catch tank

  • Обща политехника
  • преливник
  • уловител
198 допълнителни резултата:
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
catchизгодна партия за брак
catchхващам, долавям, дочувам, усещам, схващам, разбирам
catchезиче
catchудрям
catchизгода, печалба, келипир
catchрезе, кука, стяга (на врата, прозорец), ключалка, райбер
catchзакачам (се), прикачам (се), заплитам (се), прихващам (се), притискам (се)
catchнеочаквана/скрита трудност, хитрина, уловка, примамка, клопка
catchзалепвам, загарям (по дъното на тенджера)
catchулов на риба
catchчаст, парче, откъс, откъслек
catchзакачам се, запъвам се, затягам се
catchхващам (и превозно средство), ловя, улавям, залавям
ист.catchвид канон
тех.catchвтулка
тех.catchезиче, зъбец, запънка, аретир, копче, клавиш
ел.catchаретир
политех.catchзахващащо устройстбо
политех.catchзацепващ елемент
catchспиране, пресичане, секване (на глас. дъх и пр.), written by CATCHes писано с прекъсвания
catchулавям, хващам, настигам, заварвам, изненадвам (за буря, дъжд и пр.)
catchзапалвам се, разналвам се, пламвам (за огън и пp.)
catchхващане, улавяне (особ. на топка)
catchхващам, прихващам, заразявам се от (частичка, заразна болеет и пр.)
catchпредпазна закопчалка (на гривна, колие и пр.)
мин.catch a cageспирам клетка на юмруците
политех.catch a failureоткривам повреда
политех.catch a troubleоткривам нарушение
политех.catch a troubleоткривам неизправност
политех.catch basinшахта за дъдовна вода
политех.catch boltстопорен болт
политех.catch boltстопорен щифт
политех.catch buttonбутон за изключване
мин.catch camsспирачно устройство на парашут
политех.catch drainводоотводна канавка
политех.catch pawlзахапващ език
политех.catch pinзацепващ щифт
политех.catch pinосигурителен щифт, шплинт, напречен клин
политех.catch shortзакрепвам изкъсо
текст.catch threadкрайна нишка от ива
маш.catch threadпопадам в резбата
геол.catch-allловилен инструмент
catch-phraseчесто употребявана фраза
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dog catchзастопоряващ език
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
fat catch basinмазниноуловител
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.free-drop catchсвободно падащ застопоряващ елемент
политех.free-falling catchсвободно падащ застопоряващ елемент
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
политех.grit catchпесъкоуловител
политех.grit catchутаител
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
тех.oil catch ringмаслоотбоен пръстен
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
тех.oil-catchмаслосъбирателен
тех.oil-catchмаслосборен
политех.oil-catch ringмаслоразпръсквателен пръстен
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.quick-catch chuckбързодействащ патронник
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regulating tankразпределителен съд
политех.reversing-gear catchстопор за заден ход
авто.road tank carавтоцистерна
политех.safety catchпредпазен застопоряващ елемент
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
политех.sewer-catch basinутаител за отпадъчни води
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
политех.slime tankутаител за тиня
политех.slurry tankутаител за тиня
политех.solution tankрезервоар за приготвяне на разтвори
политех.spring catchпружинен застопоряващ елемент
политех.spring catchпружинна ключалка
меб.spring-loaded catchшнапер
политех.storage tankрезервоар за съхраняване
политех.store tankрезервоар за съхраняване
политех.sump tankутаителен резервоар
политех.supply tankзахранвящ резервоар
политех.surge tankизравнителен съд
tankсъхранявам в цистерна
tankпълня резервоар/цистерна
tankцистерна, резервоар, казан
тех.tankбаков
рад.tankтрептящ кръг
политех.tankвана
политех.tankтанков
политех.tankналивам в резервоар
воен.tankтанк
tankизкуствен водоем, водохранилище (в Индия, Пакистан и др.)
tankвоен. танк
политех.tank bargeшлеп за наливни товари
политех.tank boilerпламъчнотръбен котел
политех.tank bottomsдънна утайка
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tank circuit inductanceиндуктивност на трептящ кръг
политех.tank furnaceванна пещ
политех.tank gaugeнивопоказател за резервоар
авто.tank lorryавтоцистерна
добави значение или превод тук