sand tank

  • Обща политехника
  • бункер за пясък
200 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air-dry sand mouldизсушена на въздуха леярска форма
политех.air-sand blowerпесъкоструен апарат
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
политех.angular sandкариерен пясък
воен.antiaircraft tankзенитен танк
мет.backing sandпълнежна смес
политех.backing sandпълнежна формовъчна смес
политех.badly graded sandлошо сортиран пясък
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.bank sandречен пясък
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.beach sandморски пясък
политех.beach-sand placer depositкрайбрежно разсипно находище
политех.bedding sandпясъчен слой под основа
политех.bedding sandпясъчна възглавница
леяр.black sandупотребявана формовъчна смес
политех.black sandсмес от пясък и смлени въглища
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blast-furnace slag sandшлаков пясък
политех.blended sandсмесен пясък
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.buckshot sandпясък със закръглени зърна
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
мет.burnt sandотработена смес
леяр.burnt sandупотребявана формовъчна смес
мет.burnt-on sandпригар
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.cement-sand mortarцименто-пясъчен разтвор
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
мет.clay sandглинест пясък
политех.clayey sandглинест пясък
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
мет.coarse sandедрозърнест пясък
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.concrete sandпясък за бетон
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
мет.core sandсърцева смес
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crushed sandнадробен пясък
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dry sandизсушена формовъчна смес
политех.dry-sand castingлеене в изсушени пясъчни форми
мет.dry-sand mouldсуха форма
политех.dry-sand mouldизсушена леярска форма
леяр.dry-sand mouldingформоване със суха формовъчна смес
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
мет.facing sandоблицовъчна смес
мет.facing-and-backing sandединна формовъчна смес
политех.fat sandбогата на глина формовъчна смес
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.filler sandпълнежна формовъчна смес
политех.fitter sandпясък за филтриране
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
леяр.floor sandупотребявана формовъчна смес
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fluvial sandречен наносен пясък
политех.foundry sandформовъчна смес
политех.foundry sandлеярски пясък
леяр.fritted sandпрегоряла формовъчна смес
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
леяр.fused sandпрегоряла формовъчна смес
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
мет.graded sandфракциониран пясък
политех.gravel sandчакълест пясък
политех.gravel sandречен пясък
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
политех.green sandнеизсушена формовъчна смес
политех.green sand coreвлажно леярско сърце
политех.green-sand castingлеене в неизсушени форми
политех.green-sand mouldлеярска форма от неизсушена формовъчна смес
леяр.green-sand mouldingформоване с неизсушена формовъчна смес
хидр.head tankнапорен съд
политех.heap sandпълнежна формовъчна смес
воен.heavy tankтежък танк
мет.high-silica sandкварцов пясък с над 97% кварц
мет.high-silica sandкварцов пясък
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
политех.iron sandпясък, съдържащ желязо
мет.lean sandкварцов пясък
мет.lean sandкварцов пясък с до 90% кварц
политех.lean sandпостна формовъчна смес
воен.light tankлек танк
политех.lime sandваровиков пясък
политех.limestone sandваровиков пясък
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.loam sandформовъчна глина
политех.loose sandрохкав пясък
мет.low-silica sandглинест пясък
политех.main tankглавен резервоар
политех.manufactured sandобработен пясък
политех.measuring tankизмервателен съд
политех.medium sandсреднозърнест пясък
мет.medium strong sandкварцов пясък
мет.medium strong sandкварцов пясък с до 80% кварц
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.mortar sandпясък за строителен разтвор
мет.moulding sandформовъчна смес
политех.moulding sandлеярски пясък
политех.natural bonded sandестествена формовъчна смес
мет.new sandнеизполван пясък
политех.new sandпрясна формовъчна смес
политех.oil sandформовъчна смес с маслени свързващи вещества
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.open sandпорест пясък
политех.open sand castingлеене в открита форма
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
леяр.parting sandразделителна смес
политех.paving sandпясък за пътно покритие
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.plastering sandпясък за мазилка
политех.poorly graded sandпясък с лош гранулометричен състав
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.precoated sandформовъчен пясък, обработен с масло
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.pumise sandпемзов пясък
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
мет.reconditioned sandвъзстановена оборотна смес, повторно използвана смес
политех.reconditioned sandвъзстановена формовъчна смес
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regulating tankразпределителен съд
политех.resin-coated sandплакиран със смола леярски пясък
мет.reused sandвъзстановена оборотна смес, повторно използвана смес
авто.road tank carавтоцистерна
мет.round sandпясък със закръглена форма на зърната
политех.round sandпясък със закръглени зърна
политех.running sandподвижен пясък
sandопесъчавам
sandжълтеникавочервен цвят
sandкураж, смелост (разг.)
sandпоръсвам с/заравям в пясък
sandпясък
sandсмесвам с/прибавям пясък в
sandпесъчинки
sandчистя/почиствам с пясък/гласпапир
добави значение или превод тук