simple surge tank

  • Обща политехника
  • изравнителен съд с постоянно сечение
199 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.aggregate of simple eventsмножество от елементарни събития
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
газ.anti-surgeантипомпажен
газ.anti-surge valveантипомпажен кран
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
обог.ore-surge binбункер на склад за руда
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.pneumatic surge chamberпневматичен изравнителен резервоар
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure surgeударна вълна
политех.pressure surgeрязко нарастване на налягане
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regulating tankразпределителен съд
авто.road tank carавтоцистерна
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
simpleлекарство от билки
simpleестествен, непринуден, искрен, простодушен
simpleпрост (не сложен)
simpleобикновен/прост човек
simpleлековерен, наивен, прост, глупав
simpleнеусложнен
simpleсъщински, истински, чист
simpleлесен, прост
simpleглупак
simpleмалоумен
simpleлековита билка
муз.simpleравноделен
simpleпрост, неукрасен (за стuл и пр.), семпъл, скромен, обикновен (и за произход)
стр.simpleедноскатен
политех.simple alternating currentпрост синусоидален ток
политех.simple beamпроста греда
геол.simple bossпрост щок
ак.simple chordакорд от два тона
политех.simple contourпрост контур
политех.simple cycleпрост цикъл
политех.simple equationлинейно уравнение с едно неизвестно
политех.simple etherпрост етер
политех.simple eventелементарно събитие
политех.simple expressionпрост израз
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple frameworkпроста ферма
политех.simple functionпроста функция
политех.simple functionеднозначна функция
политех.simple glassобикновено стъкло
политех.simple graphобикновен граф
политех.simple indexingпросто делене
ик.simple interestпроста лихва
политех.simple ketoneпрост кетон
муз.simple meterравноделен размер, равноделен такт
политех.simple motionпросто движение
политех.simple numberеднозначно число
политех.simple potentiometerлинеен потенциометър
политех.simple quantityеднозначно число
политех.simple rectificationдиодно детектиране
политех.simple rectifierтокоизправител с проста схема на комутация
политех.simple roofедноскатен покрив
мат.simple sampleпроста извадка
изч.simple sectionпрост разрез
политех.simple sound sourceненасочен източник на звук
мат.simple statementпросто съждение
политех.simple stressпросто напрегнато състояние
политех.simple structureстатистически определима конструкция
политех.simple sugarмонозахарид
политех.simple theoryопростена теория
simple timesimple meter
политех.simple toneчист тон
политех.simple toneсинусоидно трептене със звукова честота
политех.simple trussгредова ферма
политех.simple trussферма-греда
политех.simple turbineедностъпална турбина
политех.simple twistсъединяване чрез просто усукване
политех.simple vaultцилиндричен свод
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.simple-expansion engineеднодействаща парна машина
политех.simple-geared trainпредавка с една задна двойка
политех.simple-geared trainпроста зъбна предавка
стр.simple-pitchедноскатен
политех.simple-ratio channelsсъобщителни канали с просто отношение
политех.simple-span bridgeмост с един отвор
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
политех.slime tankутаител за тиня
политех.sloping surge chamberнаклонена водна кула
политех.slurry tankутаител за тиня
политех.solution tankрезервоар за приготвяне на разтвори
политех.spilling surge chamberизравнителен резервоар с преливник
политех.storage tankрезервоар за съхраняване
политех.store tankрезервоар за съхраняване
политех.sump tankутаителен резервоар
политех.supply tankзахранвящ резервоар
surgeголяма вълна
surgeнадигам се, издигам се, вълнувам се, бушувам, нахлувам
лит.surgeморе
ел.surgeпренапрежителен
политех.surgeпулсирам
политех.surgeимпулс, връхна точка
surgeвълнение, вълни, нахлуване, прииждане, прен. изблик, устрем, бушуване
добави значение или превод тук