head tank

  • Хидротехника
  • съществително
  • напорен съд
200 допълнителни резултата:
политех.adjusting headглава за регулиране
политех.aerator tankаерационен резервоар
мин.air headвентилационна галерия
политех.air tankрезервоар за въздух
политех.air-floating headплаваща глава
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
политех.antenna headглава на антена
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.arc-welding headзаваръчна глава за автоматично електродъгово заваряване
мин.arcwall headподкопна машина за дъгови забои
политех.area of pile headповърхност на главата на пилот
политех.arrow headразмерна стрелка
политех.available headполезен напор
политех.available headсобствен работен напор
мин.back headвадна част
политех.back headзадна стена
политех.back headзадно дъно
политех.balance tankизравнителен резервоар
bald patch on the headлисина
bald spot on the headлисина
политех.ball headсферична глава
политех.ball-head governingцентробежен регулатор със сферични тежести
политех.band headкъсовълнова граница на спектрална ивица
мин.bank headгорна площадка на бремсберг
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
тех.bath tankелектролизьор
тех.bath tankелектролизер
ел.-хим.bath tankелектролизерен
арх.beak-headорнамент във вид на глава с клюн
политех.beak-head ornamentорнамент, имитиращ птича глава
политех.bevel rivet headнитова глава във вид на пресечен конус
политех.bevel-head rivetнит с конусна глава
политех.blast tankвъздушна камера
пласт.blow headглава за формоване чрез раздуване
политех.blow-off tankпродухвателен съд
политех.boiler headдъно на котел
тех.boiling tankводогрейка
маш.boring headразстъргваща глава
политех.brake headспирачна обувка
политех.breakwater headглава на вълнолом
воен.bridge-laying tankмостов танк
жп.buffer headдиск на буфер
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bull-head passплосък калибър
политех.burner headглава на горелка
политех.button-head boltболт с полусферична глава
политех.button-head rivetнит с полусферична глава
политех.button-head screwвинт с полукръгла глава
политех.cable headкабелна глава
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.cambered headизпъкнало дъно
политех.capstan headглава с отвори
политех.capstan headреволверна глава
политех.capstan-head boltболт с радиални отвори пробити в главата
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
маш.cassette headсменна инструментална глава от касетен тип
политех.casting headзахранваща глава
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.cheese headцилиндрична глава
политех.cheese-head boltболт с цилиндрична глава
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.closing headглава, която се занитва
политех.coating headглава за нанасяне на покрития
политех.collecting tankколектор
политех.combined headуниверсална глава
астр.cometary headглава на комета
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.cone rivet headглава на нит във вид на пресечен конус
политех.cone-head rivetнит с конусна глава
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.countersunk headскрита глава
политех.countersunk-head rivetскрит нит
политех.coupling headсъединителна глава
пласт.covering-extrusion headглава за екструдиране на кабелни обвивки
политех.cross-beam turret headвертикален супорт с револверна глава
политех.cross-head guideпаралел на кръстоглав
политех.cross-head shoeкръстоглавен плъзгач
политех.cross-sliding headпредно седло, което може да се измества в напречно направление
политех.cross-staff headпризматичен екер
политех.crown-head pistonбутало с изпъкнало чело
обог.crusher headприемен отвор на трошачка
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.cup headкръгла глава
политех.cup head boltболт с полукръгла глава
политех.cup-head screwвинт с полуобла глава
политех.curved headизпъкнало дъно
политех.cutter headножова глава
политех.cutter-head dredgeеднокофова драга
политех.cutter-head grinderмашина за заточване на фрези и ножови глави
политех.cylinder headцилиндрова глава
политех.cylinder headдъно на цилиндър
политех.cylinder-head gasketуплътнителна гарнитура
политех.cylindre-head coverкапак на цилиндров блок
двиг.cylindre-head coverкапак на цилиндрова глава
леяр.dead headмъртва захранваща глава
политех.dead headзахранваща глава
политех.dead headзадно седло на струг
ав.dead-head resistanceвредно челно съпротивление
delivery headотговорник/мениджър на екип за снабдяване и обезпечаване
тех.delivery headнапор на помпа
политех.delivery-head liftнапорна височина
политех.depositing tankутаителен резервоар
политех.design headпроектен напор
политех.detector headдетекторна глава
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.die headвинтонарезна глава
политех.differential headдиференциален напор
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.dished headизпъкнало дъно
политех.dividing headделителна глава
обог.division headдиафрагма
политех.dome headсферично дъно
политех.dome headпарен дом
мин.door headгорен напречник на вентилационна врата
политех.door headгорна греда на каса на врата
политех.door headгорнище на изработка
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.double-head wrenchдвоен гаечен ключ
политех.drawing headизтегляща глава
политех.drill headпробивна глава
политех.drilling headпробивна глава
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
политех.driving headкрай за ключ
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.drum headдъно на барабан
политех.dump tankсборен резервоар
политех.dynamic headдинамичен напор
политех.effective headработен напор
политех.electric fuse headелектродетонатор
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.electronic gauge headелектронна измервателна глава
политех.elevated tankводнонапорна кула
геод.elevation headхоризонт на визиране
политех.elevation headхидростатичен напор
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.erase headизтриваща глава
политех.erasing headизтриваща глава
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
пласт.extruder headекструзионна глава
политех.fall headнапор
политех.fast headнеподвижно седло
политех.fast-head stockпредно седло
политех.fast-head stockнеподвижно седло
политех.feed headзахранваща глава
политех.feed tankзахранващ резервоар
мет.feeder headмъртва глава
политех.feeder headзахранваща глава
политех.feeding headзахранваща глава
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fillister headцилиндрична глава с полуобло чело
политех.fillister-head screwвинт с цилиндрична глава и заоблен край
пласт.film-blowing headглава за получаване на издувно фолио
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.flat fillister-head screwвинт с ниска цилиндрична глава
политех.flat headплоска глава
пласт.flat headглава за екструдиране с плосък процеп
политех.flat-head rivetнит с цилиндрлична глава
политех.flat-head screwвинт с ниска глава
политех.flat-head thumb screwвинт с ниска глава с накатка
политех.flat-head valveклапан с плоска глава
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
политех.floating headплаваща глава
авто.flour transport tankбрашновоз
нефт.flow headфонтанен
бот.flower headсъцветие
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.fluid headнапор на течност
политех.fly-head screwвинт с крилчата глава
политех.flying headбягаща глава
аерон.foot-to-head accelerationускорение по посока 'крака-глава'
политех.foot-to-head accelerationотрицателно нормално ускорение
политех.fork headвилкова глава
политех.frictional headхидравлично съпротивление
добави значение или превод тук