liquid tank

  • Обща политехника
  • резервоар за течности
199 допълнителни резултата:
политех.acid liquidсулфитна луга, кисел разтвор
политех.acid liquidкисела луга
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
нефт.alkali liquidотработена алкална течност
политех.alkali liquidалкални отпадъци
политех.alkali liquidразтвор на основа
политех.ammonia liquidводен разтвор на амоняк
воен.amphibian tankтанк-амфибия
политех.anisotropic liquidанизотропна течност
политех.anisotropic liquidтечен кристал
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизьор
тех.bath tankелектролизер
ел.-хим.bath tankелектролизерен
маш.black liquidчерна натронова луга
политех.black-ash liquidразтвор, получен при излугване на содова стопилка
маш.black-sulphite liquidчерна сулфитна луга
политех.blast tankвъздушна камера
политех.bleach liquidразтвор за избелване
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
политех.braking liquidспирачна течност
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.cathode liquidкатолит
политех.caustic liquidразтвор на сода каустик
политех.cell liquidелектролитен разтвор
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.cleaning liquidразтвор за измиване
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.compressible liquidсвиваема течност
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling liquidохлаждаща течност
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystal liquidанизотропна течност
политех.crystal liquidтечен кристал
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.discharge liquidотработен разтвор
политех.discharge liquidотработена течност
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
хим.dropping liquidкапкова течност
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.fat liquidемулсия от масло и вода
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.filter liquidфилтрат
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
политех.hardening liquidтечност за закаляване
хидр.head tankнапорен съд
тех.heat-transfer liquidтоплоносител
политех.heat-transfer liquidтечност-топлоносител
обог.heavy liquidтежка течност
воен.heavy tankтежък танк
политех.high-boiling liquidтечност с висока точка на кипене
политех.high-viscosity liquidгъста течност
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
тех.insulating liquidтечен диелектрик
inviscid liquidрядка течност
политех.junction liquidсъединителна течност
воен.light tankлек танк
liquidплавен (за движение)
liquidзвучен, чист, хармоничен, леещ се (за звук)
liquidтечност
liquidтечен
liquidнепостоянен, изменчив, променлив (за мнение), разтеглив (за принципи)
liquidбистър, светъл, ясен, чист, лазурен
фин.liquidликвиден
фон.liquidгладък
фон.liquidплавен/гладък звук
хим.liquidтечностен
политех.liquid adhesiveтечно лепило
политех.liquid airвтеченен въздух
политех.liquid annealingотгряване в солна баня
политех.liquid asphaltтечен асфалт
политех.liquid at restтечност в покой
тех.liquid atomizerфорсунка
политех.liquid carburizingтечна цементация
мет.liquid cementтечен навъглеродяващ агент
политех.liquid cementтечно лепило
политех.liquid chromizingтечно хромиране
политех.liquid columnстълб течност
политех.liquid concreteизлят бетон
политех.liquid condensateподсмолна вода
политех.liquid conductionпроводимост на течност
политех.liquid coolingохлаждане с течност
политех.liquid crystalтечен кристал
политех.liquid crystal displayиндикатор с течни кристали
политех.liquid damperхидравличен амортисьор
политех.liquid effluentsтечни отпадъци
политех.liquid filmтечен слой
политех.liquid fire gunогнепръскачка
политех.liquid frictionтечно триене
политех.liquid fuelтечно гориво
политех.liquid hardeningзакаляване в стопени соли
политех.liquid headнапор на течност
политех.liquid honingтечно хонинговане
политех.liquid laserлазер с течна активна среда
политех.liquid levelниво на течност
политех.liquid lime chlorideразтвор на белилна вар
политех.liquid lubricantтечно мазилно вещество
политех.liquid lubricationтечно мазане
политех.liquid manometerхидравличен манометър
политех.liquid measureмярка за течности
политех.liquid metalтечен метал
политех.liquid metalстопен метал
политех.liquid packхидравлично уплътнение
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
политех.liquid phaseтечна фаза
политех.liquid propellentтечно гориво
политех.liquid rectifierелектролитен токоизправител
ел.liquid resistanceреостат с течност
политех.liquid resistanceсъпротивление на течност
политех.liquid resistanceвискозно съпротивление
политех.liquid resistorрезистор с течност
политех.liquid rheostatелектролитен реостат
политех.liquid sampleтечна проба
политех.liquid samplingвземане на течна проба
ядр.liquid scintillationтечносцинтилационен
политех.liquid sealхидравлично уплътнение
политех.liquid separatorсепаратор за отделяне на течности
политех.liquid shrinkageсвиване на стопилка при изстиване
политех.liquid slagтечна шлака
политех.liquid stageтечно състояние
политех.liquid stateтечно състояние
политех.liquid substanceтечно вещество
политех.liquid wasteтечни отпадъци
политех.liquid-column manometerхидравличен манометър
политех.liquid-compressed steelстомана, изкристализирала под налягане
политех.liquid-cooled engineдвигател с течно охлаждане
политех.liquid-cooled statorстатор с течно охлаждане
тех.liquid-crystalтечнокристален
политех.liquid-filled thermometerтечностен термометър
политех.liquid-finish drawingмокро изтегляне
политех.liquid-finish drawingизтегляне с полиране
политех.liquid-immersed reactorпотопен в масло реактор
политех.liquid-immersed reactorреактор с маслено охлаждане
политех.liquid-level switchпоплавъчен прекъсвач
политех.liquid-liquid extractionтечно-течна екстракция
политех.liquid-liquid transitionпреход течност-течност
мин.liquid-oxygen cartridgeоксиликвационен патрон
политех.liquid-oxygen explosiveоксиликвиден експлозив
тех.liquid-packed ringводокръгов
политех.liquid-penetrant inspectionкапилярна дефектоскопия
политех.liquid-propellant rocketракета с течно гориво
политех.liquid-quenched fuseпредпазител с течностно гасене на дъгата
политех.liquid-spring unitхидравличен амортисьор
добави значение или превод тук