balance tank

  • Обща политехника
  • изравнителен резервоар
199 допълнителни резултата:
политех.absorption balanceабсорбционна везна
acid-alkaline balanceкиселинно-алкално състояние
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.aerodynamic balanceаеродинамична везна
политех.aerodynamic balanceаеродинамичен компенсатор
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
политех.analytical balanceаналитична везна
воен.antiaircraft tankзенитен танк
мин.back balanceбремсберг с един релсов път
balanceбалансираност
ел.balanceсиметрирам
сч.balanceсалдирам
политех.balance attenuationбалансно затихване
политех.balance beamкобилица
политех.balance beamуравновесяваща греда
политех.balance boxкутия за противотежест
мин.balance browбремсберг с клетка
мин.balance cableзаднотягово въже
политех.balance cableвалансиращо въже
политех.balance checkпроверка на нулата
политех.balance checkконтрол на изходното положение
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balance converterпреходно устройство от коаксиална към симетрична линия
политех.balance convertorпреходно устройство от коаксиална към симетрична линия
политех.balance craneкран с противотежест
политех.balance crankръчка с противотежест
политех.balance factorкоефициент на уравновесеност
политех.balance indicatorуказател на равновесие
политех.balance levelнивелир
политех.balance massуравновесяваща маса
ел.balance methodкомпенсационен метод
ик.balance of accountсалдо по сметка
ик.balance of debtостатък по непогасен дълг
политех.balance of natureекологичен баланс
фин.balance of paymentплатежен баланс
политех.balance panблюдо на везни
политех.balance pistonуравновесяващо бутало
политех.balance pitшахта за противотежест
политех.balance pivotопорна точка на лост
политех.balance pointточка на равновесие
фин.balance sheetбалансов отчет
политех.balance staffос на баланс
политех.balance weightпротивотежест
политех.balance wheelмаховик
balance-sheetбалансов отчет, търговски баланс
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.calorific balanceтоплинен баланс
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankуловител
политех.catch tankпреливник
политех.centi-ampere balanceтокова везна на келвин
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.coarse balanceгрубо регулиране
политех.collecting tankколектор
политех.colour balanceбаланс на цветове
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.counter-balance momentуравновесяващ момент
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.damped balanceуспокоена везна
политех.deci-ampere balanceокова везна
политех.deci-ampere balanceтокова везна
политех.decimal balanceдесетична везна
политех.degree of balanceточност на настройка
политех.depositing tankутаителен резервоар
политех.detailed balanceдетайлно равновесие
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
политех.dynamic balanceдинамично равновесие
политех.eccentric balance weightексцинтрикова противотежест
политех.ecological balanceекологично равновесие
политех.electric balanceелектрическа везна
политех.electrical balanceелектрическа везна
политех.electrodynamic balanceтокова везна
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.energy balanceенергиен баланс
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.excess-oxygen balanceположителен кислороден баланс
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.faraday balanceфарадеева везна
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fine balanceточно регулиране
политех.fine balanceпрецивна везна
ядр.fission balanceбаланс на делене
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
мин.flig balanceбалансиран наклонен подем
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.general-purpose balanceуниверсална везна
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
политех.harmonic balanceхармоничен баланс
хидр.head tankнапорен съд
политех.heat balanceтоплинен баланс
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
ел.induction balanceиндукционно уравновесена схема
политех.inertia balanceдинамична уравновесеност
политех.jolly balanceвезна на джоли
политех.knife-edge balanceвезна с опора с остри привмени краища
политех.lack of balanceнеуравновесеност
воен.light tankлек танк
политех.line balanceритмичност на проивводствен процес
line-balance converterсиметрирам
политех.line-balance converterпреходно устройство
политех.line-balance convertorпреходно устройство
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.magnetic balanceмагнитна везна
политех.main tankглавен резервоар
политех.material balanceматериален баланс
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.method of energy balanceметод на енергиен баланс
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.multicomponent balanceмногокомпонентна везна
политех.neutral balanceнеутрално равновесие
off-balanceнебалансиран, изгубил равновесие
off-balanceобъркан, силно смутен/изненадан
сч.off-balance-sheetзадбалансов
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.osmotic balanceосмотична везна
политех.out-of-balanceнеуравновесен
политех.out-of-balance currentток на неравновесие
политех.out-of-balance currentнеуравновесен ток
ел.out-of-balance loadнесиметричен товар
политех.out-of-balance loadнесиметрично натоварване
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.oxygen-combustible balanceкислороден баланс
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.plating balanceустройство за автоматично ивключване на тока в галваничиа вана
политех.plumb balanceотвес
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.radioactive balanceрадиоактивно равновесие
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
политех.recording balanceсамопишеща везна
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regulating tankразпределителен съд
добави значение или превод тук