bulk oil tank

  • Обща политехника
  • резервоар за нефт
199 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-oilмасловъздушен
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
воен.amphibian tankтанк-амфибия
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.bank of oilнефтено находище
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilмазут
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black-mineral oilмазут
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilварено масло
политех.boiled oilбезир
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
тех.boiling tankводогрейка
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
воен.bridge-laying tankмостов танк
bulkвисокообемен
bulkмаса, грамада, по-големият брой/по-голямата част от нещо
bulkобемистост
bulkнатрупвам/събирам в общ куп различни стоки за товарене
bulkобемна храна, плява
bulkобем, големина, размери
bulkграмадно човешко тяло, масивна фигура
мор.bulkтърг. товар на кораб
политех.bulkосновна маса
политех.bulkматериал в насипно състояние
политех.bulkскладирам в насипно състояние
bulkналагам се, изпъквам (с обема, големината, значението си) (обик. с large)
bulkправя (книга, прежда и пр.) да изглежда по-обемиста
хард.bulkголямообемен
политех.bulk articleмасово произвеждани изделия
политех.bulk cargoнасипен товар
политех.bulk cavingмасово обрушване
мин.bulk caving systemсистема на разработване с масово обрушване
политех.bulk cementцимент в насипно състояние
обог.bulk concentrateобщ
политех.bulk concentrateконцентрат
политех.bulk cross-sectionпълно сечение
политех.bulk cuttingрязане в пакет
политех.bulk densityобемно тегло на насипен материал
политех.bulk distributorразпределител на сипещи се материали
политех.bulk eraserизтриващ електромагнит
политех.bulk factorкоефициент на пресоване
политех.bulk floatationколективна флотация
политех.bulk handlingманипулиране на насипни материали
политех.bulk magnetostrictionобемна магнитострикция
политех.bulk materialнасипен материал
политех.bulk memoryпамет с много голям обем
политех.bulk miningвалово изземване
политех.bulk modulusобемен модул на еластичност
политех.bulk motionпреносно движение
политех.bulk motionдвижение на координатна система, движение на система като цяло
политех.bulk of a buildingкубатура на сграда
политех.bulk plasticsпластмаси с масово приложение
политех.bulk polymerizationполимеризиране в маса
политех.bulk recombinationобемна рекомбинация
политех.bulk resistanceобемно съпротивление
политех.bulk resistivityобемно специфично съпротивление
политех.bulk semiconductorмасивен полупроводник
политех.bulk specific gravityобемно тегло на насипен материал
политех.bulk temperatureсредна температура на вещество
политех.bulk viscosityобемен вискозитет
политех.bulk volumeобем на материал в насипно състояние
политех.bulk weightнасипно тегло
политех.bulk yarnпухкава прежда
политех.bulk-cargo shipкораб за насипни товари
политех.bulk-carrier shipкораб за насипни товари
мин.bulk-caving methodсистема на разработване с масово обрушаване
нефт.bulk-cement transport unitциментовоз
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilгаз
политех.burning oilкеросин
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
castor oilрициново масло
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.cedar oilкедрово масло
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.collecting tankколектор
политех.colza oilрапично масло
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead oilтежко масло
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.depositing tankутаителен резервоар
политех.detergent oilдетергентно масло
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dry oilбързосъхнещо масло
политех.dry oilмаслен лак
изк.drying oilалифа
изк.drying oilолифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilмаслен лак
политех.drying oilбързосъхнещо масло
политех.dump tankсборен резервоар
нефт.earth oilземно масло
политех.elasticity of bulkобемна еластичност
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
тех.electrolytic tankелектролизьор
тех.electrolytic tankелектролизер
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
добави значение или превод тук