oil-tank truck

  • Обща политехника
  • автомобил-цистерна за течни горива
200 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.aerator tankаерационен резервоар
авто.agitating truckавтобетоносмесител
авто.agitating truckавтосмесител
политех.agitator truckбетоновоз
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-oilмасловъздушен
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
воен.amphibian tankтанк-амфибия
политех.amphibian truckтоварен автомобил-амфибия
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.bank of oilнефтено находище
политех.barrow truckдвуколесна количка
тех.bath tankелектролизьор
тех.bath tankелектролизер
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
авто.big truckтир
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.block truckдвуколесна количка за единични товари
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.blue oilсиньо масло
политех.bodied oilполимеризирано масло
жп.bogie truckобръщаема количка
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilмазут
политех.boiler oilтечно гориво за котли
тех.boiling tankводогрейка
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
воен.bridge-laying tankмостов танк
авто.bucket truckвишка
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilгаз
политех.burning oilкеросин
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.camel-back truckтоварен автомобил с кабина над двигателя
политех.capahyba oilкопалски балсам
авто.car transporter truckавтовоз
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.cargo truckтоварен автомобил
castor oilрициново масло
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.cattle truckтоварен автомобил за превозване на добитък
политех.cattle-transport truckтоварен автомобил за превозване на добитък
политех.cedar oilкедрово масло
авто.cement truckциментовоз
cesspool truckфекалка
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.cold-storage truckизотермичен фургон
политех.coleseed oilрапично масло
политех.collecting tankколектор
политех.colza oilрапично масло
авто.company truckавтокар
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
стр.concrete truckбетоновоз
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
политех.container lift truckконтейнероносеща количка с подемен механизъм
политех.container truckавтомобил-контейнеровоз
трансп.container truckконтейнеровоз
политех.conventional truckтоварен автомобил с кабина зад двигателя
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
кул.cottonseed oilпамуково масло
политех.counterbalanced lift truckуниверсален кар високоповдигач
изк.covering with drying oilолифление
жп.crane truckкран
политех.crane truckколесен кран, автокран
политех.crane truckходова част на кран
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crash truckавтомобил за техническа помощ
политех.crash truckавариен автомобил
политех.cross-country truckтоварен автомобил с голяма преходност
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.cylinder truckколичка за превозване на бутилки за газ
политех.dead oilтежко масло
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.depositing tankутаителен резервоар
политех.detergent oilдетергентно масло
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.diesel engine truckтоварен автомобил с дизелов двигател
политех.diesel engine truckавотокар с дизелов двигател, дизелкар
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
мин.drill truckавтосонда
политех.drill truckсонда, монтирана на автомобил, пробивна каретка
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
политех.drive truckколичка със задвижващ двигател
авто.driver of a big truckтираджия
разг.driver of a frontload truckфадромаджия
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.drop-side truckтоварен автомобил с подвижни бордове
политех.dry oilбързосъхнещо масло
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry-batch truckтоварен автомобил за суха бетонна смес
изк.drying oilалифа
изк.drying oilолифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilмаслен лак
политех.drying oilбързосъхнещо масло
политех.dump tankсборен резервоар
авто.dump truckавтосамосвал
политех.dump truckавтомобил-самосвал
стр.dumpcrete truckбетоновоз
нефт.earth oilземно масло
политех.electric industrial truckелектрокар
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.elevating platform truckплатформен кар с повдигателно устройство
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.engine-driven industrial truckмотокар
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
добави значение или превод тук