tank truck

  • Автомобилна и тракторна техника, Американски
  • бензиновоз
  • автоцистерна
  • Обща политехника
  • автомобил-цистерна
200 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
авто.agitating truckавтобетоносмесител
авто.agitating truckавтосмесител
политех.agitator truckбетоновоз
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
политех.amphibian truckтоварен автомобил-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.barrow truckдвуколесна количка
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
авто.big truckтир
политех.blast tankвъздушна камера
политех.block truckдвуколесна количка за единични товари
политех.blow-off tankпродухвателен съд
жп.bogie truckобръщаема количка
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
авто.bucket truckвишка
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.camel-back truckтоварен автомобил с кабина над двигателя
авто.car transporter truckавтовоз
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.cargo truckтоварен автомобил
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.cattle truckтоварен автомобил за превозване на добитък
политех.cattle-transport truckтоварен автомобил за превозване на добитък
авто.cement truckциментовоз
cesspool truckфекалка
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.cold-storage truckизотермичен фургон
политех.collecting tankколектор
авто.company truckавтокар
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
стр.concrete truckбетоновоз
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
политех.container lift truckконтейнероносеща количка с подемен механизъм
политех.container truckавтомобил-контейнеровоз
трансп.container truckконтейнеровоз
политех.conventional truckтоварен автомобил с кабина зад двигателя
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.counterbalanced lift truckуниверсален кар високоповдигач
жп.crane truckкран
политех.crane truckколесен кран, автокран
политех.crane truckходова част на кран
политех.crash truckавариен автомобил
политех.crash truckавтомобил за техническа помощ
политех.cross-country truckтоварен автомобил с голяма преходност
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.cylinder truckколичка за превозване на бутилки за газ
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.diesel engine truckтоварен автомобил с дизелов двигател
политех.diesel engine truckавотокар с дизелов двигател, дизелкар
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
мин.drill truckавтосонда
политех.drill truckсонда, монтирана на автомобил, пробивна каретка
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
политех.drive truckколичка със задвижващ двигател
авто.driver of a big truckтираджия
разг.driver of a frontload truckфадромаджия
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.drop-side truckтоварен автомобил с подвижни бордове
политех.dry-batch truckтоварен автомобил за суха бетонна смес
политех.dump tankсборен резервоар
авто.dump truckавтосамосвал
политех.dump truckавтомобил-самосвал
стр.dumpcrete truckбетоновоз
политех.electric industrial truckелектрокар
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.elevating platform truckплатформен кар с повдигателно устройство
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.engine-driven industrial truckмотокар
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-platform truckплатформен кар без повдигателно устройство
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
авто.flat deck truckбордови
авто.flat-bed truckбордови товарен автомобил
политех.flat-bed truckтоварен автомобил-платформа
авто.flatbed truckбордови товарен автомобил
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
политех.floor-hopper truckавтомобил, разтоварващ се от дъното на каросерията
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.foot-control stand-on truckкар с крачно управление
под.-тр.fork lift truckвисокоповдигач
стр.forklift truckмотокар
политех.four-by-four truckтоварен автомобил с четири двигателни колела
политех.four-wheel-drive truckтоварен автомобил с четири двигателни колела
стр.front-loading truckфадрома
стр.frontload truckфадрома
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.garbage truckавтомобил за смет
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
политех.hand truckръчна количка
политех.hand-control stand-on truckкар с лостово управление
политех.haulage truckтоварен автомобил-влекач
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
политех.heavy-duty truckтоварен автомобил с голяма товароносимост
политех.high-lift truckкар-високоповдигач с приложна точка на товара между опорите
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
политех.ice truckмотокар
под.-тр.industrial truckкар
политех.jubilee truckвагонетка
жп.leading truckпредна тележка
стр.lift truckмотокар
трансп.lift truckповдигач
политех.lift-truckвилков кар
воен.light tankлек танк
политех.light truckлек товарен автомобил
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.log truckлесовоз
политех.low-lift truckкар-нископовдигач с приложна точка на товара между опорите
политех.lumber truckлесовоз
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.motor truckсамоходна количка
политех.motor truckтоварен автомобил
политех.motor-truck mixerавтобетонобъркачка
стр.nonagitating truckбетоновоз
политех.off-the-road truckтоварен автомобил с голяма преходност
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
тех.pallet truckнископовдигач
политех.pallet truckкар-нископовдигач с вилица за палети
политех.pallet truckтоварен автомобил за превозване на палетизирани товари
политех.pedestrian truckръчноводим кар
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petrol truckмотокар с бензинов двигател
политех.petrol-engine truckмотокар с бензинов двигател
политех.petroleum tankцистерна за нефт
авто.platform truckбордови
политех.platform truckтоварен автомобил-платформа
политех.platform truckплатформен кар
жп.pony truckпредна едноосна локомотивна талига
авто.potable water truckводоноска
мет.pouring truckразливна количка
авто.powered factory truckавтокар
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.reach fork truckкар-високоповдигач с изнасящо се напред повдигателно устройство
стр.ready mix truckбетоновоз
авто.ready-mix truckавтобетоновоз
стр.ready-mix truckбетоновоз
политех.rear-dump truckавтомобил-самосвал с обръщащ се назад кош
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
добави значение или превод тук