receiver tank

  • Обща политехника
  • събирателен резервоар
199 допълнителни резултата:
политех.ac-dc receiverприемник с правотоково и променливотоково захранване
политех.ac-operated receiverприемник с променливотоково захранване
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air receiverвъздухосъбирателен резервоар
политех.air receiverвъздушен ресивер
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.all-wave receiverвсевълнов приемник
политех.am receiverприемник за амплитудно модулирани сигнали
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.bandspread receiverприемник с разлети обхвати
тех.bath tankелектролизьор
тех.bath tankелектролизер
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.battery receiverбатериен приемник
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.car receiverавтомобилен приемник
изч.card receiverприемник за перфокарти
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.colour receiverцветен телевизор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystal receiverдетекторен радиоприемник
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.cupola receiverпреден резервоар на вагрянка
политех.dc-operated receiverприемник с постояннотоково захранване
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.directional receiverприемник за насочено движение
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.double superheterodyne receiverприемник с двойно преобразуване на честотата
политех.drainage receiverкондензно гърне
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
политех.electrodynamic receiverелектродинамичен приемник
тех.electrolytic tankелектролизьор
тех.electrolytic tankелектролизер
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.electromagnetic receiverелектромагнитен телефон
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fm receiverрадиоприемник за честотно модулирани сигнали
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
нефт.gas receiverгазголдер
нефт.gas receiverгазхолдер
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
политех.hand receiverтелефонна слушалка
хидр.head tankнапорен съд
тех.heat receiverтоплоприемник
воен.heavy tankтежък танк
политех.heterodyne receiverхетеродинен приемник
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
тлф.insert receiverслушалка за поставяне в ухото
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.monitor receiverконтролен приемник
политех.monitoring receiverконтролен приемник
политех.monoaural receiverмонофоничен радиоприемник
политех.monochrome receiverчерно бял теливизионен приемник
политех.multiband receiverмногообхватен приемник
политех.narrow-band receiverтеснолентов приемник
мет.non-receiver cupolaвагрянка без резервоар
фин.official receiverквестор
ел.oil receiverмаслоприемник
политех.oil receiverмаслен резервоар
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.portable receiverпортативен приемник
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radar receiverрадиолокационен приемник
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.radio receiverрадиоприемник
политех.radio-beacon receiverприемник за радиофар
физ.radiometer-type receiverрадиометър
политех.radiometric receiverрадиометричен приемник
политех.radiotelegraph receiverрадиотелеграфен приемник
receiverслушалка
receiverприемник
receiverтелефонна слушалка
receiverполучател
receiverукривател на крадени вещи
receiverприемател
receiverданъчен чиновник
елн.receiverресивер
елн.receiverресиверен
прав.receiverсъдия-изпълнител
фин.receiverквестор
тех.receiverприемник, сборник, резервоар, кондензаторно гърне
политех.receiverсъбирателен съд
политех.receiver cabinetкутия за радиоприемник
политех.receiver circuitсхема на приемник
леяр.receiver cupolaвагрянка с преден резервоар
политех.receiver gaugeприемен калибър
политех.receiver insertтелефонен капсул
тлв.receiver screeningекраниране на приемник
политех.receiver unitприемно устройство
политех.receiver-transmitterприемо-предавател
политех.receiver-transmitterтрансивер
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
рад.regenerative receiverрегенеративен приемник
политех.regulating tankразпределителен съд
авто.road tank carавтоцистерна
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.selectivity of receiverизбирателност на приемник
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
политех.self-tuning receiverсамонастройващ се приемник
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
политех.short-wave receiverкъсовълнов приемник
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
рад.single-signal receiverприемник с голяма избирателност
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
политех.slime tankутаител за тиня
политех.slurry tankутаител за тиня
политех.solution tankрезервоар за приготвяне на разтвори
политех.steam receiverпаросъбирателен резервоар
рад.stereo receiverстереоприемник
политех.stereo receiverстерео радиоприемник
рад.stereophonic receiverстереоприемник
политех.stereophonic receiverстереофоничен радиоприемник
политех.storage tankрезервоар за съхраняване
политех.store tankрезервоар за съхраняване
политех.straight receiverприемник с пряко усилване
политех.straight receiverлинеен приемник
политех.sump tankутаителен резервоар
политех.superheterodyne receiverсуперхетеродинен радиоприемник
политех.supersynchrodyne receiverсуперсинхродинен приемник
политех.supply tankзахранвящ резервоар
политех.surge tankизравнителен съд
добави значение или превод тук