quenching tank

  • Обща политехника
  • вана за закаляване
199 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air quenchingзакаляване във въздух
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
ел.arc quenchingдъгогасене
ел.arc-quenchingдъгогасителен
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.centrifugal quenchingцентробежно закаляване
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.cold quenchingзакаляване в студена среда
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
ел.contact-spark quenchingгасене на искренето на контакт
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.differential quenchingчастично закаляване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизьор
тех.electrolytic tankелектролизер
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
мет.fog quenchingзакаляване чрез пулверизация на течност
политех.fog quenchingзакаляване в пулверизирана течност
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
политех.hot quenchingзакаляване в гореща среда
политех.immersion quenchingзакаляване чрез потапяне
политех.incomplete quenchingнепълно закаляване
политех.isothermal quenchingизотермично закаляване
политех.lead quenchingзакаляване в оловна баня
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.local quenchingлокално закаляване
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.negative quenchingотгряване за намаляване на крехкостта
политех.negative quenchingбързо охлаждане от подкритична температура
политех.oil quenchingзакаляване в масло
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil-quenching steelстомана, закалявана в масло
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.pot quenchingзакаляване непосредствено след цементация
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure quenchingзакаляване в преса
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
мет.quenchingзакаляване
ел.quenchingдъгогасене
ел.quenchingдъгогасителен
ел.quenchingгасене
рад.quenchingпотискане
политех.quenchingбързо охлаждане в течност
политех.quenchingзакаляващ
политех.quenchingпотушаване
мет.quenching bathзакаляваща вана
политех.quenching compoundохлаждаща среда при закаляване
политех.quenching condensationкондензация чрез смесване с охладен продукт
политех.quenching crackпукнатина от закаляване
политех.quenching machineмашина за закаляване
политех.quenching mediumбаня за закаляване
политех.quenching nozzleструен охладител
политех.quenching oilмасло за закаляване
политех.quenching pulseгасящ импулс
политех.quenching resistorгасящ резистор
политех.quenching strainдеформация при закаляване
политех.quenching stressнапрежение при закаляване
политех.quenching temperatureтемпература на закаляване
политех.quenching testпроба на закаляване
политех.quenching tubохлаждаща вана
политех.quenching waterвода за гасене
политех.quenching waterохлаждаща вода
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regenerative quenchingдвойна закалка
политех.regulating tankразпределителен съд
авто.road tank carавтоцистерна
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
тех.self-quenchingсамогасене
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
политех.slime tankутаител за тиня
политех.slurry tankутаител за тиня
политех.solution tankрезервоар за приготвяне на разтвори
ел.spark quenchingискрогасене
политех.spray quenchingзакаляване в струя от пулверизирана течност
политех.storage tankрезервоар за съхраняване
политех.store tankрезервоар за съхраняване
политех.sump tankутаителен резервоар
политех.supply tankзахранвящ резервоар
политех.surge tankизравнителен съд
tankцистерна, резервоар, казан
tankсъхранявам в цистерна
tankпълня резервоар/цистерна
тех.tankбаков
рад.tankтрептящ кръг
политех.tankвана
политех.tankтанков
политех.tankналивам в резервоар
воен.tankтанк
tankизкуствен водоем, водохранилище (в Индия, Пакистан и др.)
tankвоен. танк
политех.tank bargeшлеп за наливни товари
политех.tank boilerпламъчнотръбен котел
политех.tank bottomsдънна утайка
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tank circuit inductanceиндуктивност на трептящ кръг
политех.tank furnaceванна пещ
политех.tank gaugeнивопоказател за резервоар
авто.tank lorryавтоцистерна
политех.tank palletрезервоарна палета
политех.tank shipтанкер
политех.tank street carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.tank testизпитване в опитен басейн
политех.tank transformerтрансформатор с маслено охлаждане
авто.tank truckавтоцистерна
авто.tank truckбензиновоз
политех.tank truckавтомобил-цистерна
политех.tank vesselтанкер
политех.tank-carавтомобил-цистерна
добави значение или превод тук