medium tank

  • Военен термин
  • среден танк
199 допълнителни резултата:
политех.absorbing mediumпоглъщаща среда
политех.actuating mediumработна среда
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
политех.anisotropic mediumанизотропна среда
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
ядр.blocking mediumзащитна среда
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankуловител
политех.catch tankпреливник
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
изч.computer data mediumмашинен носител на данни
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
политех.condensed mediumкондензирана среда
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.conducting mediumпроводяща среда
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling mediumохлаждаща среда
политех.cooling mediumхладилен агент, баня за закаляване
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.corrosive mediumкорозионна среда
политех.crystallizer tankкристализатор
политех.culture mediumкултурна среда
политех.culture mediumхранителна среда
хран.culture tankзаквасочник
изч.data mediumносител на данни
обог.dense mediumтежка среда
политех.dense mediumплътна среда
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.diamagnetic mediumдиамагнитна среда
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
комп.digital mediumцифров носител, дигитален носител
комп.digital mediumцифров носител
комп.digital mediumдигитален носител
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.discrete mediumдискретна среда
политех.dispersion mediumдисперсионна среда
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
политех.driving mediumводещо звено
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.enclosed mediumизолирана среда
политех.end-of-medium characterзнак за край на носител
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.ferromagnetic mediumферомагнитна среда
политех.filtering mediumфилтрираща среда
обог.fine mediumутежнител
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
политех.hardening mediumбаня за закаляване
хидр.head tankнапорен съд
тех.heat mediumтоплоносител
тех.heat-carrying mediumтоплоносител
тех.heat-conducting mediumтоплоносител
тех.heat-transfer mediumтоплоносител
политех.heat-transfer mediumтоплопредаваща среда
тех.heating mediumтоплоносител
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
политех.immersion mediumимерсионна среда
in the medium termсредносрочно
inert mediumинертна среда
information mediumносител на информация
астр.interplanetary mediumмеждупланетна среда
политех.ionic mediumйонна среда
политех.izotropic mediumизотропна среда
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.magnetic mediumмагнитен носител
политех.main tankглавен резервоар
политех.material mediumматериална среда
политех.measuring tankизмервателен съд
mediumсреда, условия на живот
mediumсреда
mediumсредство, сила, фактор
mediumсреда, средина, нещо средно/междинно/промеждутъчно
mediumпроводник
mediumсреден, междинен, умерен, мек
комп.mediumносител
изк.mediumразтворител за боя
изк.mediumсредства (и литературни), техники
политех.mediumсредно число
mediumсредство (за информация и пр.)
физ.medium activeсредноактивен
жп.medium clear signalсигнал за разрешаване на преминаване с ограничена скорост
мех.medium deformingсреднодеформиращ се
мех.medium deformingсреднодеформиращ се
политех.medium drawingмеждинно изтегляне
политех.medium edison screw capвинтов цокъл с диаметър на резбата 27 мм
политех.medium fitсглобка за движение, трети клас на точност, сглобка
политех.medium frequencyсредна честота
политех.medium granularсреднозърнест
политех.medium heavyумерено тежък
физ.medium levelсредноактивен
политех.medium lineлиния със средна дължина
политех.medium qualityсредно качество
политех.medium sandсреднозърнест пясък
рлк.medium scanразвивка със средна продължителност
medium sizeсредногабаритен
политех.medium solderмек припой
политех.medium steelсредновъглеродна стомана
мет.medium strong sandкварцов пясък с до 80% кварц
мет.medium strong sandкварцов пясък
политех.medium structureсредноплътна структура
обог.medium sumpрезервоар за суспензии
физ.medium-activityсредноактивен
политех.medium-alloyed steelсреднолегирана стомана
мет.medium-carbon steelсредновъглеродна стомана
геол.medium-compactedсредносбит
стр.medium-density fibreboardплоскости от дървесни частици със средна плътност
политех.medium-dutyпредназначен за работа при умерени условия
политех.medium-dutyумерен режим на работа
политех.medium-force fitтруднонабита сглобка
политех.medium-force fitглуха сглобка
геол.medium-grainedсреднозърнест
политех.medium-hardсредно твърд
политех.medium-hard steelсреднотвърда стомана
тлф.medium-haul circuitлиния със средна натовареност
политех.medium-head hydroelectric stationсреднонапорна водноелектрическа централа
medium-heavilyсреднотежко
medium-heavyсреднотежък
политех.medium-keying fitтруднонабита сглобка
политех.medium-lift pumpпомпа за средно налягане
зав.medium-output acetylene generatorацетиленов генератор със средна производителност
зав.medium-pressure acetylene generatorацетиленов генератор за средно налягане
medium-seriousсреднотежък
medium-seriouslyсреднотежко
medium-sizeсредногабаритен
medium-sizeсредноголям
medium-sizedсредногабаритен
medium-sizedсредноголям
политех.medium-sizedсъс средни размери
бот.medium-sizedсредноразмерен
политех.medium-temper steelсредноотвърната стомана
medium-termсредносрочен
политех.medium-term forecastсредносрочна прогноза
ел.medium-voltageсредноволтов
рад.medium-waveсредновълнов
medium-weightсреднотежък
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
ядр.moderating mediumзабавяща среда
политех.moderating mediumзабавител
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
добави значение или превод тук