constant-head tank

  • Обща политехника
  • резервоар с постоянно ниво
199 допълнителни резултата:
политех.absolute constantабсолютна постоянна
политех.acidity constantконстанта на киселинна дисоциация
политех.acoustical attenuation constantакустична константа на затихване
политех.acoustical constantакустична константа
политех.acoustical propagation constantакустична константа на разпространение
политех.adjusting headглава за регулиране
политех.aerator tankаерационен резервоар
мин.air headвентилационна галерия
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air-floating headплаваща глава
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.ampere constantчувствителност по ток
воен.amphibian tankтанк-амфибия
политех.amplification constantкоефициент на усилване
политех.antenna headглава на антена
воен.antiaircraft tankзенитен танк
мат.arbitrary constantпроизволна постоянна
политех.arc-welding headзаваръчна глава за автоматично електродъгово заваряване
мин.arcwall headподкопна машина за дъгови забои
политех.area of pile headповърхност на главата на пилот
политех.arrow headразмерна стрелка
политех.attenuation constantконстанта на затихване
политех.available headсобствен работен напор
политех.available headполезен напор
мин.back headвадна част
политех.back headзадна стена
политех.back headзадно дъно
политех.balance tankизравнителен резервоар
bald patch on the headлисина
bald spot on the headлисина
политех.ball headсферична глава
политех.ball-head governingцентробежен регулатор със сферични тежести
политех.band headкъсовълнова граница на спектрална ивица
мин.bank headгорна площадка на бремсберг
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
тех.bath tankелектролизьор
тех.bath tankелектролизер
ел.-хим.bath tankелектролизерен
арх.beak-headорнамент във вид на глава с клюн
политех.beak-head ornamentорнамент, имитиращ птича глава
политех.bevel rivet headнитова глава във вид на пресечен конус
политех.bevel-head rivetнит с конусна глава
политех.blast tankвъздушна камера
пласт.blow headглава за формоване чрез раздуване
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.boiler headдъно на котел
политех.boiling constantебулиоскопска константа
тех.boiling tankводогрейка
маш.boring headразстъргваща глава
политех.brake headспирачна обувка
политех.breakwater headглава на вълнолом
воен.bridge-laying tankмостов танк
жп.buffer headдиск на буфер
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bull-head passплосък калибър
политех.burner headглава на горелка
политех.button-head boltболт с полусферична глава
политех.button-head rivetнит с полусферична глава
политех.button-head screwвинт с полукръгла глава
политех.cable headкабелна глава
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cambered headизпъкнало дъно
политех.capstan headглава с отвори
политех.capstan headреволверна глава
политех.capstan-head boltболт с радиални отвори пробити в главата
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
маш.cassette headсменна инструментална глава от касетен тип
политех.casting headзахранваща глава
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.cheese headцилиндрична глава
политех.cheese-head boltболт с цилиндрична глава
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.closing headглава, която се занитва
политех.coating headглава за нанасяне на покрития
политех.collecting tankколектор
политех.combined headуниверсална глава
астр.cometary headглава на комета
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.cone rivet headглава на нит във вид на пресечен конус
политех.cone-head rivetнит с конусна глава
политех.conjugate attenuation constantспрегната константа на затихване
политех.conjugate attenuation constantспрегната константа на затихванеотслабване
политех.conjugate phase-change constantфазова константа на свързани импеданси
constantнепрестанен, непрекъснат, постоянен, вечен
constantнепроменлив, константен
constantпостоянен
политех.constantконстанта
политех.constantпостоянен, неизменен, константен
constantтвърд (в нещастие и пр.)
