tank transformer

  • Обща политехника
  • трансформатор с маслено охлаждане
200 допълнителни резултата:
политех.adjustable transformerрегулируем трансформатор
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air-blast transformerтрансформатор с принудително въздушно охлаждане
политех.air-gap transformerтрансформатор с въздушна междина
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.arc-welding transformerзаваръчен трансформатор
политех.audio transformerтрансформатор на звукови честоти
политех.audio-frequency transformerтрансформатор на звукови честоти
политех.autoconnected transformerавтотрансформатор
политех.auxiliary-transformer regulationрегулиране с волтодобавъчен трансформатор
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.balancing transformerкомпенсационен трансформатор
политех.balun transformerкомпенсационен трансформатор
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
тех.bath tankелектролизьор
тех.bath tankелектролизер
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
ел.booster transformerволтодобавъчен трансформатор
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.cascade transformerкаскаден трансформатор
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.centre-tapped transformerтрансформатор със средна точка
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-core transformerтрансформатор със затворен магнитопровод
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-current transformerтрансформатор с постоянна стойност на тока
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
политех.constant-voltage transformerтрансформатор-стабилизатор на напрежение
политех.continuously-variable transformerтрансформатор с плавно регулиране
политех.conversion transformerпреходен трансформатор
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.core transformerядрен трансформатор
политех.coupling transformerсвързващ трансформатор
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.current transformerтоков трансформатор
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.differential transformerдеференциален трансформатор
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.distortion transformerрезонансен трансформатор
политех.distribution transformerразпределителен трансформатор
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
политех.earthing transformerзаземителен трансформатор
тех.electrolytic tankелектролизьор
тех.electrolytic tankелектролизер
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
рад.feeder transformerфидерен трансформатор
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.filament transformerтрансформатор за отоплителна верига
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.flash transformerтрансформатор за изпитване с повишено напрежение
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
тлв.flyback transformerтрансформатор за редова развивка
тлв.frame transformerтрансформатор за кадрова развивка
политех.frequency transformerчестотен преобразувател
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
ел.generator transformerблокгенератор-трансформатор
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
хидр.head tankнапорен съд
воен.heavy tankтежък танк
политех.high-frequency transformerвисокочестотен трансформатор
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
политех.hybrid transformerдиференциален трансформатор
политех.ideal transformerидеален трансформатор
политех.impedance transformerимпедансен трансформатор
политех.impedance-matching transformerсъгласуващ трансформатор
ел.injection transformerволтодобавъчен трансформатор
политех.input transformerвходен трансформатор
политех.instrument transformerизмервателен трансформатор
политех.inter phase transformerмеждуфазов трансформатор
политех.intermediary transformerмеждинен трансформатор
interstage transformerмеждустъпален трансформатор
воен.light tankлек танк
политех.lighting transformerтрансформатор за осветление
тлф.line transformerпреходен трансформатор
политех.line transformerлинеен трансформатор
политех.line transformerтрансформатор за редова развивка
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.main tankглавен резервоар
политех.matching transformerсъгласуващ трансформатор
политех.measuring tankизмервателен съд
политех.measuring transformerизмервателен трансформатор
воен.medium tankсреден танк
политех.microphone transformerмикрофонен трансформатор
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.multicircuit transformerмногобитков трансформатор
политех.multioperator welding transformerмногопостов трансформатор за електродъгово заваряване
рад.multiple-tuned transformerизбирателен трансформатор
политех.network transformerмрежов трансформатор
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil transformerмаслен трансформатор
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.open-core transformerтрансформатор с въздушна междина
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.oscillation transformerвисокочестотен трансформатор
политех.output transformerизходен трансформатор
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.passivated transformer oilдълготрайно трансформаторно масло
политех.peak transformerвърхов трансформатор
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.phase transformerфазов трансформатор
политех.platform-type transformerтрансформатор за монтаж върху платформа
политех.pole-type transformerстълбов трансформатор
политех.potential transformerтрансформатор на напрежение
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.push-pull transformerдвутактен трансформатор
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.radio-frequency transformerтрансформатор за радиочестоти
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.reducing transformerпонижаващ трансформатор
политех.regulating tankразпределителен съд
политех.resonance transformerрезонансен трансформатор
политех.ring transformerтороиден трансформатор
авто.road tank carавтоцистерна
политех.rotary transformerвъртящ се трансформатор
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sediment tankутаителен резервоар
политех.self-cooled transformerтрансформатор с естествено охлаждане
политех.self-priming tankсъд с автоматично регулиране нивото на течност
обог.separating tankсепаратор
политех.setting tankутаителен резервоар
политех.settling tankутаителен резервоар
политех.sewage tankутайник за канализационни води
политех.sheath-bonding transformerтрансформатор за свързване и заземяване на кабелни обвивки
политех.shell-type transformerброниран трансформатор
политех.shunt-type transformerнапрежителен измерителен трансформатор
политех.simple surge tankизравнителен съд с постоянно сечение
политех.single-operator welding transformerеднопостов трансформатор за електродъгово заваряване
политех.single-tank breakerедноказанен прекъсвач
политех.slime tankутаител за тиня
политех.slurry tankутаител за тиня
политех.solution tankрезервоар за приготвяне на разтвори
политех.spiracore transformerтрансформатор със спирално навит магнитопровод
политех.split-core transformerтрансформаторни клещи
политех.starting transformerпусков трансформатор
политех.step-down transformerпонижаващ трансформатор
политех.step-up transformerповишаващ трансформатор
политех.storage tankрезервоар за съхраняване
политех.store tankрезервоар за съхраняване
политех.subdivided transformerтрансформатор на секции
добави значение или превод тук