flash tank

  • Обща политехника
  • разширителен съд
199 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.arc flashпламване на дъга
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dry flash-over voltageсухоразрядно напрежение
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизьор
тех.electrolytic tankелектролизер
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.electronic flash lampлампа за електронна светкавица
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.eye flashкратковременно заслепябане от въздействието на електрическа дъга
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
flashводна струя, пусната от бент, ставило
flashзаливам, наводнявам
flashприпламвам, проблясвам, блясвам, (и с out, up), искря, светвам, светкам
flashотнасящ се до крадци
flashмиг
flashизваждам, измъквам изведнъж/бързо (сабя)
flashпламване, лумване, блясък, бляскане, искра, святкане, мълния, пламък
flashflashy
flashкадър, снимка
flashдемонстрирам, парадирам с, фукам се с
flashарго/жаргон на крадци
flashизблик, пристъп
flashизбухвам, разярявам се (out, up)
flashкратко/бързо сьобщение по телеграфа, светкавица, флаш
flashпредавам по телеграф, радио и пр
flashфалшив, подправен (за банкноти, монети)
flashflash-light
елн.flashфлашче
мет.flashразливане по делителната равнина
мет.flashразливане
политех.flashпроблясък, избухване
хим.flashаерофонтанен
хим.flashпламен
воен.flashемблема на униформа или машина
flashосветявам внезапно, озарявам (и прен.), минавам внезапно пред погледа/през съзнанието
flashпрофучавам, прехвърчавам (за кола и пр.) (by, past)
пласт.flashчепак
пласт.flashчеплък
хард.flashенергонезависим
хард.flashфлаш
кино.flashсветкавица
политех.flash annealingповърхностно отгряване
ел.flash barrierискров екран
политех.flash bombсамолетна осветителна бомба
политех.flash bulbsлампа на фотосветкавица
политех.flash burnелектротравма
политех.flash chamberкамера за събиране на излишният материал
елн.flash chipфлашчип
политех.flash coatingметализиране чрез разпрашване
политех.flash columnизпарителна колона
политех.flash coolingмигновено охлаждане
политех.flash distillationмигновена дестилация с прегряване
хард.flash driveфлашка
политех.flash evaporationмигновено изпаряваме
политех.flash fireмигновено изгаряне
политех.flash floodприиждане на поройни води
политех.flash gasoleneприроден бензин
политех.flash gasolineприроден бензин
политех.flash gateфилмов леяков канал
политех.flash lampджобно фенерче
политех.flash lightджобно фенерче
политех.flash lightмигаща светлина
политех.flash magnetizationмигновено намагнитване
хард.flash memoryфлашпамет
политех.flash pointтемпература на възпламеняване
политех.flash roastingпържене с кипящ слой
политех.flash spectrumспектър на възпламеняване
политех.flash steamпара, образувана при рязко падане на налягането
политех.flash temperatureтемпература на пламване
политех.flash testопределяне температурата на пламване
политех.flash towerизпарителна колона
политех.flash transformerтрансформатор за изпитване с повишено напрежение
политех.flash tubeлампа-светкавица
политех.flash tubeосветителна тръба
политех.flash tubeимпулсна електронна лампа
политех.flash tubeктф
политех.flash vapourizationмигновено изпаряване при условия на достигнато равновесие
политех.flash weldingчелно електросъпротивително заваряване със стопяване на краищата
политех.flash-freeбез мустаци
flash-lightджобно фенерче
политех.flash-offизпаряване чрез внезапно понижаване на налягането
политех.flash-off steamпара, образувана при рязко падане на налягането
политех.flash-off temperatureтемпература на изветряване
политех.flash-outвнезапно запалване
мин.flash-overподкопаване на един заряд от друг
политех.flash-overпредаване на
flash-pointточка на запалване
политех.flash-set cementмигновено втвърдяващ се цимент
политех.flash-welding machineмашина за челно електросъпротивително заваряване със стопяване на краищата
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.hinged flashнаклонен клапанен затвор
политех.holding tankсъбирателен резервоар
политех.horizontal-flash mouldпресформа с хоризонтална делители на равнина
политех.light flashпросветване
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.photographic flash bombсамолетна фотоосветителна бомба
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regulating tankразпределителен съд
авто.road tank carавтоцистерна
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
добави значение или превод тук