constantверен (за приятел, любов и пр.), постоянен, упорит
изч.constant areaобласт на константи
политех.constant biasпостоянно систематично отклонение
политех.constant coefficientпостоянен коефициент
ел.constant currentпостоянен ток
политех.constant currentток с постоянна стойност
ел.constant current sourceизточник на неизменен ток
политех.constant delayпостоянно закъснение
политех.constant dutyпостоянен режим на работа
политех.constant elevationпостоянно възвишение
политех.constant errorпостоянна грешка
мат.constant factorпостоянен множител
политех.constant fieldстационарно поле
политех.constant flowпостоянна течение
политех.constant forceпостоянна сила
политех.constant gradientпостоянен наклон
политех.constant loadпостоянно натоварване
политех.constant magnetпостоянен магнит
политех.constant networkсистема с неизменна константа на предаване
политех.constant of frictionкоефициент на триене
политех.constant of integrationпостоянна на интегриране
политех.constant of measuring instrumentконстанта на измервателен уред
изч.constant sectionсекция на константите
ел.constant sourceстабилизиран източник
политех.constant sum gameигра с постоянна сума
изч.constant termабсолютен член
политех.constant thread-decreasing-pitch screwшнек с постоянна дълбочина на резбата и намаляваща стъпка
политех.constant value controlрегулиране със стабилизиране на регулируемата величина
политех.constant-amplitude recordingзвукозапис с постоянна амплитуда
политех.constant-angle arch damдъгова язовирна стена с постоянен централен ъгъл
аерон.constant-bearing closest approachпаралелно сближаване
политех.constant-capacity condenserкондензатор с постоянен капацитет
политех.constant-current alternatorсинхронен генератор с постоянна стойност на тока
политех.constant-current distributionразпределение при постоянна стойност на тока
политех.constant-current generatorгенератор за постоянен ток
политех.constant-current motorелектродвигател с постоянна стойност на тока
политех.constant-current regulationрегулиране по постоянна величина на тока
ел.constant-current regulatorстабилизатор на ток
политех.constant-current transformerтрансформатор с постоянна стойност на тока
политех.constant-deviation spectrometerспектрометър с постоянно отклонение
политех.constant-duty engineдвигател, работещ с постоянно натоварване
политех.constant-error systemстатична система
политех.constant-lead screwшнек с резба с постоянен ъгъл на наклона на винтовата линия
политех.constant-mesh gearпостоянно зацепени зъбни колела
политех.constant-potential generatorгенератор на постоянно напрежение
политех.constant-power generatorгенератор с постоянна мощност
политех.constant-pressure lineизобара
политех.constant-pressure surfaceповърхност с постоянно налягане
политех.constant-pressure turbineгазова турбина с постоянно налягане на горене
политех.constant-ratio codeкод с постоянно отношение
политех.constant-resistance networkсхема с честотно независимо съпротивление
политех.constant-speed motorдвигател с постоянна скорост на въртене
политех.constant-speed scanningразвиване с постоянна скорост
политех.constant-speed unitтахостат
политех.constant-taper screwшнек с постоянна стъпка и намаляваща дълбочина на резбата
физ.constant-temperatureизотермен
политех.constant-temperature lineизотерма
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.constant-velocity recordingзаписване с постоянна скорост
политех.constant-velocity servomotorсерводвигател с постоянна скорост
политех.constant-voltage generatorгенератор на постоянно напрежение
политех.constant-voltage motorелектродвигател за постоянно напрежение
ел.constant-voltage regulatorстабилизатор на напрежение
политех.constant-voltage transformerтрансформатор-стабилизатор на напрежение
физ.constant-volumeизохорен
политех.conversion constantмеханичен еквивалент на топлината
политех.conversion constantкоефициент на превръщане
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.correction constantконстантна на корекция
политех.countersunk headскрита глава
политех.countersunk-head rivetскрит нит
политех.coupling headсъединителна глава
пласт.covering-extrusion headглава за екструдиране на кабелни обвивки
политех.cross-beam turret headвертикален супорт с револверна глава
политех.cross-head guideпаралел на кръстоглав
политех.cross-head shoeкръстоглавен плъзгач
политех.cross-sliding headпредно седло, което може да се измества в напречно направление
политех.cross-staff headпризматичен екер
политех.crown-head pistonбутало с изпъкнало чело
обог.crusher headприемен отвор на трошачка
политех.cryoscopic constantконстантна
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.cup headкръгла глава
политех.cup head boltболт с полукръгла глава
политех.cup-head screwвинт с полуобла глава
политех.curved headизпъкнало дъно
политех.cutter headножова глава
политех.cutter-head dredgeеднокофова драга
политех.cutter-head grinderмашина за заточване на фрези и ножови глави
политех.cylinder headцилиндрова глава
политех.cylinder headдъно на цилиндър
политех.cylinder-head gasketуплътнителна гарнитура
политех.cylindre-head coverкапак на цилиндров блок
двиг.cylindre-head coverкапак на цилиндрова глава
политех.damping constantконстанта на затихване
леяр.dead headмъртва захранваща глава
добави значение или превод тук