tank circuit inductance

  • Обща политехника
  • индуктивност на трептящ кръг
200 допълнителни резултата:
рад.acceptor circuitпоследователен резонансен кръг
политех.adaptive circuitсамонастройваща се верига
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air-core inductanceиндукционна бобина без желязна сърцевина
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.alert circuitверига за тревожна сигнализация
политех.alive circuitверига под напрежение
воен.amphibian tankтанк-амфибия
политех.amplifying circuitусилвателна схема
политех.amplitude limiter circuitамплитудно-ограничителна схема
политех.amplitude limiter circuitамплитуден ограничител
политех.amplitude-separation circuitамплитуден отделителел
политех.analogue circuitаналогова схема
тлф.ancillary circuitспомагателна верига
политех.ancillary circuitслужебна верига
политех.antenna circuitантенна верига
политех.antenna circuitантенен кръг
политех.antenna inductanceиндуктивност на антена
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.anticipator circuitкръг за изпреварване
политех.anticipator circuitизпреварваща верига
политех.anticipatory circuitкръг за изпреварване
политех.anticipatory circuitизпреварваща верига
политех.anticoincidence circuitсхема на антисъвпадение
политех.antihunt circuitпротивотрептящ кръг
политех.antihunt circuitзатихвателна верига
политех.antiresonance circuitрезонансен кръг
политех.aperiodic circuitапериодична верига
политех.apparent inductanceпривидна индуктивност
политех.azimuth-sweep circuitсхема за азимутната развивка
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.balanced circuitуравновесена верига
политех.balanced circuitсиметрична верига
ел.balancing of circuitизравняване характеристиките на линия
рлк.baseline marker circuitверига за отбелязване началото на отчитане
политех.basic circuitглавна линия
политех.basic circuitосновен токов кръг, основна схема, принципна схема
елн.basic circuit diagramпринципна схема на свързване
тех.bath tankелектролизьор
тех.bath tankелектролизер
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.battery-supply circuitбатерийно захранена верига
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
политех.both-way circuitверига с двустранно действие
политех.branch circuitуспоредна верига, отклонение, шунт, групова верига
политех.branch circuitразклонена верига
политех.bridge circuitдвупътна схема
политех.bridge circuitмостова схема
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.broken circuitпрекъсната верига
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
тлф.call circuitслужебна линия
политех.call circuitслужебна верига
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
изч.carry circuitсхема на пренос
политех.cascade circuitстъпална схема
политех.cascade circuitкаскадна схема
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.charging circuitзарядна верига
политех.charging circuitзаряден контур
политех.charging inductanceзарядна индуктивност
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.check circuitконтролна схема
политех.check circuitконтролен контур
circuitобиколка, обикаляне (на район), кръгообразно движение, въртене
circuitобиколка, обиколен път, обикаляне
circuitсъдебен окръг, участък, райой
circuitобиколка, окръжност
circuitрайон на методистката църква със свои пътуващи проповедници
тех.circuitсхемотехнически
ел.circuitверига
мин.circuitобходна изработка
политех.circuitсхема, контур, кръгообращение, цикъл, циркулация, дължина на окръжност
политех.circuitциркулирам
политех.circuitдвижа се по затворен контур
circuitобединение на театри/кина и пр. под общо управление
circuitсерия, поредица, верига, цикъл (от действия, прояви и пр.)
