blast tank

  • Обща политехника
  • въздушна камера
199 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air blastприток на въздух, взривна вълна
политех.air blastнагнетяване на въздух
политех.air blastпродухван с въздух
политех.air blastвдухване на въздух
политех.air tankрезервоар за въздух
ел.air-blastвъздухоструен
политех.air-blast breakerвъздушен преръсвач
политех.air-blast transformerтрансформатор с принудително въздушно охлаждане
тех.air-separating tankобезвъздушител
мин.air-water blast sprayпневматичен оросител за прахоулавяне след извършване на взривни работи
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
atomic blastатомен взрив
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
blastпорицавам остро
blastметал, силна въздушна струя, тяга във висока пещ
blastвзривявам
blastзаряд
blastсвиря силно, гърмя (за инструмент)
blastсилен вятър, бурен пристъп на вятър, порив, напън
blastболест, напаст (по растения и животни)
blastзвук на духов инструмент, силно изсвирване на свирка/клаксон и пр
blastотвратително нещо
тех.blastнагнетателен
мет.blastвдухващ вентилатор
мин.blastвнезапно изхвърляне
политех.blastдухане
политех.blastвдухване, нагнетяване на въздух
политех.blastдухам
политех.blastвдухвам, нагнетявам въздух, продухвам
blastпоразявам, попарвам, изсушавам (растения и пр.), прен. разрушавам, разбивам, унищожавам, опозорявам
мин.blast areaучастък на взривяване
политех.blast bombфугасна бомба
политех.blast boxвъздухоразпределителен пояс
политех.blast burnerгазова горелка с вдухване
политех.blast characteristicхарактеристика на ударна вълна
политех.blast cleaningпесъкостуйно почистване
политех.blast cleaningпесъкостуйна обработка
политех.blast cockкран за изпускане на пара
политех.blast coolingвъздушно охлаждане
мин.blast dataкоефициент на взривяемост
политех.blast effectвзривен ефект
политех.blast engineнагнетателен компресор
политех.blast equipmentсъоръжение за сачмоструйна обработка
политех.blast fanнагнетателен вентилатор
мет.blast furnaceвисока пещ
политех.blast furnaceшахтова пещ, работеща с вдухване на въздух
мет.blast furnace cokeвисокопещен кокс
политех.blast gaugeрегулатор на вдухването
политех.blast heatingподгряване на вдухвания в пещ въздух
тех.blast holeшпур
мин.blast holeвзривен сондаж
политех.blast holeвзривна дупка
политех.blast indicatorтягомер
политех.blast intensityотносителен разход на вдухвания в пещ въздух
политех.blast lampпоялна лампа
политех.blast mainвъздухопровод за вдухване на въздух
политех.blast meterтягомер
политех.blast pipeвъздуховдухвателна тръба
политех.blast pressureналягане на въздух, вдухван от вентилатор
политех.blast roomкамера за песъкоструйно почистване
политех.blast shieldпротивовзривен екран
политех.blast tubeдюза
политех.blast tubeтръба на нагнетателна система, тръба на пневмосистема
политех.blast tuyereдюза на вдухване на въздух в металургична пещ
политех.blast waveвзривна вълна
политех.blast windвзривна вълна
мет.blast-furnaceвисокопещен
политех.blast-furnace cementшлаков цимент
стр.blast-furnace cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace cokeкокс за доменна пещ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.blast-furnace slagвисокопещна шлака
стр.blast-furnace slag cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace slag sandшлаков пясък
тех.blast-holeшпур
мин.blast-hole bitбезядкова корона за сондиране на взривни сондажи
мин.blast-hole drillсвредло за пробиване на взривни дупки
политех.blast-proofвзривобезопасен
тех.blast-resistantвзривоустойчив
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
политех.bottom blast forgeковашко огнище с долно вдухване на въздуха
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
леяр.cold-blast cupolaвагрянка, която работи без подгряване на вдухвания въздух
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling blastвдухване на студен въздух
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.cowper blast heaterвъздухонагревател
мин.coyote blastвзрив на малъкл камерен заряд
политех.coyote blastмасов взрив
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dry blastвдухване на подсушен въздух
политех.dump tankсборен резервоар
политех.electric blastелектрическо взривяване
тех.electrolytic tankелектролизьор
тех.electrolytic tankелектролизер
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched blastвдухване на обогатен с кислород въздух
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.fan blastвдухване с вентилатор
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.forced blastусилено вдухване
политех.free-jet blastпесъкоструен апарат
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
политех.grit blastсачмоструйна обработка
хидр.head tankнапорен съд
мин.heading blastвзривяване на стъпало
воен.heavy tankтежък танк
политех.high-temperature blastвдухване на въздух с висока температура
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
мин.holing blastпоследно взривяване при сбойка
политех.hot blastвдухване на горещ въздух
леяр.hot-blast cupolaвагрянка, която работи с подгрят въздух
политех.hot-blast furnaceпещ с вдухване на горещ въздух
политех.hot-blast mainвъздухопровод за вдухване на горещ въздух
политех.hot-blast stoveвъздухонагревател за доменна пещ
политех.hot-blast valveшибър-регулатор на горещ вдухван въздух
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.main tankглавен резервоар
мин.mammoth blastмасов взрив
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.nuclear blastвзрив на атомна бомба
ел.oil blastмаслено издухване
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overgrate blastвдухване над скарата
политех.overgrate blastгорно вдухване
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
леяр.oxygen-blast cupolaвагрянка, която работи с допълнително вдухване на кислород
политех.oxygen-enriched blastвдухване на обогатен с кислород въздух
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
мин.pillar blastвзривяване на целик
стр.Portland blast-furnace cementшлакопортландцимент
добави значение или превод тук