compound surge tank

  • Обща политехника
  • двукамерен изравнителен съд
199 допълнителни резултата:
политех.addition compoundприсъединително съединение
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.alkyl compoundалкилно съединение
политех.aluminium compoundалуминиево съединение
политех.ammonium compoundамониево съединение
воен.amphibian tankтанк-амфибия
газ.anti-surgeантипомпажен
газ.anti-surge valveантипомпажен кран
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.antifreezing compoundантифриз
политех.antifreezing compoundсмеска с ниска температура на замръзване
политех.arene-metal compoundарен-метално съединение
политех.argenic compoundсъединение на сребро
политех.aromatic compoundароматно съединение
политех.aromatic compoundсъединение от ароматния ред на въглеводородите
политех.arsenic compoundарсенисъединение
политех.arsenic compoundсъединение на петвалентен арсен
политех.aryl compoundарилно съединение
хим.azo compoundазосъединение
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.binary compoundбинерно съединение
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blasting compoundвзривно вещестбо
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.cable compoundкабелна маса
политех.cadmic compoundсъединение на двувалентен кадмий
политех.cage compoundклетъчно съединение
политех.carbonyl compoundкарбонилно съединение
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankуловител
политех.catch tankпреливник
политех.catenated compoundверижно съединение от един и същ вид атоми
политех.ceri-compoundцериево съединение
политех.ceric compoundсъединение на четиривалентен церий
политех.ceric compoundцерисъединение
политех.cerium compoundсъединение на церия
политех.cero-compoundцеросъединение
политех.chain compoundверижно съединение
политех.charge-transfer compoundсъединение с пренос на заряда
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.chelate compoundхелатно съединение
хим.chelate compoundхелат
политех.chemical compoundхимично съединение
политех.chromic compoundсъединение на хром
политех.chromium compoundсъединение на хрома
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.cleaning compoundпрепарат за почистване
политех.closed-chain compoundциклично съединение
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.cluster compoundсъединение
политех.cobalt compoundкобалтово съединение
политех.cobalt compoundсъединение на кобалта
политех.cobaltic compoundсъединение на тривалентен кобалт
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.complex compoundсъединение
compoundсмесвам, съставям, съединявам
compoundдвор около затвор/лагер
compoundсложен, съставен
compoundукривам (закононарушител)
тех.compoundкомпаунд
ел.compoundкомпаундирам
муз.compoundнеравноделен
compoundдвор около къща/фабрика, търговски център (в Индия, Китай и пр.)
compoundспоразумявам се, уреждам (сметка и пр.), погасявам частично (дълг), юр. постигам компромисно решение с кредитор
compoundсмес, хим. съединение
compoundувеличавам, утежнявам (вина, трудности и пр.)
политех.compound actionкомбинирано действие
политех.compound alternatorкомпаунд-генератор за променлив ток
политех.compound arcсложна дъга
политех.compound blanking-and-drawing dieкомбинирана отрезна и изтегляща матрица
политех.compound boxпредавателна кутия
политех.compound cableмногожилен кабел с двойки с различно сечение
политех.compound camсложна гърбица
политех.compound circuitсложна верига
политех.compound compressionмногостъпално сгъстяване
политех.compound compressorмногостъпален компресор
политех.compound dieкомбинирана щампа
политех.compound dyeingкомбинирано багрене
политех.compound etherсмес от етери
политех.compound excitationкомпаундно възбуждане
политех.compound exciterвъзбудител с компаундна намотка
политех.compound eyepieceсложен околяр
политех.compound frequencyсъставна честота
политех.compound gearзъбна предавка между вретеното и подавателната кутия
политех.compound gearподавателна кутия
политех.compound generatorгенератор със смесено възбуждане
политех.compound girderсъставна греда
политех.compound glassмногослойно стъкло
политех.compound indexingкомбинирано делене
фин.compound interestанатоцизъм
ик.compound interestсложна лихва
политех.compound interstitialпромеждутъчно съединение
политех.compound latexлатексна смес
политех.compound magnetсложен магнит
политех.compound magnetмагнитен магазин
политех.compound mastсъставна мачта
тех.compound metalбиметал
муз.compound meterнеравноделен размер, неравноделен такт
политех.compound motionсложно движение
политех.compound motionвъртеливопостъпателно движение
политех.compound nucleiсъставно ядро
политех.compound nucleusсъставно ядро
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compound pendulumсложно махало
политех.compound pierсъставна колона
политех.compound piercing dieкомбинирана пробивна щанца за едновременно пробиване от няколко страни
политех.compound probabilityсложна вероятност
тех.compound pulleyполиспаст
политех.compound pulleyсистема от макари
политех.compound rest slideшейна на кръстат супорт
политех.compound rest toolкръстат супорт
политех.compound rest top slideгорна шейна на кръстат супорт
политех.compound scatteringразсейване с образуване на съставно ядро
тлф.compound signalсложен сигнал
политех.compound slide restкръстат супорт
мат.compound statementсложно съждение
политех.compound stressсложно напрежение
политех.compound tableмаса с надлъжно и напречно движение
политех.compound termсложен термин
compound timecompound meter
политех.compound turbineмногоцилиндрова турбина
политех.compound turbineкомпаунд-турбина
политех.compound wallмногослойна стена
политех.compound windingкомпаундна намотка
политех.compound wireбиметален проводник
политех.compound-gear trainсложна зъбна предавка
политех.compound-restсглобяема опора
политех.compound-restгорна шейнаг на кръстат супорт
политех.compound-restкръстат супорт
хидр.compound-settling basinдвуетажен утаител
политех.compound-wound exciterвъзбудител с компаундна намотка
политех.compound-wound motorелектродвигател със смесено възбуждане
политех.compound-wound relayреле с няколко намотки
политех.compounded compoundсмесен
политех.compounded compoundсъставен, сложен
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
политех.coordination compoundкоординационно съединение
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.cross-compound turbineдвувалова турбина
политех.cross-compound turbine unitдвувалов турбоагрегат
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.cumulative compound motorелектродвигател с еднопосочно смесено възбуждане
политех.cupric compoundсъединение на мед
политех.cupric compoundкуприсъединение
политех.cutting compoundмажещо-охлаждаша течност
политех.cyclic compoundциклично съединение
политех.cyclopentadienyl compoundциклопентадиенилово съедининие
политех.demulsifying compoundантиемулгатор
политех.depositing tankутаителен резервоар
политех.detrimental compoundвредно съединение
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.dextro-compoundдекстросъединение
политех.dialkyl compoundдиакрилносъединение
хим.diazo compoundдиазосъединение
политех.diazonium compoundдиазониево съединение
политех.differential compound motorелектродвигател с насрещно смесено възбуждане
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping compoundсмес за потапяне
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dodecahedral compoundсъединение със структура на додекадър
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
политех.electrode compoundсъстав за обмазване на електроди
тех.electrolytic tankелектролизьор
тех.electrolytic tankелектролизер
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.electron-deficient compoundсъединение с дефицит на електрони
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.enclosure compoundсъединение на включване
политех.endocyclic compoundендоциклично съединение
добави значение или превод тук