pressure tank

  • Обща политехника
  • съд за подаване под налягане
200 допълнителни резултата:
политех.absolute pressureабсолютно налягане
политех.abutment pressureподпорен натиск
политех.acoustic pressureзвуково налягане
политех.actuating pressureработно налягане
политех.admission pressureвходно налягане
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air pressureатмосферно налягане
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air-pressure ductнагнетателен въздушен канал
политех.air-pressure switchпневматичен прекъсвач
политех.air-pressure testизпитване със сгъстен въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.allowable pressureдопустимо налягане
политех.ambient pressureналягане на околната среда
воен.amphibian tankтанк-амфибия
политех.amplitude of pressureамплитуда на налягане
воен.antiaircraft tankзенитен танк
мед.arterial blood pressureартериално налягане
мед.arterial pressureартериално налягане
политех.assembling pressureналягане, необходимо за сглобяване
политех.at right angle pressureнормално налягане
политех.atmospheric pressureатмосферно налягане
политех.authorized pressureдопустимо налягане
политех.axial pressureосово налягане
политех.back pressureобратно налягане
политех.back pressureсъпротивление при изтичане
политех.back pressureпротивонатиск
политех.back pressureпротивоналягане
политех.back pressure steamотработила пара
тех.back-pressureпротивоналегателен
политех.back-pressure steam engineпарна машина с противоналягане
политех.back-pressure turbineтурбина с противоналягане
зав.back-pressure valveпредпазител
политех.back-pressure valveобратен вентил
политех.back-pressure valveвъзвратен клапан
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.band pressure levelниво на звуковото налягане в определена честотна лента
политех.barometric pressureбарометрично налягане
политех.base pressureналягане върху основа
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.bearing counter-pressureлагерна реакция
политех.bearing pressureподпорно налягане
политех.bearing pressureподпорна реакция
политех.blast pressureналягане на въздух, вдухван от вентилатор
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.boiler pressureналягане в котел
тех.boiling tankводогрейка
политех.boost pressureдопълнително налягане
политех.boost pressureповишено налягане
политех.brake pressureналягане при спиране
воен.bridge-laying tankмостов танк
ел.brush pressureнатиск върху четките
политех.build-up of pressureповишаване на налягане
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bursting pressureразрушаващо налягане
политех.capillary pressureкапилярно налягане
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.centre of pressureцентър на натиск
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clamping pressureзатварящо налягане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.clutch pressure plateпритискащ диск на съединител
политех.collapsing pressureразрушаващо налягане
политех.collecting tankколектор
политех.combined pressure gaugeкомбиниран манометър
политех.combustion-chamber pressureналягане в горивна камера
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.compression pressureнатисково налягане
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
политех.constant-pressure lineизобара
политех.constant-pressure surfaceповърхност с постоянно налягане
политех.constant-pressure turbineгазова турбина с постоянно налягане на горене
политех.contact pressureконтактно налягане
политех.contact pressureналягане в опора
политех.continuous-pressure operationработа при непрекъснато натискане на бутон
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.counter pressureпротивоналягане
политех.counter pressureопорна реакция
тех.counter-pressureпротивоналегателен
политех.counter-pressure castingлеене с противоналягане
жп.counter-rail counter-pressureконтрарелса
хим.critical pressureкритично налягане
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.curing pressureналягане, при което става втвърдяване
политех.cutting pressureсила на рязане
политех.damped pressure gaugeманометър с амортисьор
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential pressure gaugeдиференциален манометър
политех.differential pressure pick-upдатчик за спадане на налягане
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.differential-pressure recorderсамопишещ диференциален манометър
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.discharge pressureналягане на изхода
политех.discharge pressureналягане откъм нагнетателната страна
ел.disruptive pressureпробивно напрежение
политех.disruptive pressureразрушаващо налягане
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drill pressureсила на подаване при пробиване със свредло
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
политех.dynamic pressureдинамично налягане
политех.earth pressureземен натиск
политех.effective pressureработно налягане
политех.effective pressureсредно индикаторно налягане
политех.electric pressureелектрическо напрежение
политех.electrode pressureналягане на електродите
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
астр.electron pressureналягане на електронния газ
политех.electrostatic pressureелектростатично налягане
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.end pressureподпорен натиск
политех.end pressureосово налягане
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.equal-pressure turbineактивна турбина
политех.excessive pressureсвръхналягане
политех.exhaust pressureизходно налягане
политех.exit pressureналягане на изхода
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
тех.external pressureвъншно налягане
политех.extra-high pressureсвръхвисоко напрежение
политех.extreme pressure compoundприбавка към мазилно вещество за свръхналягания
политех.extreme pressure greaseгрес за работа при високо налягане
политех.extreme-pressureпредназначен за работа при високо налягане
политех.extreme-pressure dopeприбавка към мазилни вещества за високо налягане
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fan pressureналягане на вентилатор
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feeding pressureподавателно усилие
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flow pressureналягане, предизвикващо течение на материала
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fluid pressureхидростатично налягане
политех.foaming pressureналягане на разпенване
политех.footprint pressureспецифично налягане върху почва
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauge pressureманометрично налягане
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
мин.ground pressureскален натиск
политех.ground pressureналягане върху почва
политех.head pressureнагнетателно налягане
хидр.head tankнапорен съд
политех.heavy pressureвисоко налягане
воен.heavy tankтежък танк
политех.high pressureза високо налягане
политех.high pressureвисоко налягане
стр.high pressure laminateметод на ламиниране чрез високо налягане
зав.high-pressure acetylene generatorацетиленов генератор за високо налягане
политех.high-pressure areaобласт на високо налягане
политех.high-pressure boilerкотел с високо налягане
политех.high-pressure compressorкомпресор за високо налягане
политех.high-pressure cylinderцилиндър за високо налягане
политех.high-pressure duct systemтръбопровод за високо налягане
политех.high-pressure endстрана откъм високо налягане
политех.high-pressure intakeвисоконапорно водовземане
политех.high-pressure mouldingпресоване при високо налягане
политех.high-pressure polyethyleneполиетиен с ниска плътност
политех.high-pressure stageстепен на високо налягане
политех.high-pressure steam engineпарна машина, работеща с високо налягане
политех.high-pressure systemсистема за високо налягане
политех.high-pressure torchгорелка с високо налягане
политех.high-pressure turbineтурбина за високо налягане
добави значение или превод тук