flour transport tank

  • Автомобилна и тракторна техника
  • съществително
  • брашновоз
199 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air transportвъздушен транспорт
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
авто.auto transport trailerавтовоз
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизьор
тех.bath tankелектролизер
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.belt transportлентов транспорт
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
нефт.bulk-cement transport unitциментовоз
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.cargo transportтоварен транспорт
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.cattle-transport lorryтоварен автомобил за превозване на добитък
политех.cattle-transport truckтоварен автомобил за превозване на добитък
политех.cement flourситносмлян цимент
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.civil air transportгражданска авиация
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
трансп.electrically driven transportелектротранспорт
тех.electrolytic tankелектролизьор
тех.electrolytic tankелектролизер
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.emery flourфин абразивен прах
политех.energy transportпренасяне на енергия
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
flaxseed flourленено брашно
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
flourбрашнен
flourситно стрит прах/пудра, подобна на брашно
flourбрашно
политех.flourфин прах, пудра
политех.flourсмилам на прах
политех.flour pasteнишестено лепило
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fossil flourинфузорна пръст
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
хидр.head tankнапорен съд
политех.heat transportпренасяне на топлина
воен.heavy tankтежък танк
политех.high-speed transportскоростен транспорт
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.highway transportпътен транспорт
политех.holding tankсъбирателен резервоар
политех.hopping transportскокова проводимост
политех.hospital transportсанитарен транспорт
intercity transportмеждуградски транспорт
interfactory transportвътрешнозаводски транспорт
land transportсухопътен транспорт
воен.light tankлек танк
linseed flourленено брашно
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
политех.mechanical transportмеханичен транспорт
воен.medium tankсреден танк
ав.military transportвоеннотранспортен
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.momentum transportпренос на импулс
политех.motor transportавтомобилен транспорт
политех.municipal transportградски транспорт
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.passenger transportпътнически транспорт
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.pipeline transportтръбопроводен транспорт
трансп.pl air transportавиопревоз
политех.pneumatic transportпневмотранспорт
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiative transportрадиационен пренос
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.rail transportрелсов транспорт
политех.railway transportжелезопътен транспорт
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regulating tankразпределителен съд
авто.road tank carавтоцистерна
политех.road transportпътен транспорт
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sea transportморски транспорт
политех.sea transportпревозване по море
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
политех.shell flourчерупково брашно
политех.silica flourфино смлян силициев двуокис
политех.silica flourсилициево брашно
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
политех.slate flourшистово брашно
политех.slime tankутаител за тиня
политех.slurry tankутаител за тиня
политех.solution tankрезервоар за приготвяне на разтвори
политех.storage tankрезервоар за съхраняване
политех.store tankрезервоар за съхраняване
политех.sump tankутаителен резервоар
политех.supply tankзахранвящ резервоар
политех.surface transportсухопътен транспорт
политех.surge tankизравнителен съд
tankпълня резервоар/цистерна
tankцистерна, резервоар, казан
tankсъхранявам в цистерна
тех.tankбаков
рад.tankтрептящ кръг
политех.tankвана
политех.tankтанков
политех.tankналивам в резервоар
воен.tankтанк
tankизкуствен водоем, водохранилище (в Индия, Пакистан и др.)
tankвоен. танк
политех.tank bargeшлеп за наливни товари
политех.tank boilerпламъчнотръбен котел
политех.tank bottomsдънна утайка
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tank circuit inductanceиндуктивност на трептящ кръг
политех.tank furnaceванна пещ
политех.tank gaugeнивопоказател за резервоар
авто.tank lorryавтоцистерна
политех.tank palletрезервоарна палета
политех.tank shipтанкер
политех.tank street carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.tank testизпитване в опитен басейн
политех.tank transformerтрансформатор с маслено охлаждане
авто.tank truckбензиновоз
авто.tank truckавтоцистерна
политех.tank truckавтомобил-цистерна
политех.tank vesselтанкер
политех.tank-carавтомобил-цистерна
политех.tape transportлентодвижещ механизъм
добави значение или превод тук