single-tank breaker

  • Обща политехника
  • едноказанен прекъсвач
200 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air breakerвъздушен прекъсвач
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air-blast breakerвъздушен преръсвач
политех.air-control breakerавтоматичен прекъсвач с гасене на дъгата
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.autoreclose breakerпрекъсвач с автоматично повторно включване
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.bale breakerбалоразтоварач
политех.ballistic breakerсвръхбързодействащ прекъсвач
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
breakerмънач
breakerголяма пенеста вълна
елн.breakerпрекъсвач
текст.breakerдарак
тех.breakerтрошачка, разбивач
ел.breakerпрекъсвачен
ел.breakerизключвател
мин.breakerвзривна дупка
хидр.breakerледорез
политех.breakerограничен
политех.breakerмеждинна опора
политех.breakerразединител
breakerразбивач (в съчет. със същ.)
breakerчовек, който обучава/дресира (коне и пр.)
двиг.breaker armчукче на прекъсвач
маш.breaker beaterхолендер за разбиване на макулатура
леяр.breaker coreсърце на лесноотделима мъртва глава
политех.breaker timberingпреграден крепеж
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
елн.bus tie breakerсекционен превключвател
политех.carbon breakerпрекъсвач с въгленови електроди
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankуловител
политех.catch tankпреливник
политех.charging tankсъд за зареждане
обр. мет.chip breakerстружкочупач
политех.chip-breaker plateстружкочупеща пластина
ел.circuit breakerпрекъсвач
елн.circuit-breakerпрекъсвател, прекъсвач
ел.circuit-breakerключ
ел.circuit-breakerизключвател
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.clinker breakerшлакотрошачка
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
обог.coal breakerвъглетрошачка
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.concrete breakerбетоноразбивач
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
политех.contact breakerконтактен прекъсвач
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
геол.core breakerустройство за отчупване на ядка в сондаж
леяр.core breakerмашина за разбиване на леярски сърца
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.cross-jet breakerпрекъсвач с напречно маслено издухване
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.discriminating breakerавтоматичен прекъсвач на обратен ток
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-handle breakerавтоматичен прекъсвач с механизъм за свободно отцепване
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.foam breakerантипенител
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.function of single variableфункция на една променлива
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
политех.gyratory breakerконусна трошачка
политех.gyratory cone breakerконусна трошачка
политех.hammer breakerчукова трошачка
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
политех.high-speed breakerбързодействащ автоматичен прекъсвач
ел.high-speed circuit-breakerбързопрекъсвач
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
кораб.ice breakerледоразбивач
политех.ice breakerледоре
политех.impulse breakerимпулсен прекъсвач
политех.jaw breakerчелюстна трошачка
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.low-voltage breakerминимален автоматичен прекъсвач
политех.main tankглавен резервоар
политех.maximum breakerмаксимален автоматичен прекъсвач
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.mercury breakerживачен прекъсвач
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.multiple common frame breakerмногополюсен прекъсвач с общ корпус
политех.multiple multipole breakerмногократен многополюсен прекъсвач
политех.multiple-reclosing breakerпрекъсвач с многократно повторно включване
политех.no-voltage breakerавтоматичен прекъсвач на нулево напрежение
политех.non-automatic breakerнеавтоматичен прекъсвач
политех.oil breakerмаслен прекъсвач
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil-minimum breakerмаломаслен прекъсвач
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.overload breakerмаксимален автоматичен прекъсвач
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.pick breakerзъбчата трошачка
леяр.pig breakerсъоръжение за натрошаване на блокове
политех.plain-break breakerпрекъсвач с непосредствено прекъсване на дъгата
ел.power circuit breakerмощностен разединител/прекъсвач
политех.precipitation tankутаителен резервоар
обог.preliminary breakerтрошачка за предварително трошене
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
обог.primary breakerпървична трошачка
prison-breakerзатворник-беглец
политех.quenching tankвана за закаляване
ел.quick-acting circuit-breakerбързопрекъсвач
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.reactance breakerстъпален автоматичен прекъсвач с реактор
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regulating tankразпределителен съд
ел.residual-current circuit breakerпрекъсвач при остатъчен ток в ел. уреди
политех.resistance breakerстъпален прекъсвач
политех.reverse-current breakerавтоматичен прекъсвач на обратен ток
авто.road tank carавтоцистерна
политех.rock breakerкаменотрошачка
мет.roll breakerвалцова трошачка
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
singleединичен, за един човек
singleстая с едно легло (в хотел), място за един човек (в ресторант)
singleобособен, отделен
singleедночленен
singleнеженен, неомъжена, необвързан
singleбилет за едно пътуване
singleединствен, само един, едничък
singleединичен
singleискрен, праволинеен, честен
добави значение или превод тук