supply tank

  • Обща политехника
  • захранвящ резервоар
200 допълнителни резултата:
политех.adequate supplyдостатъчен запас
политех.aerator tankаерационен резервоар
тех.air supplyвъздухоснабдяване
политех.air supplyподаване на въздух
политех.air supplyпроизводителност на компресор
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
политех.air-supply pipeприточна вентилационна тръба
политех.air-supply systemсистема за подаване на въздух
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.balance tankизравнителен резервоар
тлф.batery-supply bridgeзахранващ мост
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.battery power supplyакумулаторно захранване
тлф.battery supply lossзагуби от отслабване на тока в захранването на микрофон
политех.battery-supply circuitбатерийно захранена верига
политех.blast tankвъздушна камера
мед.blood supplyкръвоснабдяване
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bussed supplyелектроснабдяване по системата на общи шини
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankуловител
политех.catch tankпреливник
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.coal supplyдоставка на въглища
политех.coal-supply shipкораб за доставка на въглища
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
ел.current supplyтокозахранване
ел.current supplyтокозахранващ
политех.current supplyизточник на ток
политех.current supplyзахранване с ток
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drinking water supplyснабдяване с питейна вода
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
политех.electric power supplyелектроснабдяване
политех.electric supplyелектроснабдяване
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supplyрезервен запас
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.energy supplyенергоснабдяване
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater supplyподаване на питателна вода
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.forced air supplyпринудително подаване на въздух
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
fuel supplyгоривоснабдителен
политех.fuel supplyподаване на гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.fuel-supply systemсистема за подаване на гориво
gas supplyгазификационен
политех.gas supplyгазоснабдяване
политех.gas-supply systemсистема за газоснабдяване
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
политех.ground-water supplyводоснабдяване с подпочвени води
хидр.head tankнапорен съд
физ.heat supplyтоплоподаване
политех.heat supplyподаване на топлина
тех.heat-supplyтоплоснабдителен
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
тех.hopper type supply deviceбункерно захранващо устройство
политех.hot-water supplyснабдяване с топла вода
политех.hydraulic supplyсистема за водоснабдяване
industrial water supplyпромишлено водоснабдяване
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
loss of power supplyобезточване
политех.main tankглавен резервоар
политех.material-supply systemсистема на материално-техническо снабдяване
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.municipal water supplyкомунално водоснабдяване
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
трансп.per-kilometre supplyпокилометровзапас
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.potable water supplyснабдяване с питейна вода
power supplyелектроснабдителен
ел.power supplyзахранване
ен.power supplyенергоснабдителен
жп.power supply dispatcherенергодиспечер
жп.power supply dispatcherенергодиспечерски
тех.power supply systemзахранваща система
политех.power-supply rippleпулсация на захранващо напрежение
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
разг.provisional supply sourceвремянка
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
политех.recirculating water supplyоборотно водоснабдяване
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.reference supplyизточник на опорно напрежение
политех.regulated power supplyстабилизирано захранване
политех.regulating tankразпределителен съд
авто.road tank carавтоцистерна
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.self-contained supplyавтономно захранване
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
политех.self-supplyсамозадоволяване
политех.self-supplyсамоснабдяване
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
short supplyдефицитност
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
политех.slime tankутаител за тиня
политех.slurry tankутаител за тиня
политех.solution tankрезервоар за приготвяне на разтвори
политех.stabilized-current supplyзахранване от стабилизиран токоизточник
тех.steam supplyпароснабдяване
политех.steam supplyпаропровод
политех.steam supplyподаване на пара
тех.steam-supplyпароподаващ
политех.storage tankрезервоар за съхраняване
политех.store tankрезервоар за съхраняване
политех.sump tankутаителен резервоар
supplyналичност, запас, резерва
supplyснабдителски
supplyдоставъчен
supplyснабдявам, запасявам (with с)
supplyсредства, отпускани за издръжка
supplyснабдяване, продоволствие
supplyзапълвам, попълвам, замествам
търг.supplyпредлагане
тех.supplyзахранване
тех.supplyзахранване, подаване, приток
тех.supplyподавам (ток и пр.), захранвам, снабдявам
тех.supplyнагнетателен
тех.supplyподпитавам
тех.supplyприточен
supplyгъвкаво, еластично и пр. (вж. supple)
supplyдавам, представям (доказателства и пр.)
supplyприпаси, продоволствие (особ. за армия)
добави значение или превод тук