tank pallet

  • Обща политехника
  • резервоарна палета
194 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air-riding palletпалета, придвижвана на въздушна възглавница
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.automatic pallet loaderавтоматичен палетизатор
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
политех.box palletкаса-палета
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.captive palletпалета за вътрешен товарообмен
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankуловител
политех.catch tankпреливник
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.disposable palletпалета за еднократна употреба
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.double-face palletобръщаема палета
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.exchange palletобменна палета
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.expendable palletпалета за еднократна употреба
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.four-way entry palletчетирипроходна палета
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.multi-pallet deviceмногопозиционна подпалетна станция
политех.non-reversible palletнеобръщаема палета
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.one-way palletпалета за еднократна употреба
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
palletpalette
palletплатформа за складиране на стоки, носилка за формовани тухли
palletгрънчарски плосък уред, шпакла
ист.palletклапа (на орган)
тех.palletзъбно колелце с палец
тех.palletкотва (на Морзов апарат)
разг.palletпале
под.-тр.palletпалета
маш.pallet changerустройство за смяна на палети
политех.pallet conveyorпластинчат транспортьор
политех.pallet moverманеврена количка за палети
авт.pallet number readerчетящо устройство за номера на палета
политех.pallet stationпалетна станция
тех.pallet truckнископовдигач
политех.pallet truckтоварен автомобил за превозване на палетизирани товари
политех.pallet truckкар-нископовдигач с вилица за палети
политех.pallet-loading patternначин на палетизиране
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.pool palletпулова палета
политех.post palletпалета със стойки
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regulating tankразпределителен съд
политех.reusable palletпалета за многократна употреба
политех.reversible palletобръщаема палета
авто.road tank carавтоцистерна
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
политех.silo palletсилозна палета
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
политех.slime tankутаител за тиня
политех.slurry tankутаител за тиня
политех.solution tankрезервоар за приготвяне на разтвори
политех.storage tankрезервоар за съхраняване
политех.store tankрезервоар за съхраняване
политех.sump tankутаителен резервоар
политех.supply tankзахранвящ резервоар
политех.surge tankизравнителен съд
tankпълня резервоар/цистерна
tankцистерна, резервоар, казан
tankсъхранявам в цистерна
тех.tankбаков
рад.tankтрептящ кръг
политех.tankвана
политех.tankтанков
политех.tankналивам в резервоар
воен.tankтанк
tankвоен. танк
tankизкуствен водоем, водохранилище (в Индия, Пакистан и др.)
политех.tank bargeшлеп за наливни товари
политех.tank boilerпламъчнотръбен котел
политех.tank bottomsдънна утайка
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tank circuit inductanceиндуктивност на трептящ кръг
политех.tank furnaceванна пещ
политех.tank gaugeнивопоказател за резервоар
авто.tank lorryавтоцистерна
политех.tank shipтанкер
политех.tank street carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.tank testизпитване в опитен басейн
политех.tank transformerтрансформатор с маслено охлаждане
авто.tank truckавтоцистерна
авто.tank truckбензиновоз
политех.tank truckавтомобил-цистерна
политех.tank vesselтанкер
политех.tank-carавтомобил-цистерна
обог.thickening tankрезервоар-сгъстител
политех.tow tankхидродинамичен канал
воен.training tankучебен танк
политех.treating tankвана за обработване
политех.trundle roller palletролкова палета
политех.two-way entry palletдвупроходна палета
политех.vacuum tankвакуумен съд
политех.vented tankрезервоар с клапан-отдушник
политех.water tankсъд за вода
добави значение или превод тук