road tank car

  • Автомобилна и тракторна техника
  • автоцистерна
200 допълнителни резултата:
политех.accumulator carелектрокар
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air-dump carвагонетка с пневматичен обръщач
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.alignment of roadтрасе на път
авто.all-road vehicleвсъдеход
политех.amphibian carамфибия
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.approach roadвторостепенен път
политех.approach roadподход
политех.arterial roadмагистрален път
политех.asphaltic concrete roadасфалтобетонен път
политех.automatic drop-bottom carвагонетка с автоматично разтоварване през дъното
трансп.automobile roadавтопът
политех.baby carсвръхмалолитражен автомобил
политех.backbone roadмагистрален път
политех.baggage carвагон за багаж
политех.baggage-and-mail carбагажно-пощенски вагон
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.ballast carвагон за баласт
политех.ballast roadпът с чакълена настилка
политех.base of roadоснова на пътна настилка
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
авто.battery carелектромобил
политех.blast tankвъздушна камера
политех.block-stone roadпавиран път
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
политех.bottom-dump carвагон разтоварващ се през дъното
политех.bottom-dumping carвагон разтоварващ се през дъното
политех.bridge roadнастилка на мост
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.broken-stone roadпът с чакълена настилка
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.busy roadнатоварен път
политех.by-roadстраничен път
политех.capacity of roadпропускателна способност на път
carкола
carкабина
carкола, автомобил
carвагон
carтрамвай
лит.carколесница
авто.carавтокъща
авто.car accessoryавтоаксесоар
авто.car accidentавтопроизшествие
мин.car arresterловител на руднични вагонетки
мин.car arrestorловител на руднични вагонетки
жп.car bodyкош на вагон
авто.car body finisherавтобояджийски
авто.car body finisherавтобояджия
авто.car body finishingавтобояджийство
авто.car breakersавтоморга
мор.car carrierавтовоз
авто.car carrier trailerавтовоз
елн.car cassette tape recorderавтокасетофон
мин.car changeобмен на вагонетки
политех.car changeманеврени работи
мин.car changerустройство за замяна на пълните вагонетки с празни
авто.car cosmeticавтокозметичен
авто.car cosmeticsавтокозметика
жп.car couplerспряг
жп.car couplingспряг на вагон
жп.car couplingспряг
политех.car couplingскачване на вагон
авто.car crashавтокатастрофа
разг.car dealerавтокъщаджия
ик.car dealershipавтоборса
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
авто.car diagnosticавтодиагностичен
авто.car diagnosticsавтодиагностика
авто.car expertавтоексперт
политех.car ferryферибот за автомобили
авто.car fleetавтопарк
политех.car frameшаси на автомобил
авто.car haulerавтовоз
политех.car jackвагонен крик
авто.car manufacturerавтопроизводител
авто.car manufacturerавтомобилостроител
авто.car manufacturingавтомобилостроителен
авто.car mix-upавтомеле
ам.car paradeавтошествие
политех.car parkпаркинг за автомобили
мин.car passприспособление за обмен на вагонетки
авто.car pell-mellавтомеле
авто.car poolавтопарк
car processionавтошествие
политех.car radioавтомобилен радиоприемник
авто.car radio cassette recorderавторадиокасетофон
политех.car receiverавтомобилен приемник
авто.car repair shopавтосервиз
авто.car repair shopавтосервизен
жп.car retarderвагонозадържател
политех.car safetyуловител
мин.car safety dogловител на вагонетки
политех.car shedвагонно депо
авто.car simulatorавтосимулатор
политех.car springавтомобилен ресор
car theftавтокражба
car thiefавтокрадец
разг.car thiefавтоапаш
разг.car thiefавтоджамбазин
жп.car transporterавтовоз
авто.car transporter truckавтовоз
авто.car tuningавтотунинг
политех.car unloaderмашина за разтоварване на вагони
авто.car washавтомивка
авто.car-carrying trailerавтовоз
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
car-parkпаркинг
жп.car-repair shopвагоноремонтна работилница
политех.car-repair shopавторемонтна работилница
политех.car-repair trackвагоноремонтен коловоз
авто.car-washавтомивка
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.cart roadмеждуселски път
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.cattle carавтомобил за превозване на добитък
политех.cement-bound roadпът с циментова настилка
политех.cement-concrete roadпът с циментно-бетонна настилка
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.cistern carавтомобил-цистерна
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compartment carпътнически вагон
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.concrete roadпът с бетонна настилка
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
жп.container carвагон контейнеровоз
трансп.container carконтейнеровоз
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.country roadместен път
политех.crane carвагон с монтиран на него кран
политех.cross-country carавтомобил с висока проходимост
политех.cross-over roadпресечка на жп линия
политех.cross-over roadпресечка над жп линия
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.cycle carмалолитражен автомобил с мотоциклетен двигател
политех.delivery carавтомобил за доставка на стоки
политех.depositing tankутаителен резервоар
политех.derrick carвагон с монтиран на него кран
политех.detour roadобходен път
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dirt roadненастлан път
политех.divided roadпът с осова линия
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.drop-frame carавтомобил с ниска платформа
политех.dual carriageway roadшосе с две разделени пътни платна
политех.dummy carсамоходна количка
политех.dump carсаморазтоварващ се вагон
политех.dump carавтомобил-самосвал
политех.dump carвагон-самосвал
политех.dump tankсборен резервоар
политех.earth roadненастлан път
авто.electric carелектромобил
политех.electric carелектрокар
тех.electrolytic tankелектролизьор
тех.electrolytic tankелектролизер
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated roadестакада
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.estate carкомби
политех.estate roadместен път
авто.estate-carкомби (кола)
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.flat carтобарен автомобил-платформа
добави значение или превод тук