dip tank

  • Обща политехника
  • съд за потапяване
199 допълнителни резултата:
геол.abnormal dipместно изменение на ъгъла на падение
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.blue dipразтвор на живачен цианид за амалгамиране
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bright dipхимично полиране
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.caustic dipразтвор на натриев хидроокис
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
dipнаклон, хлътване, падина
dipклоня към залез
dipзагребано количество
dipгреба, загребвам, черпя (up, out of, from)
dipсалют със сваляне на знамената
dipсвещ
dipнаклонявам (се), навеждам (се), спускам (се)
dipрядък соc
dipдавам в заложна къща, правя ипотека на
dipтопвaм (се), потопявам (се)
dipнамалявам, спадам (за цени)
dipспадане/намаление на цените
dipтечност, разтвор (за дезинфекция), топене (на овце) в дезинфекционен разтвор, боя
съкращение.dipDual In-line Package
физ.dipъгъл на наклоняване на магнитната стрелка
сп.dipкофичка
геол.dipпадение на пласт
геол.dipполягам, залягам
геол.dipзаложение
кул.dipдип
тех.dipгалванизирам (метал), боядисвам (плат и пр.), потапям (овце) в дезинфекционен разтвор, лея (свещи), щавя (кожи)
мин.dipуклон
политех.dipскат, откос
политех.dipпровисване
мин.dip angleъгъл на падане
политех.dip brazingспояване с твърд припой чрез потапяне
геод.dip circleинклинатор
политех.dip coaterмашина за нанасяне на покрития чрез потапяне
политех.dip coatingобмазка, нанесена чрез потопяване
политех.dip coatingнанасяне на покритие
политех.dip dyeingбагрене чрез потапяне
мин.dip entryуклон
политех.dip entryизработка, прокарана по падение
политех.dip equatorмагнитен екватор
политех.dip gummingимпрегниране чрез потапяне
политех.dip mixtureлатекс
политех.dip mouldingформоване чрез потапяне
политех.dip of spanстрелка на провисване
политех.dip pipeсифон
политех.dip platingбезтоково нанасяне на метално покритие
политех.dip polishполиране на метална повърхност
политех.dip processнанасяне на покритие чрез потапяне
политех.dip rodразграфена пръчка
политех.dip rollпотопен вал
политех.dip sampleпроба, взета с черпак
политех.dip stickуказател на ниво
политех.dip stuckуказател на ниво
зав.dip transferпренасяне чрез къси съединения
политех.dip varnishлак за нанасяне чрез потапяне
политех.dip-coated electrodeелектрод, обмазван чрез потапяне
политех.dipping tankсъд за потапяване
геол.direction of dipнаправление на падение
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.down the dipпо посока на падение
геол.drag dipгънка на пласт по падение
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
геол.flat dipполегато падение
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
геол.full dipгенерален ъгъл на падение
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gentle dipполегат наклон
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
политех.high dipстръмен наклон
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
политех.hot-dipпотапяне в горещ разтвор
политех.hot-dipпотапям в горещ разтвор
тех.hot-dip galvanisedгорещопоцинкован
тех.hot-dip galvanizedгорещопоцинкован
политех.hot-dip galvanizingгорещо поцинковане
политех.irregular dipпроменлив наклон
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.melt dipнанасяне на покритие чрез потапяне в стопилка
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.oil dip rodмаслоуказателна пръчка
политех.oil dip stickмаслоуказателна пръчка
политех.oil dip stuckмаслоуказателна пръчка
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.passivating dipпасивираща обработка
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.red dipразяждаща смес
политех.regulating tankразпределителен съд
авто.road tank carавтоцистерна
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
политех.slime tankутаител за тиня
политех.slurry tankутаител за тиня
политех.solution tankрезервоар за приготвяне на разтвори
политех.steep dipстръмен наклон
политех.storage tankрезервоар за съхраняване
политех.store tankрезервоар за съхраняване
политех.sump tankутаителен резервоар
политех.supply tankзахранвящ резервоар
политех.surge tankизравнителен съд
tankпълня резервоар/цистерна
tankцистерна, резервоар, казан
tankсъхранявам в цистерна
тех.tankбаков
рад.tankтрептящ кръг
добави значение или превод тук