oil supply tank

  • Обща политехника
  • резервоар за подаване на масло
200 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adequate supplyдостатъчен запас
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air supplyвъздухоснабдяване
политех.air supplyподаване на въздух
политех.air supplyпроизводителност на компресор
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-oilмасловъздушен
тех.air-separating tankобезвъздушител
политех.air-supply pipeприточна вентилационна тръба
политех.air-supply systemсистема за подаване на въздух
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
воен.amphibian tankтанк-амфибия
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.balance tankизравнителен резервоар
политех.bank of oilнефтено находище
тлф.batery-supply bridgeзахранващ мост
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.battery power supplyакумулаторно захранване
тлф.battery supply lossзагуби от отслабване на тока в захранването на микрофон
политех.battery-supply circuitбатерийно захранена верига
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
мед.blood supplyкръвоснабдяване
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
тех.boiling tankводогрейка
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.bussed supplyелектроснабдяване по системата на общи шини
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
castor oilрициново масло
политех.catch tankуловител
политех.catch tankпреливник
политех.cedar oilкедрово масло
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal supplyдоставка на въглища
политех.coal-supply shipкораб за доставка на въглища
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.collecting tankколектор
политех.colza oilрапично масло
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
ел.current supplyтокозахранване
ел.current supplyтокозахранващ
политех.current supplyзахранване с ток
политех.current supplyизточник на ток
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead oilтежко масло
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.depositing tankутаителен резервоар
политех.detergent oilдетергентно масло
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drinking water supplyснабдяване с питейна вода
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilолифа
изк.drying oilалифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilбързосъхнещо масло
политех.drying oilмаслен лак
политех.dump tankсборен резервоар
нефт.earth oilземно масло
политех.electric power supplyелектроснабдяване
политех.electric supplyелектроснабдяване
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supplyрезервен запас
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.energy supplyенергоснабдяване
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater supplyподаване на питателна вода
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fennel oilфенолово масло
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilполугудрон
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced air supplyпринудително подаване на въздух
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
добави значение или превод тук