политех.circuit analyiserмрежов анализатор
ел.circuit automaticallyнастройване на верига
ел.circuit breakerпрекъсвач
ел.circuit changerпревключвател
политех.circuit changerкомутатор
политех.circuit closerпрекъсвач
политех.circuit closerконтактор
политех.circuit continuityнепрекъснатост на електрическа верига
елн.circuit designсхемотехника
политех.circuit diagramсхема на свързване
ел.circuit efficiencyефекгпивнрст на схема
политех.circuit elementсхемен елемент
елн.circuit engineeringсхемотехника
геод.circuit errorнесъвпадение на затварянето на нивелирния ход
обог.circuit guardкласифициращо устройство при затворен цикъл на смилане
политех.circuit impedanceимпеданс на верига
стр.circuit installerелектромонтажник
политех.circuit loop breakпрекъсване на линия в двойношийков изолатор
политех.circuit moduleсхемен блок
политех.circuit networkлиния от четириполюсници
политех.circuit noiseшум на верига
политех.circuit noiseлинеен шум
тлф.circuit noise meterпсофометър
тлф.circuit operating timeоперативно време
изч.circuit speedскорост на схема
елн.circuit technologyсхемотехника
политех.circuit voltageнормално напрежение на верига
елн.circuit-breakerпрекъсвател, прекъсвач
ел.circuit-breakerизключвател
ел.circuit-breakerключ
политех.circuit-closing apparatusапарат затварящ цикъла
политех.circuit-closing connectionвключване за затваряне на верига
политех.circuit-closing connexionвключване за затваряне на верига
ел.circuit-gap admittanceпълна проводимост на въздушна междина
политех.circuit-opening connectionизключване за прекъсване на верига
политех.circuit-opening connexionизключване за прекъсване на верига
ел.circuit-opening contactразединяващ контакт
тлв.clamper circuitфиксираща схема
политех.clamper circuitсхема за фиксиране на ниво, верига за ограничителя на импулси
тлв.clamping circuitфиксираща схема
политех.clamping circuitсхема за фиксиране на ниво, верига за ограничителя на импулси
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
тлф.clipper circuitфиксираща схема
политех.clipper circuitсхема на ограничител на амплитудата
обог.closed circuitзатворен цикъл
политех.closed circuitзатворена верига
политех.closed circuitзатворен контур
политех.closed water circuitциркулация на промишлена вода за повторно използване
политех.closed-circuit batteryбатерия с продължително действие
обог.closed-circuit crusherтрошене в затворен цикъл
политех.closed-circuit televisionзатворена телевизионна система
политех.closed-circuit televisionпромишлена телевизия
политех.closed-circuit turbineтурбина със затворен цикъл
политех.closed-circuit voltageработно напрежение
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.coefficient of multiple inductanceкоефициент на взаимоиндукция
политех.coefficient of self-inductanceкоефициент на самоиндукция
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
политех.coincidence circuitсхема на съвпадения
политех.collecting tankколектор
политех.collector circuitконекторна верига
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.completed circuitзатворена верига
съобщ.composite circuitверига за едновременно телефониране и телеграфиране
политех.compound circuitсложна верига
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
тлф.conference circuitсвързване за конферентно предаване
политех.congruence circuitсхема на съвпадения
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
политех.control circuitверига за управление, схема на управляващо устройство
политех.control circuitуправляваща схема
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling circuitохлаждащ кръг
политех.cooling circuitконтур
политех.cooling tankохладителен резервоар
тлф.cord circuitшнурова верига
политех.cord circuitверига на двойка шнурове, дикорд
политех.cord-circuit cordшнурова верига
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.corrective circuitкоригираща верига
политех.coupling circuitсвързваща схема
политех.coupling circuitсвързваща верига
политех.critically-damped circuitкръг с критично затихване
обог.crushing circuitсхема на трошене
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.current circuitтокова верига, силнотокова верига
политех.current-responsive circuitреагираща верига
тлг.dash circuitверига за образуване на тирета
политех.decade inductanceдекаден магазин от индуктивности
политех.degenerative circuitсхема с отрицателна обратна връзка
политех.delay circuitзакъснителна схема
политех.depositing tankутаителен резервоар
политех.derived circuitразклонена верига
рлк.despiker circuitверига за притъпяване на отскоци
политех.detection circuitдетектираща схема
политех.detonator circuitверига на взривател
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.diamond circuitмостова полупериодна схема, изправителна
политех.diamond circuitмостова еднофазна пълновълнова схема
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.differentiating circuitдиференцираща схема
политех.differentiating circuitдиференцираща верига, диференциращо устройство
политех.digestion tankсептична яма
политех.digital integrated circuitцифрова интегрална схема
политех.diode circuitдиодна схема
политех.dip tankсъд за потапяване
тлв.diplex circuitсхема за връзка на два предавателя
добави значение или превод тук