solution tank

  • Обща политехника
  • резервоар за приготвяне на разтвори
199 допълнителни резултата:
хим.acid solutionкиселинен разтвор
политех.admit a solutionдопускам решение
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.alkaline solutionалкален разтвор
политех.alternate solutionвариантно решение
воен.amphibian tankтанк-амфибия
политех.analytical solutionаналитично решение
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.antifreeze solutionантифриз
политех.approximate solutionприближено решение
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.barren solutionотпадащ разтвор
изч.basic solutionбазисно решение
политех.basic solutionосновен разтвор
изч.batching solutionпакетно решение
тех.bath tankелектролизьор
тех.bath tankелектролизер
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blank solutionразтвор на празната проба
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.brine solutionсолен разтвор
политех.buffer solutionбуферен разтвор
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.check on a solutionпроверявам решение
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.cleaning solutionразтвор за почистване
политех.cleaning solutionбихромена смес
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.colloid solutionколоиден разтвор
политех.colloidal solutionколоиден разтвор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.complementary solutionчастно решение на нехомогенно диференциално уравнение
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
мат.computational solutionчислено решение
политех.concentrated solutionконцентриран разтвор
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.de-inking solutionобезцветяващ разтвор
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.diluted solutionразреден разтвор
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
мат.discrete solutionдискретно решение
политех.doctor solutionразтвор от натриев плумбит
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.falling solutionвтори пикелен разтвор
мат.feasible solutionдопустимо решение
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fehling solutionфелингов разтвор
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.foul solutionразтвор на сероводород
политех.foul solutionобработен разтвор
политех.freezing solutionохлаждащ разтвор
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
мат.general solutionобщо решение
мат.graphical solutionграфично решение
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
политех.ideal solutionидеален разтвор
политех.ieonydric solutionизохидричен разтвор
мат.integer solutionцелочислено решение
политех.isotonic solutionизотоничен разтвор
мат.iterative solutionрешение по метода на итерация
политех.lean solutionотработен разтвор
политех.levelling solutionизравняващ разтвор
воен.light tankлек танк
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
воен.medium tankсреден танк
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.molal solutionмолален розтвор
политех.molar solutionмоларен разтворител
политех.molecular solutionмолекулен разтвор
политех.normal solutionеднонормален разтвор
мат.numerical solutionчислено решение
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
мат.optimum solutionоптимално решение
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.original solutionначален разтвор
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
изч.package solutionпакетно решение
мат.parametric solutionпараметрично решение
мат.particular solutionчастно решение
мат.permissible solutionдопустимо решение
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
мед.physiological salt solutionфизиологичен серум
политех.pickling solutionразтвор за осоляване
политех.pickling solutionразяждащ разтвор
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.purdy solutionмодифициран фелингов разтвор
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.reference solutionсравнителен разтвор
политех.regulating tankразпределителен съд
политех.rich solutionбогат разтвор
авто.road tank carавтоцистерна
политех.rubber solutionкаучуков разтвор
политех.saline solutionсолен разтвор
мед.saline solutionфизиологичен серум
политех.salt solutionразтвор на соли
политех.sand tankбункер за пясък
политех.saturated solutionнаситен разтвор
политех.sealing solutionразтвор за уплътняване
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
политех.slime tankутаител за тиня
политех.slurry tankутаител за тиня
политех.solid solutionтвърд разтвор
solutionрешаване
solutionразтваряне, разтвор
политех.solutionразтваряне, решение
solutionрешение (и мат.), разрешение, разрешаване, отговор (на въпрос, загадка) (of, for, to)
мат.solution by inspectionрешение чрез непосредствена проверка
геол.solution cavityкарстова празнина
политех.solution concentrationконцентрация на разтвор
политех.solution heat treatmentзакаляване
мат.solution of a gameрешение на игра
мат.solution of equationрешение на уравнение
политех.solution polymerizationполимеризиране в разтвор
политех.solution potentialпотенциал на разтваряне
политех.solution strengthконцентрация на разтвор
политех.solution treatmentобработване в разтвор
политех.spent solutionотработен разтвор
политех.standard solutionстандартен разтвор
политех.stock solutionосновен разтвор
политех.storage tankрезервоар за съхраняване
политех.store tankрезервоар за съхраняване
добави значение или превод тук