gravity feed tank

  • Обща политехника
  • резервоар за гравитационно подаване
200 допълнителни резултата:
политех.acceleration due to the gravityгравитационно ускорение
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air-feedподаване на въздух
политех.air-feedприток на въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
политех.antenna feedзахранване на антена
политех.antenna feedоблъчвател на антена
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.arched gravity damдъгово-гравитачна язовирна стена
обог.assay of feedсъдържание в изходния материал
политех.automatic feedавтоматично подаване
политех.automatic feedсамоход
политех.automatic-feed grateавтоматична скара
политех.automobile-feed boxподвижна предавателна кутия
политех.axial feedтангенциално подаване
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.bar feedподаване на прътов материал
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.boiler feedподхранване на котел
политех.boiler-feed headerпитателен тръбопровод на котел
политех.boiler-feed pumpпитателна помпа за котел
политех.boiler-feed systemпитателно устройство на котел
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk specific gravityобемно тегло на насипен материал
хидр.by gravityгравитачно
политех.cam feedподаване с гърбично управление
зав.carbide-feed generatorацетиленов генератор система карбид във вода
изч.card feedподаване на перфокарти
изч.card-feed mechanismмеханизъм за подаване на карти
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.centre feedзахранване в средна точка
политех.centre of gravityцентър на тежеста
политех.chain feedверижно подаване
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.circular feedкръгово подаване
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air feedпневматично подаване
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
обог.counter-gravity airflowвъздушна струя, насочена в направление против силата на тежестта
политех.creep feedподаване с много малка скорост
политех.cross-feed lineтръбопровод с двойно захранване
политех.cross-feed screwводещ винт за напречно подаване
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.cutting feedработно подаване
политех.cutting feedскорост на работното подаване
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.dial feedзахранване с дисков магазин
политех.dial-feed pressпреса с автоматично въртящ се магазин
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.double-feed antennaантена, захранвана в две точки
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.drop feedподаване капка по капка
политех.drop-feed oilerкапкова масльонка
политех.dual-feedс двойно захранване
политех.dump tankсборен резервоар
политех.earth gravityземно притегляне
политех.eccentric feedгърбично подаване
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency feedрезервно захранване
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.exhaust-steam feed heaterекономайзер
политех.exhaust-steam feed heaterнагревател, използуващ отработила пара като топлоносител
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
feedподдържам (с гориво), слагам дърва (в огън), снабдявам, храня (машина с гориво, пазар със стоки), снабдявам с, изпращам (новини)
feedхранене
feedизхранвам, прехранвам, храня, подхранвам (и прен.)
feedхрана, зоб, фураж
сп.feedподавам на (нападател и пр.), театр. подавам реплика на (комик) за импровизация
тех.feedподхранващ механизъм
тех.feedподпитавам
тех.feedподпитка
ел.feedтокоподаващ
политех.feedподаване
политех.feedнагнетяване, захранване
политех.feedнагнетявам, захранвам
feedпорция, дажба (храна, фураж и пр.)
политех.feed agitatorбъркалка в гърловината на захранващ бункер
политех.feed apronпластинчат транспортьор
рад.feed automaticallyнастройване на фидер
политех.feed backвръщам
политех.feed backизтеглям назад, подавам в обратна посока
политех.feed barпрътов материал
политех.feed beltремък на подаващ механизъм
политех.feed beltзахранваща лента
политех.feed binзахранващ бункер
обог.feed boxприемен бункер
политех.feed boxподавателна кутия
политех.feed changeпромяна на скоростта на подаване
политех.feed change gearсменно зъбно колело от подавателен механизъм
политех.feed chuteзахранващ улей
политех.feed circuitзахранваща верига
политех.feed clutchсъединител на подавателен механизъм
политех.feed cockзахранващ кран
политех.feed controlрегулиране на подаване
политех.feed controlрегулиране на захранване
рад.feed currentпостоянна съставка на анодния ток
политех.feed currentзахранващ ток
политех.feed dialпръстен за регулиране на подаване
политех.feed diskдисков питател
политех.feed ditchоросителен канал
политех.feed dogограничител, превключващ движението на маса от
политех.feed drumбарабан магазин
политех.feed drumдисков магазин
политех.feed endстрана, откъм която става захранването
политех.feed gearподавателен механизъм
политех.feed gearзъбно колело от подавателен механизъм
политех.feed gear boxподавателна кутия
политех.feed glassконтролно стъкло за ниво
политех.feed headзахранваща глава
политех.feed heaterнагревател за питателна вода
политех.feed heaterекономайзер
политех.feed hopperзахранващ бункер
политех.feed hopperмагазин, фуния за насипване
мин.feed legпневмостойка
политех.feed lineзахранваща линия
политех.feed magazineмагазин за захранване
политех.feed markследа от подаването на режещ инструмент
политех.feed motionподаване
политех.feed motionподаващо движение, подавателен механизъм
политех.feed pipeзахранваща тръба
изч.feed pitchподаваща стъпка
политех.feed pointточка на захранване
политех.feed portпълнителен отвор
политех.feed pressпреса с автоматично подаване на детайлите
политех.feed pumpзахранваща помпа
политех.feed rackзъбен рейка на подавателен механизъм
политех.feed rangeобхват на подавания
политех.feed reelразвиваща се ролка
политех.feed regulatorрегулатор на захранване
политех.feed reverseреверсиране на подаване
политех.feed reverseреверсиращ механизъм за подаване
политех.feed rodходов вал
политех.feed rollподаващ валец
политех.feed rollerподаващ вал
политех.feed rollerролкова маса
политех.feed sectionзона на подаване на материал
политех.feed shaftводещ вал
политех.feed shaftвал на подавателен механизам
политех.feed sideстрана на захранването
политех.feed sourceзахранваща мрежа
политех.feed spaceзахранваща камера
политех.feed speedскорост на подаване
политех.feed spindleходов винт
политех.feed spoolразвиваща се ролка
политех.feed springподаваща пружина
политех.feed stocksизходна суровина
политех.feed stopограничител за изключване на подаване
политех.feed strainerфилтър на смукателен отвор
политех.feed systemуредба за захранване
политех.feed tankзахранващ резервоар
изч.feed trackводеща перфорация
политех.feed trainзъбни колела на подавателен механизъм
политех.feed trip dogограничител, изключващ подаването
политех.feed tubeподаваща тръба на маханизъм за подаване на прътов материал
политех.feed tubeзахранваща тръба
политех.feed unitподаващ механизъм
политех.feed unitподавателна кутия
политех.feed valveзахранващ вентил
политех.feed waterпитателна вода
политех.feed water heaterекономайзер
политех.feed water heaterнагревател за питателна вода
добави значение или превод тук