closed-top surge tank

  • Обща политехника
  • пневматичен изравнителен съд
199 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
газ.anti-surgeантипомпажен
газ.anti-surge valveантипомпажен кран
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.bad topслабо горнище
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.broken top chordмногоъгълен горен пояс на ферма
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankуловител
политех.catch tankпреливник
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.chimney topчадър над димна тръба
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
closedзатворен, закрит
closedограничен, предназначен само за определен кръг хора
closedзатворен
геогр.closedбезотточен
политех.closed angleостър ъгъл
политех.closed antennaзатворена антена
политех.closed butt jointчелно съединение без междина
политех.closed cellсъс затворени пори
политех.closed chainзатворена верига
обог.closed circuitзатворен цикъл
политех.closed circuitзатворен контур
политех.closed circuitзатворена верига
политех.closed columnкуха колона с правоъгълно сечение
политех.closed conduitтръбопровод със затворено напречно сечение
политех.closed cooling systemохладителна система със затворена циркулация
политех.closed corniceстряха на покрив с летвена обшивка
политех.closed couplingнеподвижен съединител
политех.closed curveзатворена крива
политех.closed cycleзатворен цикъл
политех.closed diaphragmзатворена мембрана
политех.closed dieзакрита щампа
политех.closed drainageзакрит дренаж
политех.closed ecological environmentзатворена екологическа среда
геол.closed foliationфалшива шистозност
политех.closed frameзатворена рамка
политех.closed holeглух отвор
политех.closed hollow rivetзатворен кух нит
политех.closed jointсъединение без междина
политех.closed loopзатворен контур
политех.closed orbitзатворена орбита
политех.closed pairзатворена двойка
политех.closed passзакрит калибър
политех.closed pathзатворен контур
политех.closed planerдвуколонна хобел-машина
геод.closed polygonзатворен полигон
политех.closed positionзатворено положение
политех.closed routeзатворен маршрут
политех.closed security zoneзабранена зона
политех.closed shellзатворена обвивка
политех.closed shellзапълнена обвивка
политех.closed shellсъс затворена обвивка
политех.closed slideзакрити направляващи
политех.closed slotзатворен канал
политех.closed stubшлейф, даден 'накъсо'
политех.closed subroutineзатворена подпрограма
политех.closed surfaceзатворена повърхност
политех.closed systemзатворена система
политех.closed topped housingзакрит корпус
политех.closed traverseзатворен полигонов ход
политех.closed traverseзатворен ход
политех.closed universeзатворена вселена
изч.closed volumeзатворен том
политех.closed water circuitциркулация на промишлена вода за повторно използване
политех.closed water ductзакрит водопровод
политех.closed weldзаваръчен шев без междина
офт.closed-angleзакритоъгълен
политех.closed-cell foamпенопласт със затворени пори
политех.closed-chain compoundциклично съединение
политех.closed-circuit batteryбатерия с продължително действие
обог.closed-circuit crusherтрошене в затворен цикъл
политех.closed-circuit televisionзатворена телевизионна система
политех.closed-circuit televisionпромишлена телевизия
политех.closed-circuit turbineтурбина със затворен цикъл
политех.closed-circuit voltageработно напрежение
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.closed-core transformerтрансформатор със затворен магнитопровод
авт.closed-cycle controlрегулиране по затворен цикъл
политех.closed-cycle systemсистема със затворен цикъл
политех.closed-cycle turbineтурбина със затворен цикъл
с. с.closed-end harrowбрана със свързани в краищата напречници
политех.closed-ended wrenchзатворен гаечен ключ
политех.closed-lamp collieryгазоопасна въглищна мина
политех.closed-link driveзадвижващ механизъм със затворена кинематична верига
авт.closed-loop controlрегулиране по затворен цикъл
политех.closed-loop cycleзатворен цикъл
политех.closed-loop networkверига, съставена от затворени контури
политех.closed-loop servo-systemзатворена сервосистема
политех.closed-loop systemсистема с обратна връзка
политех.closed-mouth spannerзатворен гаечен ключ
политех.closed-on-inself traverseзатворен ход
политех.closed-on-inself traverseзатворен полигонов ход
политех.closed-orbit amplitudeамплитуда на затворена орбита
политех.closed-shell atomатом със запълнена електронна обвивка
политех.closed-shell configurationконфигурация със затворена обвивка
политех.closed-top trailerремарке със закрита каросерия
тех.closed-typeнеразглобяем
политех.collapsible topсгъваем покрив
политех.collecting tankколектор
политех.combined top-slicing and ore cavingподетажно обрушване
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound rest top slideгорна шейна на кръстат супорт
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.curved top chordкриволинеен горен пояс на ферма
политех.depositing tankутаителен резервоар
политех.desk-topнастолен
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизьор
тех.electrolytic tankелектролизер
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fish-topприставка с формата на лястовича опашка
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.flat-topплоска горна част
политех.flat-top pistonбутало с плоско чело
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.folding topсгъваем покрив
авто.folding top bowдъга на чергило
политех.folding top structureстойка за чергило
политех.folding-top frameрама за чергилото
мин.friable topслабо горнище
политех.friable topлъжливо горнище
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.furnace topсвод на пещ
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
разг.muffin topпаласки
ел.normally-closed contactнормално затворен контакт
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
мет.open top feederоткрита мъртва глава
политех.open-top trailerремарке с открита каросерия
добави значение или превод тук