core tank

  • Ядрена физика и техника
  • резервоар на активната зона
199 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air-blown coreлеярско сърце, изработено в песъкодувна машина
политех.air-coreбезжелезен
политех.air-coreвъздушна сърцевина
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-core inductanceиндукционна бобина без желязна сърцевина
политех.air-core magnetмагнит без сърцевина
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
геол.arch coreядро на антиклинален свод
политех.atomic coreатомен скелет
политех.baked coreизсушено леярско сърце
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.bead coreръб, сърцевина в борта на гума
политех.betatron coreсърцевина на бетатрони
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
леяр.breaker coreсърце на лесноотделима мъртва глава
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.building coreработно сърце
кауч.building coreработно сърце за вулканизиране на гуми
политех.building kay coreработно сърце
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.cellular coreпореста сърцевина
политех.central coreсърдечник
политех.central coreсърцевина, централно ядро на язовирна стена, централно жило
политех.central impervious-core earth damземнонасипна язовирна стена с водонепропускливо ядро
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
ядр.clean coreнеотровена зона
политех.closed-core transformerтрансформатор със затворен магнитопровод
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.composite core wallмногослойна диафрагма на язовирна стена
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.compressed-iron-coreбобина с пресована сърцевина
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
физ.coreактивна зона (на реактор)
елн.coreжило на кабел
геол.coreполучавам ядка
геол.coreядков
текст.coreшпулна цев
мет.coreлеярско сърце
ел.coreсърцевина
ел.coreсърдечник
мин.coreклинов подкоп
политех.coreвътрешност, леярско сърце, жило, атомен скелет
политех.coreядро, вътрешен магнитопровод
политех.coreскална клонка
coreсърцевина (и прен.), ядро (и на земята), вътрещност, център, среда, прен. същина, ядка
политех.core arborарматура на леярско сърце
мет.core assembly mouldingформоване със сърца
мет.core assembly mouldingформоване
леяр.core barrelsарматура на леярско сърце
политех.core binderсвързващо вещество за леярски сърцеви смеси
мин.core bitкорана за ядково сондиране
леяр.core blowerпесъкодувна машина за изработване на леярски сърца
мет.core boxсърцева кутия, кутия за леярски сърца
мет.core boxкутия за леярски сърца
мет.core boxсърцева кутия
геол.core breakerустройство за отчупване на ядка в сондаж
леяр.core breakerмашина за разбиване на леярски сърца
мин.core catchersядкохващачка
политех.core diameterвътрешен диаметър
леяр.core dressобмазка за леярски сърца
политех.core drierсушилня за леярски сърца
политех.core drillсвредло за разширяване на отвор
политех.core drillтръбно свредло
политех.core drillingколонково сондиране
политех.core gridарматура на леярско сърце
леяр.core grindingзачистване
политех.core holeотлят отвор за избиване на сърце
политех.core inductionиндукция в сърцевина
ядр.core internalsвътрешнокорпусен
политех.core ironарматура на леярско сърце
леяр.core knock-outизбиване на сърце
политех.core knock-out machineмашина за избиване на леярски сърца
ядр.core latticeрешетка в активната зона
политех.core lifeпродължителност на кампания на активна зона
ядр.core materialматериал за активната зона
политех.core materialматериал на сърцевината
мет.core mixсърцева смес
леяр.core mouldingформоване на леярски сърца
леяр.core ovenпещ за сушене на сърца
биол.core particleсърцевинна частица
политех.core pinщифт, оформящ отвор в отливка
ел.core plateщанцован лист за пакетен магнитопровод
политех.core plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
мет.core printмарка на леярско сърце
леяр.core pullerустройство за изтегляне на сърце
политех.core regionактивна зона
политех.core rodукрепващ прът на леярско сърце
леяр.core roomотделение за изработване на леярски сърца
политех.core roomотделение за изработване на сърца
мин.core sampleпроба от ядково сондиране
мет.core sandсърцева смес
ел.core screwвинт за регулиране положението на сърцевината
политех.core sheetмеждинен лист
политех.core sheetсърцевина
мет.core shiftизместване на сърцето
core subjectзадължително избираем предмет
политех.core transformerядрен трансформатор
политех.core tubeвътрешен елемент на конструкция, състояща се от две съосни тръби
политех.core tubeвътрешна тръба
политех.core wallдиафрагма на земнонасипна язовирна стена
политех.core wallдиафрагма на язовирна стена
политех.core withdrawingизтегляне на сърце
политех.core woodдървесина от сърцевината на дърво
леяр.core-baking ovenпещ за сушене на сърца
мет.core-blowing machineпесъкодувна машина
мет.core-blowing machineпесъкодувна сърцева машина
политех.core-blowing machineпесъкодувна машина за леярски сърца
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
леяр.core-drawустройство за изтегляне на сърце
политех.core-drying plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
политех.core-drying stoveсушилня за леярски сърца
политех.core-lamination stackпакет пластини на магнитопровод
мет.core-making machineсърцева машина
политех.core-making machineмашина за изработване на леярски сърца
мин.core-orienting apparatusуред за ориентиране на сондажна ядка
мет.core-shooting machineпесъкострелна сърцева машина
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
политех.cover coreвъншно сърце
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
кауч.curing coreвулканизационен дорн
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drill coreсондажна клонка
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dry-core cableкабел за хартиено въздушна изолация
хард.dual-coreдвуядрен
политех.dump tankсборен резервоар
политех.dust coreсърцевина от пресован железен прах
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.earth-core rockfill damкаменонасипна язовирна стена със земно ядро
политех.electrode coreметална сърцевина на заваръчен електрод
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.ferrite coreферитна сърцевина
политех.ferrite-core memoryферитна памет
политех.fibre coreконопена сърцевина
политех.filter coreфилтриращо леярско сърце
ядр.fissile coreактивна зона
ел.five-coreпетжилен
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.flux-core electrodeелектрод с флюсова сърцевина
политех.foundry coreлеярско сърце
ел.four-coreчетирижилен
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
добави значение или превод тук