mixing tank

  • Обща политехника
  • смесителен съд
199 допълнителни резултата:
рад.additive mixingсъбирателно смесване
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.asphalt-mixing plantасфалтов смесител
тлв.audio mixingаудиосмесителен
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.batch mixingпериодично смесване
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankуловител
политех.catch tankпреливник
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
тлв.colour-additive mixingадитивно смесване на цветовете
тлв.colour-substractive mixingсубтрактивно смесване на цветовете
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.concrete-mixing machineбетонобъркачка
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.counterflow mixing machineпротивоточна бетонобъркачка
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.degree of mixingстепен на смесване
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dry-mixingсухо смесване
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
политех.hand mixingръчно смесване
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
mixingразмесване
текст.mixingмеланжиране
тех.mixingсмесителен
мет.mixingсмесване
мет.mixingсмесване, разбъркване
мет.mixingразбъркване
мет.mixingшихтоване
политех.mixingразмесване, приготвяне на смес, образуване на смес
муз.mixingмиксиране
политех.mixing amplifierсмесващ усилвател
политех.mixing binсмесителен бункер
политех.mixing blowerсмесителна дюза за вдухване на въздух
авто.mixing chamberпредкамера
политех.mixing chamberсмесителна камера
политех.mixing cockсмесителна батерия
политех.mixing condenserсмесителен кондензатор
политех.mixing cylinderсмесител
политех.mixing drumсмесителен барабан
политех.mixing headerсмесителен колектор
леяр.mixing ladleсмесителен резервоар
политех.mixing machineбъркачка
политех.mixing machineсмесител
политех.mixing nozzleсмесителна дюза
политех.mixing panкорито за размесване
политех.mixing plantсмесителна уредба
политех.mixing rollсмесителен валец
ак.mixing roomстудийна апаратна
политех.mixing spaceсмесителна камера
политех.mixing stageсмесително стъпало
пласт.mixing torpedoсмесително торпедо
политех.mixing tubeсмесителна електронна лампа
политех.mixing tubeсмесителна тръба
политех.mixing valveсмесителен кран
политех.mixing valveсмесителна електронна лампа
политех.mixing vesselсмесителен съд
политех.mixing zoneсмесителна зона
авто.mobile tankавтоцистерна
стр.mortar-mixing machineразтворобъркачка
политех.mortar-mixing plantустройство за приготвяне на строителен разтвор
рад.multiplicative mixingумножително смесване
политех.non-lift mixing actionсмесване без повдигане на материала
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.optical mixing actionсмесване на оптични сигнали
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.positive mixingпринудително смесване
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.pulse mixingсмесване на импулси
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regulating tankразпределителен съд
авто.road tank carавтоцистерна
политех.rotary-type mixing machineротационна бетонобъркачка
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.self-mixingсамосмесващ се
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
политех.slime tankутаител за тиня
политех.slurry tankутаител за тиня
политех.solution tankрезервоар за приготвяне на разтвори
политех.sound mixingзвукомонтаж
кино.sound mixingмишунг
политех.storage tankрезервоар за съхраняване
политех.store tankрезервоар за съхраняване
политех.sump tankутаителен резервоар
политех.supply tankзахранвящ резервоар
политех.surge tankизравнителен съд
tankпълня резервоар/цистерна
tankцистерна, резервоар, казан
tankсъхранявам в цистерна
тех.tankбаков
рад.tankтрептящ кръг
политех.tankналивам в резервоар
политех.tankвана
политех.tankтанков
воен.tankтанк
tankизкуствен водоем, водохранилище (в Индия, Пакистан и др.)
tankвоен. танк
политех.tank bargeшлеп за наливни товари
политех.tank boilerпламъчнотръбен котел
политех.tank bottomsдънна утайка
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tank circuit inductanceиндуктивност на трептящ кръг
политех.tank furnaceванна пещ
политех.tank gaugeнивопоказател за резервоар
авто.tank lorryавтоцистерна
политех.tank palletрезервоарна палета
политех.tank shipтанкер
добави значение или превод тук