tank test

  • Обща политехника
  • изпитване в опитен басейн
200 допълнителни резултата:
политех.absorption testизпитване на поглъщане
политех.accelerated development testускорено изпитване в етап на разработка
политех.accelerated testускорено изпитване
политех.accelerated test programmeпрограма за ускорени изпитвания
политех.acceleration testизпитване на ускоряване
политех.acceleration testизпитване на ускорение
политех.acceptance testприемателно изпитване
политех.actual-use testизпитване при експлоатационни условия
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.ageing testизпитване на стареене
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air testизпитване на въздухонепропускливост
политех.air testизпитване със сгъстен въздух, въздушна проба
политех.air-pressure testизпитване със сгъстен въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.alkali testнатронова проба
мед.allergy skin testкожноалергична проба
политех.alternating-bending testизпитване на сгъване при знакопроменливо натоварване
политех.alternating-bending testизпитване на умора при огъване
политех.alternating-impact testизпитване на знакопроменлив удар
тех.altitude test chamberбарокамера
тех.altitude test facilityбарокамера
воен.amphibian tankтанк-амфибия
мед.Amsler grid testтест на Амслер
политех.angular testизпитване на прегъване
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.ash testопределяне золността на въглища
политех.ashing testизпитване до изпепеляване
политех.attrition testизпитване на износване
политех.audible testизпитване със звуков сигнал
политех.automatic testавтоматичен контрол
политех.automatic testавтоматична проверка
политех.axial testизпитване на осово натоварване
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.ball-indentation testопределяне на твърдостта чрез проникване на сачма
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.bead testизследване състава на бисерка
политех.bead testреакция на оцветяване на бисерка
политех.beater testизпитване здравината чрез раздробяване
политех.bench testстендово изпитване
политех.bend testизпитване на огъване
политех.bend-over testизпитване на сгъване
политех.bending fatigue testизпитване на умора при огъване
политех.bending shear testизпитване на срязване при натоварване на огъване
политех.bending testизпитване на огъване
политех.blank testпразна проба
политех.blank testпразен опит, контролно изпитване
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blind testпразен опит, контролно изпитване
политех.blind testпразна проба
политех.block testстендово изпитване
политех.blow testизпитване на удар
политех.blow-bending testизпитване на огъване при удар
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
политех.boiling testопределяне на твърдостта на вода чрез преваряване
политех.bond testизпитване на сцепление
политех.boost testизпитване на плътност с налягане
политех.boring testизпитване на обработваемост чрез разстъргване
политех.brake testизпитване на спирачки
политех.break-down testизпитване до разрушаване
политех.breaking testизпитване до разрушаване
ел.bridge testизпитване с помощта на мост от съпротивления
политех.bridge testекспериментално определяне на усилията в мостова конструкция
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.buckling testизпитване на изкълчване
политех.bulging testизпитване на измятане
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bump testизпитване на удар
политех.burning testизпитване на горимост
политех.bursting testизпитване на якост при действието на вътрешно налягане
calibration testградуиране
тех.calibration testтариране
политех.calibration testпроверяване точността на тариране
политех.calorimetric testкалориметрична проба
политех.capacity testизмерване капацитета
политех.carbon testопределяне съдържанието на въглерод
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
мат.Cauchy root testпризнак за сходимост на Коши
политех.cavitation testкавитационно изпитване
политех.certification testсертификационно изпитване
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.charpy impact testизпитване на удар по шарпи
политех.check testконтролно изпитване
политех.chemical testхимическо изпитване
политех.chill testизпитване на избелване
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.cleavage testизпитване на разслояване
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.closure testизпитване на пълно свиване
политех.coking testизпитване на коксуемост
политех.cold testизпитване в студено състояние
политех.cold testизпитване при ниска температура
политех.cold-and-hot testизпитване в студено и горещо състояние
политех.cold-and-hot testизпитване при ниски и високи температури
политех.collecting tankколектор
тех.commissioning testпусконаладка
политех.comparative testсравнително изпитване
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.comprehensive testвсестранно изпитване
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.compression testизпитване на натиск
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
политех.consumption testизпитване за определяне на разход
политех.continuity testизпитване за намиране на прекъсване в електрическа верига
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
тлф.cord-test jackизпитвателно гнездо
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.corrosion testкорозионно изпитване
политех.crack testизпитване на склонност към образуване на пукнатини
политех.cranking testизпитване със силен ток
авто.crash testкраштест
политех.crash testизпитване на удар при сблъскване
текст.creasing testизпитване на мачкаемост
политех.creep testизпитване на пълзене
политех.creep-rupture testизпитване на дълготрайна якост
политех.crippling testизпитване на изкълчване
политех.crippling testизпитване на прегъване
политех.critical test areaобласт на критични режими при изпитвания
политех.crushing testизпитване на смачкване
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.cup testорганолептична оценка
политех.cup testвзимане на проба чрез загребване
политех.cupping testизпитване на цзтегляемост
политех.cupping testопределяне пригодността на листов материал за дълбоко изтегляне
пат.definitional testдефинитивна проверка
политех.deflection testизпитване на провисване
политех.departmental testведомствено изпитване
политех.depositing tankутаителен резервоар
политех.destructive testизпитване с разрушаване
политех.determinative testопределително изпитване
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.developmental testизпитване за доусъвършенствуване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.diagnostic testдиагностичен тест
политех.dial testпроверяване на скала
политех.dielectric test voltageизпитвателно напрежение на изолация
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dimethylglyoxime testопределяне на никел с диметилглиоксим
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.doctor testкачествена проба за меркаптани
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.double-over testизпитване на прегъване на 180°
политех.doubling testизпитване на прегъване на 180°
политех.drawing testопределяне на пригодността за изтегляне
политех.drill testизпитване на обработваемост чрез пробиване със свредло
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
политех.driving testпътно изпитване
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.drop testизпитване при падане
политех.drop testкапкова реакция
политех.drop-weight testизпитване на удар с падащо тегло
политех.dump tankсборен резервоар
политех.dump testизпитване на свиване проба на пластичност
политех.duplicate testповторно изпитване
политех.durability testизпитване на издръжливост
политех.dynamic testизпитване при динамично натоварване
политех.dynamic testдинамично изпитване ударно изпитване
политех.earthquake testизпитване на сеизмична устойчивост
политех.efficiency testизпитване за определяне коефициента на полезно действие
политех.electric testелектрическо изпитване
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.elongation testпроба на изтегляне
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.emission testпроверка на токсичността на отработилите газове
политех.endurance tension testизпитване при продължително натоварване на опън
политех.endurance testизпитване на издръжливост
политех.endurance torsion testизпитване при продължително натоварване на усукване
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.engine test bedстенд за изпитване на двигатели
политех.engine-test standстенд за изпитване на двигатели
политех.engineering testтехническо изпитване
политех.environmental testклиматично изпитване
политех.erichsen cupping testериксенова проба
политех.evaluation testатестационно изпитване
политех.evaporation testизпитване за определяне на паропроизводителността
политех.evaporative testизпитване за определяне на паропроизводителността
политех.exaggerated testизпитване при особено неблагоприятни условия
политех.expanding testпроба на развалцоване
ел.expansion tankразширител
добави значение или превод тук