light tank

  • Военен термин
  • лек танк
200 допълнителни резултата:
политех.active matrix organic light emitting diodeорганичен светодиод с активна матрица
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.alert lightлампа за сигнализиране на тревога
политех.ambient lightсветлина на обкръжаващата среда
политех.ambient light filterсенник
воен.amphibian tankтанк-амфибия
политех.angle light fittingосветително тяло с косо излъчване
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.arc lightсветлина от дъгова лампа
политех.arc lightдъгова лампа
политех.artificial lightизкуствена светлина
опт.back lightконтражур
авто.back-up lightфар за заден ход
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
театр.batten lightсофит
театр.batten lightсофитен
Bengal lightбенгалски огън
политех.black lightултравиолетова светлина
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blinker lightмигаща светлина
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
театр.border lightсофит
политех.boundary lightограничаваща светлина
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.brillovin light amplifierусилвател на брилюеново светлинно излъчване
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bunch lightстатичен рефлектор с група лампи
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankуловител
политех.catch tankпреливник
тех.ceiling lightплафон
политех.ceiling light fittingтаванно осветително тяло
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.code lightкодов сигнален фенер
политех.coherent light absorptionпоглъщане на кохеретно светлинно излъчване
политех.coherent-light amplifierлазерен усилвател
политех.collecting tankколектор
политех.collimated lightнасочена светлина
жп.color light signalsсветофор
жп.colour light signalsсветофор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.concentrated lightнасочена светлина
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.danger lightсветлинен сигнал за опасност
политех.dead lightсляп прозорец
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.dial lightлампичка за осветяване на скала
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.diffraction of lightдифракция на светлина
политех.diffuse lightразсеяна светлина
политех.digestion tankсептична яма
авто.dim lightблизка светлина
авто.dimmed lightблизка светлина
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dispersion of lightдисперсия на светлината
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.down lightосветително тяло с насочена светлина
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
политех.driving lightдълга светлина
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.drop lightспускащ се прозорец
политех.dump tankсборен резервоар
ел.electric lightелектроосветление
политех.electric lightелектрическа светлина
политех.electric lightелектрическо осветление
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency lightаварийна сигнална лампа
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.fan-lightнадкемпферен прозорец
политех.fast to lightсветлоустойчив
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fire-warning lightлампа за пожарна сигнализация
политех.fixed lightпостоянно осветление
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash lightмигаща светлина
политех.flash lightджобно фенерче
политех.flash tankразширителен съд
flash-lightджобно фенерче
политех.flashing lightмигаща светлина
политех.flashing-light signalпробляскващ сигнал
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
head lightфар, прожектор
мин.head lightминьорска лампа на каска
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
тлв.high-light automaticallyнагласяване яркоста на най-светлата точка
тлв.high-light brightnessмаксимална яркост
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
indentification lightопознавателна светлина
политех.indicating lightсигнална лампа
политех.indicator lightсигнална лампа
политех.indirect light fittingосветително тяло за непряко осветление
interference of lightинтерференция на светлината
политех.intermittent lightпрекъсваща сигнална светлина
политех.landing lightсамолетен фар за приземяване
арх.lantern-lightпрозорец за горно осветление
политех.lantern-lightоберлихт
изк.leaded lightвитраж
lightогънче
политех.lightсветлина
политех.lightсветя
политех.lightосветление, лампа
политех.lightсветлинен
политех.lightтънък
стр.lightфорточка
политех.light absorbanceсветлинна абсорбция
политех.light absorbanceекстинция
политех.light absorptionсветлинна абсорбция
политех.light adaptationадаптиране към светлината
политех.light ageingстареене под въздействие на светлина
политех.light aggregateлек запълнител
политех.light agingстареене под въздействие на светлина
политех.light airразреден въздух
политех.light alarmsсветлинна аварийна сигнализация
политех.light alloyлека сплав
политех.light amplificationусилване на светлината
политех.light amplifierусилвател на светлина
политех.light annealingотгряване в защитна атмосфера
тех.light ashпепелина
политех.light ashпрахообразен безводен натриев карбонат
политех.light atomлек атом
политех.light beamсветлинен лъч
light brownish yellowсветлокафеникаво-жълт
light buffсветлобежов
политех.light carлек малолитражен автомобил
опт.light causticкаустика
политех.light cellфотоелемент
политех.light cellфоточувствителна клетка
ел.light circuitверига за осветление
политех.light coalгазови въглища
политех.light coatingтънка обмазка
политех.light colourцветност на светлината
опт.light conductorсветовод
опт.light conduitсветовод
стр.light conreteлекобетонен
политех.light crackingразпукване под действието на светли
light creamсветлокремав
тлв.light currentвидеоток
политех.light currentслаб ток
политех.light cutсваляне на фина стружка
политех.light diffuseразсейвател на светлина
политех.light distanceсветлинна единица за разстояние
политех.light distillateлека фракция
опт.light distributionсветлоразпределение
опт.light distributionсветлоразпределителен
политех.light distributionразпределение на светлината
кораб.light draughtгазене при ненатоварен кораб
политех.light dutyпредназначен за работа при леки условия
политех.light dutyлек режим на работа
политех.light effectсветлинен ефект
политех.light efficiencyсветлоотдаване
политех.light emissionсветлинно излъчване
елн.light emitting diodeсветодиод
театр.light entertainmentдивертисмент
политех.light exposureизлагане в малка степен
добави значение или превод тук