blow-off tank

  • Обща политехника
  • продухвателен съд
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive cut-off wheelотрезен абразивен кръг
политех.abrasive cut-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.abrasive cutting-off machineмашина за рязане с абразивен инструмент
политех.actual cut-offдействително запълване
политех.aerator tankаерационен резервоар
тех.air bleed-off valveобезвъздушител
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air-blowнагнетяване на въздух
политех.air-blowпродухване с въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.alpha cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с обща база
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
ав.assisted take-off unitстартов ускорител
тех.back offзатиловам
политех.back-blowобратен удар
политех.back-blowоткат
политех.back-offобр мет
политех.back-offзатиловане
маш.back-off angleзаден ъгъл на зъб на протяжката
политех.backed-off cutterфреза със затиловани зъби
политех.backed-off teethзатилован зъб
политех.backing-offобр мет
политех.backing-offватиловане
политех.backjng-off latheзатиловъчен струг
политех.balance tankизравнителен резервоар
мин.banker-offманеврист при устието на шахта
тех.bath tankелектролизьор
тех.bath tankелектролизер
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.beta cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с общ емитер
тък.bind offкетеловам
политех.blank offзазиждам
политех.blank offизкърпвам, покривам, запушвам
политех.blast tankвъздушна камера
политех.bleeding-offотвеждане, отнемане
политех.bleeding-offизпускане
политех.blocking-off patentблокиращ патент
blowиздухвам, продухвам
blowиздувам се, избухвам, изгърмявам (и за консерви)
blowвъзклицание, ругатня
blowsl, заминавам внезапно, духвам
blowдухам, раздухвам (огън)
blowизхвърлям въздушнв струя и вода (за кит)
blowдухам, вея
blowхвърлям във въздуха, отварям с взлом/експлозив
blowсвиря силно на/надувам духов инструмент
blowнеочаквано нещастие
геол.blowафльоримент на пласт
мет.blowвдухване, продухване
мет.blowвдухване
мет.blowпродухване
ел.blowпрегарям
мин.blowвнезапно изхвърляне
политех.blowвнезапно отделяне на газ
blowнадувам (мях, духало и пр.)
blowправя мехури, надувам (стъкло и пр.)
blowудар (и прен.)
blowизгарям от претоварване (за бушон. ел. крушка и пр.)
blowдишим тежко, пъхтя. задъхвам се
blowнаплювам (за. мухи)
политех.blow dryсуша във въздушна струя
политех.blow fanпродухвателен вентилатор
политех.blow formingформоване чрез издуване
пласт.blow headглава за формоване чрез раздуване
политех.blow lampпоялна лампа
политех.blow mouldформа за раздуване
пласт.blow mouldingформоване чрез раздуване
пласт.blow nozzleдюза за раздуване
политех.blow offизпускам
политех.blow offизпускане
blow outгася
геол.blow outфонтанирам
мет.blow plateпесъкодувна плоча
политех.blow strengthударна якост
политех.blow stressнапрежение при удар
политех.blow testизпитване на удар
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.blow torchпоялна лампа
политех.blow upувеличаване
политех.blow upексплоадирам
политех.blow upвзривявам, разрушавам
кино.blow upувеличавам
мет.blow valveклапан за вдухване
политех.blow valveпредпазен клапан
мет.blow valve -клапан
политех.blow-backобратен удар на пламък
политех.blow-bending testизпитване на огъване при удар
политех.blow-byпробив
политех.blow-byпросмукване
политех.blow-caseмонтежу
тех.blow-downпродувъчен
тех.blow-downпродувка
политех.blow-downнагнетателен
политех.blow-downпродухване
политех.blow-downизпускане
политех.blow-down valveпредпазен клапан
политех.blow-gasотходен газ
политех.blow-gumпулверизатор
мин.blow-in systemнагнетяващо проветряване
тех.blow-offсбросен
политех.blow-off cockпродухвателен кран
политех.blow-off gridрешетка на изхода на охлаждащия въздух
политех.blow-off nozzleпродухвателна дюза
политех.blow-off nozzleдюза за продухване
политех.blow-off pipeизпускателна тръба
политех.blow-off pipeпродухвателна тръба
политех.blow-off valveпредпазен клапан
политех.blow-out valveпродухвателен клапан
blow-pipeстъкларска духалка
ист.blow-pipeручило (на гайда)
политех.blow-through valveпродухвателен вентил
политех.blow-up tyreпневматична гума
политех.blow-wellартезиански кладенец
политех.boil offизварявам
тех.boiling tankводогрейка
мин.boxed-offобшит
мин.break-offпросек
политех.break-offизронвам, разкъсвам
политех.break-offнарезна изработка
политех.break-offотчупвам
с. с.breaking off sproutsфилизене
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
зав.burn-offстопяване
политех.burn-off rateскорост на стопяване
политех.burning-offпрегаряне
ядр.cadmium cut-offграница на поглъщането на кадмий
ик.call-off quantityразмер на частична доставка
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
геол.casing-offзакрепване с обсадни тръби
тък.cast offкетеловам
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.charge offамортизирам
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.chip offотчупвам
политех.chisel offотсичам със секач
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
маш.cleaning-offокончателна обработка
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
coming offразлепване
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compo off-the-shelfналичен елемент
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.cream-offотделям горен слой
политех.cream-offсъбирам каймак
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.current cut-offпрекъсване на тока
ел.cut offотсъединявам
политех.cut off wheelабразивен кръг за отрязване
cut-offсрязване
ел.cut-offпрекъсвачен
ел.cut-offпрекъсвач
мин.cut-offдиагонална галерия
политех.cut-offотрязвам
политех.cut-offотрезен
политех.cut-offизключвам
политех.cut-offобрезен, изключен
политех.cut-offотрезна щанца
политех.cut-off angleъгъл на прекия изход на светлина от източник
политех.cut-off angleъгъл на отсичане
политех.cut-off attenuatorграничен отслабител
авт.cut-off automaticallyрегулиране на нивото на ограничение
политех.cut-off biasзапушващо преднапрежение
политех.cut-off bladeрежещ нож
политех.cut-off conditionусловие за изключване
политех.cut-off dieщанца за отрязване
политех.cut-off drainдренажен сифон
политех.cut-off frequencyкритична честота, честота на срез
политех.cut-off frequencyгранична честота
политех.cut-off gateсекторен затвор
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.cut-off grinderмашина за отрязване с абразивен кръг
политех.cut-off keyбутон за разединяване
политех.cut-off plateшибър
политех.cut-off plateрегистър, клапа
политех.cut-off pointточка на прекъсване
политех.cut-off regionгранична област
тлф.cut-off relayразделително реле
политех.cut-off restотрезен супорт
политех.cut-off sawтрион за изрязване на краища
политех.cut-off shearsотрязна ножица
политех.cut-off slideотрезен напречен супорт
мин.cut-off stopeразрезно пространство
политех.cut-off switchпрекъсвач
добави значение или превод тук