storage tank

  • Обща политехника
  • резервоар за съхраняване
200 допълнителни резултата:
политех.acoustic storageакустична памет
политех.active storage capacityполеаен обем на водохранилище
политех.addressed storageадресна памет
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
изч.allotement of storageразпределение на памет
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.associative storageасоциативна памет
политех.auxiliary storageдопълнителна памет
политех.backing storageвторична памет
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.buffer storageбуферна памет
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.capacitor storageкапацитивна памет
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.cathode-ray storageелектроннолъчева памет
политех.cement-storage binконтейнер за съхраняване на цимент
политех.charge-storage diodeдиод с натрупване на заряд
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.circulating storageциклична памет
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.coal storageсклад за въглища
политех.coal storageзапас от въглища, съхраняване на въглища
политех.coal-storage yardсклад за въглища
политех.cold storageхладилник
политех.cold storageсъхраняване на студено
политех.cold-storage roomхладилно помещение
политех.cold-storage truckизотермичен фургон
политех.cold-storage vehicleизотермичен фургон
политех.cold-storage vehicleхладилен фургон
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.computer storageпамет на компютър
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.conservation storageрезервно водохранилище
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
политех.coordinate storageкоординатна памет
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crude storageнефтохранилище
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.cyclic storageциклична памет
хидр.daily storageрезервоар за дневно регулиране
политех.dead storageрезервен склад
политех.dead storageмъртъв обем на водохранилище
политех.dead-storage capacityмъртъв обем
политех.delay line storageпамет със задръжка
политех.depositing tankутаителен резервоар
политех.depth of flood-storageголемина на резервния обем на водохранилище
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.drum storageбарабанна памет
политех.dump tankсборен резервоар
политех.dynamic allocation storageдинамично разпределение на памет
политех.dynamic storageдинамична памет
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.electron-beam storageелектроннолъчева памет
политех.electrostatic storageелектростатична памет
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.energy storageнатрупване на енергия
политех.energy-storage capacityспособност за натрупване на енергия
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.external storageвъншна памет
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.flask storageсклад за леярски каси
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
политех.flood-control storageводохранилище за борба с наводненията
политех.flood-control storageрезервна вместимост на водохранилище
политех.floppy-disk drive storageпамет с гъвкав магнитен диск
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel storageбункер за гориво
политех.fuel storageсклад за гориво, запас на гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
нефт.gas storage holderгазголдер
нефт.gas storage holderгазхолдер
политех.gas-storage holderрезервоар за газ
политех.gasoline storageбензинов резервоар
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
с. с.grain storageзърнохранилище
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
хидр.head tankнапорен съд
политех.heat storageакумулиране на топлина
воен.heavy tankтежък танк
политех.high-speed storageбързодействуваща памет
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
политех.holographic storageхолографна памет
изч.interlayer storage transferпредаване на информация между различни нива на паметта
политех.iron storage batteryжелязно-никелов акумулатор
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.live storageсклад за текущ разход
политех.long-period storage reservoirводохранилище за многогодишно регулиране
политех.low-water regulation storageводохранилище за частично регулиране
политех.magnetic storageмагнитен носител
политех.magnetic-disk drive storageпамет с магнитни дискове
политех.magnetic-drum storageпамет с магнитен барабан
политех.magnetic-tape storageпамет с магнитна лента
политех.main storageглавен склад
политех.main storageосновна памет
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.microinstruction storageмикрооперативна памет
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.multiseasonal storageводохранилище за многогодишно регулиране
политех.off-line storageавтономна памет
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.on-line storageон лайн памет
политех.operating storageполезен обем на водохранилище
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.over-year storageводохранилище за многогодишно регулиране на оттока
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.parallel search storageпамет с паралелно търсене
политех.parallel storageпаралелна памет
политех.permanent storageпостоянна памет
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.pomped-storage plantпомпеноакумулираща електроцентрала
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.pumped storage stationпомпено-акумулаторна водноелектрическа централа
политех.purification by storageпречистване чрез продължителен престой във водохранилище
политех.push-down storageмагазинна памет
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
политех.recoverable underground water storageексплоатационни запаси на подпочвени води
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regulating tankразпределителен съд
политех.reservoir storageполезен обем на водохранилище
авто.road tank carавтоцистерна
политех.sand tankбункер за пясък
политех.scratch-pad storageсвръхоперативна памет
политех.seasonal storage energyелектроенергия, произве-
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
политех.shared main-storage multiprocessingмултиобработка с обща памет
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
политех.slave storageсвръхоперативна памет
политех.slime tankутаител за тиня
добави значение или превод тук