grease removal tank

  • мазниноуловител
199 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.ageing-resistant greaseустойчива на стареене грес
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.albany greaseгрес
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.antifriction bearing greaseгрес за лагери
политех.antifriction greaseгрес за лагери
политех.antirust greaseантикорозионна грес
политех.ash removalотделяне на пепел
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.ball-bearing greaseгрес за сачмени лагери
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.bentone greaseбетонитова замазка
политех.bentone greaseбетонитова смазка
политех.blast tankвъздушна камера
политех.bleed-resistant greaseгрес, устойчива на синерезис
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankуловител
политех.catch tankпреливник
политех.charging tankсъд за зареждане
тех.chip removalстружкоотвеждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.compression-grease cupгресьорка
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate removalкондензатотвеждащ
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.cup greaseгрес
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
политех.dust-removal plantобезпрашителна уредба
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.extreme pressure greaseгрес за работа при високо налягане
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fire-proof greaseневъзпламеняваща се грес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.form removalсваляне на кофраж
стр.form removalдекофриране
стр.formwork removalдекофриране
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
тех.gas removalгазоотвеждащ
тех.gas-removalгазоотвеждащ
тех.gas-vent gas-removalгазоотвеждащ
политех.gasoline-proof greaseустойчива на бензин грес
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gear greaseсмазка за зъбни колела
политех.graphite greaseграфитна грес
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
политех.greaseгрес
политех.greaseмас
политех.greaseмажа
тех.grease additionallyдогресирам
политех.grease boxгресьорка
grease catcherмазниноуловител
тех.grease catcherмазнинозадържател
тех.grease completelyдогресирам
политех.grease cupгресьорка
политех.grease formingдълбоко изтегляне с мазане
тех.grease furtherдогресирам
тех.grease gunтакаламит
политех.grease gunпреса за консистентни мазилни вещества
grease interceptorмазниноуловител
политех.grease lubricantконсистентно мазилно вещество
политех.grease lubricantгрес
политех.grease lubricationмазане с греса
политех.grease lubricationгресиране
политех.grease lubricatorгресьорка
политех.grease oilгрес
политех.grease pocketмасльонка
политех.grease pumpтекалемит
политех.grease pumpпреса за гресиране
grease removerмазниноуловител
политех.grease removerобезмасляващо средство
тех.grease separatorмазниноотделител
grease skimming tankмазниноуловител
политех.grease spotмазно петно
политех.grease spot photometerфотометър с маслено петно
политех.grease spot photometerфотометър на бунзен
политех.grease squirtшприц за мазане с грес
политех.grease thickeningсгъстяване на консистентни мазилни вещества
grease trapмазниноуловител
политех.grease tubeтръбичка за гресиране
политех.grease-proofустойчив на масла и мазнини
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
grease-trapмазниноуловител
тех.grit-removal plantпесъкоуловител
hair removalобезкосмяване
хидр.head tankнапорен съд
физ.heat removalтоплоотнемане
физ.heat removalтоплоотвеждане
тех.heat removalтоплоотвод
тех.heat removalтоплоотвеждащ
тех.heat-removalтоплоотвеждащ
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
ice removalледопочистване
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.long-life greaseхимичноустойчива грес
политех.lubricating greaseгрес
политех.machine greaseмашинна грес
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.multipurpose greaseуниверсална грес
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
мин.overburden removalразкривни работи
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.oxidation-inhibited greaseгрес с антиокислителни прибавки
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
тех.re-greaseпрегресирам
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regulating tankразпределителен съд
removalотвеждане
removalместене, преместване, пренасяне, изнасяне
removalотпадане (на забрана)
removalотстраняване, премахване (на зло)
removalизваждане
removalсменяване, уволняване, уволнение
removalизвоз
removalубийство, убиване, ликвидиране, очистване
политех.removalразглобяване
removal from blameоневиняване
removal from guiltоневиняване
removal of the sealingразуплътнение
removal of the sealingразуплътняване
маш.removal rateпроизводителност на отнемането на материал
политех.removal rateобем на материала, отнет за единица време
авто.road tank carавтоцистерна
политех.rope greaseсмазка за въжета
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
обог.separating tankсепаратор
добави значение или превод тук