main tank

  • Обща политехника
  • главен резервоар
199 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air mainвъздушен канал
политех.air mainглавен въздухопровод
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast mainвъздухопровод за вдухване на въздух
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
двиг.carburetor main bodyкорпус на карбуратор
двиг.carburettor main bodyкорпус на карбуратор
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankуловител
политех.catch tankпреливник
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting mainсъбирателен тръбопровод
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.dead-end mainглух тръбопровод
политех.delivery mainглавен тръбопровод
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.distributing mainглавен разпределителен тръбопровод
политех.distribution mainглавен разпределителен тръбопровод
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.exhaust-steam mainизпускателен паропровод
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.force mainнапорен тръбопровод
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
хидр.head tankнапорен съд
политех.heating mainотоплителна магистрала
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
политех.hot-blast mainвъздухопровод за вдухване на горещ въздух
ел.inner mainнеутрален проводник
воен.light tankлек танк
политех.lighting mainосветителна мрежа
политех.liquid tankрезервоар за течности
mainглавна/най-важна част
mainглавен водопровод/газопровод/електропровод/кабел, магистрала, колектор
mainхазартна игра със зарове
mainглавен, основен, най-важен
mainборба между петли
mainсилен, мощен
мор.mainгротмачта
лит.mainокеан, открито море
лит.mainmainland
политех.mainмагистрален
политех.mainглавен, основен
мин.main angleглавна диагонална галерия
политех.main anodeглавен анод
политех.main bangсондиращ сигнал
политех.main beamглавна греда
политех.main bearingосновен лагер
политех.main beltглавна транспортна лента
main bodyядро
политех.main boomглавна греда на подемен кран
геол.main bottomкоренна скала
политех.main braceглавна връзка
политех.main cableмагистрален кабел
политех.main carriageнадлъжна шейна на супорт
политех.main characteristicглавен признак
политех.main circuitглавна верига
политех.main circuitтокова верига
политех.main cleatглавен кливаж
политех.main colourглавен цвят
политех.main computerглавен компютър
ел.main contactглавен контакт
политех.main crankглавно коляно
политех.main deckглавна палуба
мин.main deepглавен уклон
политех.main directionглавно направление
политех.main dischargeглавен разряд
тлф.main distribution frameглавен разпределител
политех.main drainглавен дренажен колектор
политех.main driveглавно задвижване
политех.main effectосновен ефект
политех.main electrodeглавен електрод
политех.main feedмагистрална линия
политех.main fellingглавна сеч
политех.main fieldглавно поле
политех.main fieldполе на възбудителната намотка
мин.main floorосновен хоризонт
политех.main floorзаден под
политех.main frameглавна рамка
политех.main frameглавен шпангоут
комп.main frame computerцентрален компютьр
политех.main fuelосновно гориво
мин.main gangwayглавна извозна галерия
политех.main gapглавна разрядна междина
политех.main gearглавна предавка
политех.main headlightглавен фар
политех.main inputосновен вход
политех.main jetглавен жигльор
политех.main kiln roomосновна зона на пещ
мин.main lateralосновна извозна галерия
политех.main lineглавна линия
политех.main memoryосновна памет
политех.main motionглавно движение
политех.main networkглавна мрежа от геодезични точки
политех.main outlet ditchглавен отводнителен канал
политех.main patentосновен патент
мин.main payглавен продуктивен пласт
политех.main pinцентрална шийка
политех.main pipeглавен тръбопровод
политех.main pipeмагистрална тръба
политех.main pipelineглавен тръбрпровод
ел.main poleглавен полюс
политех.main processorуправляващ процесор
политех.main quantum numberглавно квантово число
геол.main reefосновна жила
тлф.main repeater sectionглавен усилвателен участък
политех.main resonanceосновен резонанс
мин.main returnглавна изходяща вентилационна струя
политех.main roadмагистрален път
политех.main rotorносещ ротор
политех.main routeосновно направление
политех.main saddleнадлъжна шейна на супорт
мор.main sailгрот
политех.main sequence starзвезда от главна редица
политех.main sewerглавен колектор
политех.main shaftхоризонтален вал
политех.main shaftосновен вал
политех.main shopглавно отделение на цех
политех.main slideглавен шибър
политех.main spanглавен отвор
политех.main spindleглавно вретено
мин.main splitглавен клон
политех.main springходова пружина
политех.main springглавна пружина
политех.main stationглавна станция
политех.main stepчерупка на основен лагер
политех.main storageосновна памет
политех.main storageглавен склад
политех.main storeглавен склад
политех.main switchглавен прекъсвач
изч.main terminalцентрален терминал
ак.main trackосновен запис
изч.main trackосновна пътечка
политех.main trackглавен релсов път
политех.main traverseосновен ход
политех.main trunk sewerглавен колектор
добави значение или превод тук