holding tank

  • Обща политехника
  • събирателен резервоар
199 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
ядр.age holdingсъхраняване на продукти на делене
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.assembly-holding blockмонтажно закрепващо приспособление
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
мин.draw-slate holdingподдържане на фалшиво горнище
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
ист.early slave-holdingранноробовладелчески
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
политех.high-voltage holding testизпитване на издръжливост на високо напрежение
авто.highway tank truckавтоцистерна
holdingвладеене, притежаване
holdingимение, аренда, участък земя
прав.holdingсъдебно решение/практика
фин.holdingхолдинг
фин.holdingхолдинг; инвестиции, вложения
фин.holdingхолдингов
тех.holdingзакрепване, затягане
мин.holding apparatusпарашут
политех.holding apparatusзакрепващо приспособление
политех.holding brakeзастопоряваща спирачка
политех.holding capacityносеща способност
политех.holding capacityвместимост
тлф.holding circuitфиксираща схема
политех.holding circuitконтролна верига
политех.holding clampприкрепваща скоба
тлв.holding controlрегулиране на синхронизацията
политех.holding controlръчно управление на вертикалната и хоризонталната развивка
политех.holding deviceзакрепващо приспособление
политех.holding furnaceпещ-резервоар
политех.holding hearthтемперираща пещ
политех.holding ladleкофа за съхранение на стопилка
политех.holding magnetзадържащ електромагнит
политех.holding mechanismмеханизъм за затягане
политех.holding positionположение за включване
тлф.holding relayблокиращо реле
политех.holding relayзадържащо реле
политех.holding screwпритискащ болт
holding several appointmentsсъвместяване
holding several jobsсъвместяване
holding several officesсъвместяване
политех.holding strengthякост на сцепление
политех.holding tackleприспособление за окачване на товар
политех.holding threadскрепителна резба
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.holding toolнеподвижна щампа на нитовъчна машина
политех.holding toolопора за нитове
политех.holding-down boltанкерен болт
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.holding-up leverподдържащ лост
политех.holding-up toolопора за нитове
политех.holding-up toolнеподвижна щампа на нитовъчна машина
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.magnetic-holding deviceмагнитно закрепващо приспособление
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
media holdingмедиахолдинг
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
not holdingнепритежаващ
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.peak-holding controllerекстемален регулатор
person holding the same viewsединомишленик
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.pick-holding controlекстремално управление
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regulating tankразпределителен съд
авто.road tank carавтоцистерна
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.self-holding circuitверига за самоблокировка
политех.self-holding contactсамозадържащ се контакт
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
политех.slime tankутаител за тиня
политех.slurry tankутаител за тиня
политех.solution tankрезервоар за приготвяне на разтвори
политех.storage tankрезервоар за съхраняване
политех.store tankрезервоар за съхраняване
политех.sump tankутаителен резервоар
политех.supply tankзахранвящ резервоар
политех.surge tankизравнителен съд
tankпълня резервоар/цистерна
tankцистерна, резервоар, казан
tankсъхранявам в цистерна
тех.tankбаков
рад.tankтрептящ кръг
политех.tankвана
политех.tankтанков
политех.tankналивам в резервоар
воен.tankтанк
tankвоен. танк
tankизкуствен водоем, водохранилище (в Индия, Пакистан и др.)
политех.tank bargeшлеп за наливни товари
политех.tank boilerпламъчнотръбен котел
политех.tank bottomsдънна утайка
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tank circuit inductanceиндуктивност на трептящ кръг
политех.tank furnaceванна пещ
политех.tank gaugeнивопоказател за резервоар
авто.tank lorryавтоцистерна
политех.tank palletрезервоарна палета
политех.tank shipтанкер
политех.tank street carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.tank testизпитване в опитен басейн
политех.tank transformerтрансформатор с маслено охлаждане
добави значение или превод тук