emergency supply tank

  • Обща политехника
  • резервен резервоар за аварийно
199 допълнителни резултата:
политех.adequate supplyдостатъчен запас
политех.aerator tankаерационен резервоар
тех.air supplyвъздухоснабдяване
политех.air supplyподаване на въздух
политех.air supplyпроизводителност на компресор
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
политех.air-supply pipeприточна вентилационна тръба
политех.air-supply systemсистема за подаване на въздух
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.balance tankизравнителен резервоар
тлф.batery-supply bridgeзахранващ мост
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.battery power supplyакумулаторно захранване
тлф.battery supply lossзагуби от отслабване на тока в захранването на микрофон
политех.battery-supply circuitбатерийно захранена верига
политех.blast tankвъздушна камера
мед.blood supplyкръвоснабдяване
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bussed supplyелектроснабдяване по системата на общи шини
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.coal supplyдоставка на въглища
политех.coal-supply shipкораб за доставка на въглища
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
политех.cope with emergencyпреодолявам аварийна ситуация
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
ел.current supplyтокозахранване
ел.current supplyтокозахранващ
политех.current supplyизточник на ток
политех.current supplyзахранване с ток
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drinking water supplyснабдяване с питейна вода
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
политех.electric power supplyелектроснабдяване
политех.electric supplyелектроснабдяване
тех.electrolytic tankелектролизьор
тех.electrolytic tankелектролизер
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
emergencyпротивоавариен
emergencyнепредвиден/спешен случай, критичен момент
emergencyспешен, запасен, резервен, спомагателен, извънреден, авариен
политех.emergencyръчка аварийно управление
политех.emergency apparatusавариен уред
политех.emergency batteryбатерия за аварийно захранване
политех.emergency brakeаварийна спирачка
тех.emergency brakingаварийно спиране
политех.emergency bridgeвременен мост
политех.emergency buttonавариен бутон
политех.emergency callтревожен сигнал
политех.emergency communicationаварийна връзка
тех.emergency conditionаварийно състояние
политех.emergency conditionsаварийно състояние
политех.emergency conditionsавариен режим
политех.emergency cut-offаварийно изключване
политех.emergency decreeпредписание за безопасност
политех.emergency dookзапасен изход
политех.emergency equipmentаварийно съоръжение
политех.emergency escapeавариен изход
политех.emergency exitавариен изход
политех.emergency feedрезервно захранване
тех.emergency frequencyаварийна честота
политех.emergency gateавариен затвор
политех.emergency hatchавариен люк
политех.emergency lightаварийна сигнална лампа
тех.emergency lightingаварийно осветление
политех.emergency metalметал заместител
мин.emergency openingзапасна изработка
политех.emergency openingрезервен изход
политех.emergency operationаварийна работа
политех.emergency protectionаварийна защита
политех.emergency pumpрезервна помпа
политех.emergency repairавариен ремонт
политех.emergency routeзапасен път
политех.emergency serviceработа в авариен режим
политех.emergency serviceаварийно захранване, аваръйна уредба
политех.emergency setрезервен агрегат
политех.emergency shiftingаварийно изключване
тех.emergency shut-downаварийно спиране
политех.emergency shut-offаварийно изключване
политех.emergency spillwayавариен преливник
политех.emergency startingизвънредно пускане
политех.emergency stockавариен складов запас
политех.emergency stop cockавариен спирателен кран
политех.emergency storeавариен склад
политех.emergency supplyрезервен запас
политех.emergency switchавариен прекъсвач
политех.emergency systemаварийна система
политех.emergency throw-over equipmentсъоръжение за аварийно превключване към друг захранващ източник
политех.emergency transmitter beaconплаващ радиофар
политех.emergency transmitter beaconрадиофар-предавател монтиран в спасителен пояс
политех.emergency tripзащитно устройство за аварийно изключване
политех.emergency trip speedскорост, при която се задейства предпазен изключвател
жп.emergency valveклапан за внезапна спирачка
политех.emergency valveпредпазен вентил
политех.emergency warningаварийна сигнализация
политех.emergency warning circuitверига за аварийна сигнализация
политех.emergency workсрочна работа
политех.emergency-alarm bellалармен звънец
политех.energy supplyенергоснабдяване
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater supplyподаване на питателна вода
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.forced air supplyпринудително подаване на въздух
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
fuel supplyгоривоснабдителен
политех.fuel supplyподаване на гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.fuel-supply systemсистема за подаване на гориво
gas supplyгазификационен
политех.gas supplyгазоснабдяване
политех.gas-supply systemсистема за газоснабдяване
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
политех.ground-water supplyводоснабдяване с подпочвени води
хидр.head tankнапорен съд
физ.heat supplyтоплоподаване
политех.heat supplyподаване на топлина
тех.heat-supplyтоплоснабдителен
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
тех.hopper type supply deviceбункерно захранващо устройство
политех.hot-water supplyснабдяване с топла вода
политех.hydraulic supplyсистема за водоснабдяване
in an emergency mannerаварийно
industrial water supplyпромишлено водоснабдяване
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
loss of power supplyобезточване
политех.main tankглавен резервоар
политех.material-supply systemсистема на материално-техническо снабдяване
политех.measuring tankизмервателен съд
Medical Relief in Emergency and DisastersМедицинско осигуряване при бедствените ситуации
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.municipal water supplyкомунално водоснабдяване
non-emergencyнеавариен
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
трансп.per-kilometre supplyпокилометровзапас
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
добави значение или превод тук