grease skimming tank

  • мазниноуловител
199 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.ageing-resistant greaseустойчива на стареене грес
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.albany greaseгрес
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.antifriction bearing greaseгрес за лагери
политех.antifriction greaseгрес за лагери
политех.antirust greaseантикорозионна грес
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.ball-bearing greaseгрес за сачмени лагери
тех.bath tankелектролизьор
тех.bath tankелектролизер
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.bentone greaseбетонитова замазка
политех.bentone greaseбетонитова смазка
политех.blast tankвъздушна камера
политех.bleed-resistant greaseгрес, устойчива на синерезис
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.compression-grease cupгресьорка
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.cup greaseгрес
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.extreme pressure greaseгрес за работа при високо налягане
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fire-proof greaseневъзпламеняваща се грес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gasoline-proof greaseустойчива на бензин грес
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gear greaseсмазка за зъбни колела
политех.graphite greaseграфитна грес
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
политех.greaseмас
политех.greaseмажа
политех.greaseгрес
тех.grease additionallyдогресирам
политех.grease boxгресьорка
grease catcherмазниноуловител
тех.grease catcherмазнинозадържател
тех.grease completelyдогресирам
политех.grease cupгресьорка
политех.grease formingдълбоко изтегляне с мазане
тех.grease furtherдогресирам
тех.grease gunтакаламит
политех.grease gunпреса за консистентни мазилни вещества
grease interceptorмазниноуловител
политех.grease lubricantконсистентно мазилно вещество
политех.grease lubricantгрес
политех.grease lubricationмазане с греса
политех.grease lubricationгресиране
политех.grease lubricatorгресьорка
политех.grease oilгрес
политех.grease pocketмасльонка
политех.grease pumpтекалемит
политех.grease pumpпреса за гресиране
grease removal tankмазниноуловител
grease removerмазниноуловител
политех.grease removerобезмасляващо средство
тех.grease separatorмазниноотделител
политех.grease spotмазно петно
политех.grease spot photometerфотометър с маслено петно
политех.grease spot photometerфотометър на бунзен
политех.grease squirtшприц за мазане с грес
политех.grease thickeningсгъстяване на консистентни мазилни вещества
grease trapмазниноуловител
политех.grease tubeтръбичка за гресиране
политех.grease-proofустойчив на масла и мазнини
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
grease-trapмазниноуловител
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.long-life greaseхимичноустойчива грес
политех.lubricating greaseгрес
политех.machine greaseмашинна грес
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.multipurpose greaseуниверсална грес
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.oxidation-inhibited greaseгрес с антиокислителни прибавки
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
тех.re-greaseпрегресирам
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regulating tankразпределителен съд
авто.road tank carавтоцистерна
политех.rope greaseсмазка за въжета
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
skimmingобезмасляване
мин.skimmingснемане на почвения слой
политех.skimmingотстраняване на шлака
политех.skimmingизравняване на повърхност
инф.skimmingскиминг
леяр.skimming barпрът за отбиране на шлаката
мор.skimming boatглисер
политех.skimming cutобработване чрез сваляне на много фина стружка
политех.skimming dookотвор за изтакане на шлаката
политех.skimming latheструг за черново обработване
политех.skimming rollизстискваща ролка
политех.skimming toolцедка
политех.slime tankутаител за тиня
политех.slurry tankутаител за тиня
политех.soap greaseгрес, сгъстена със сапун
политех.solution tankрезервоар за приготвяне на разтвори
политех.spring-grease cupпружинна гресьорка
политех.storage tankрезервоар за съхраняване
политех.store tankрезервоар за съхраняване
политех.sump tankутаителен резервоар
политех.supply tankзахранвящ резервоар
политех.surge tankизравнителен съд
tankсъхранявам в цистерна
tankпълня резервоар/цистерна
tankцистерна, резервоар, казан
тех.tankбаков
рад.tankтрептящ кръг
политех.tankвана
политех.tankтанков
добави значение или превод тук