fuel gravity tank

  • Обща политехника
  • резервоар за гравитационно подаване на течно гориво
199 допълнителни резултата:
политех.acceleration due to the gravityгравитационно ускорение
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air tankрезервоар за въздух
авто.air-fuelгоривовъздушен
политех.air-fuel mixtureгоривна смес
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
политех.aircraft fuelавиационно гориво
политех.alcohol fuelалкохолно гориво
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.antiknock fuelнедетониращо гориво
политех.antiknock fuelвисокооктаново гориво
политех.antipinking fuelвисокооктаново гориво
политех.antipinking fuelнедетониращо гориво
политех.arched gravity damдъгово-гравитачна язовирна стена
политех.ash-bearing fuelпепелно гориво
политех.ash-free fuelбезпепелно гориво
политех.atomic fuelатомно гориво
политех.atomized fuelпулверизирано гориво
политех.automobile fuelавтомобилно гориво
политех.automotive fuelавтотракторно гориво
политех.aviation fuelавиационно гориво
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.binary fuelдвукомпонентно гориво
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blended fuelгориво с антидетонационни прибавки
политех.blended fuelсмесено гориво
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
политех.brake specific fuel consumptionспецифичен разход на гориво
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk specific gravityобемно тегло на насипен материал
хидр.by gravityгравитачно
политех.carburized fuelкарбуризирано гориво
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.centre of gravityцентър на тежеста
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.composite fuelгоривна смес
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
политех.cooling tankохладителен резервоар
ядр.core tankрезервоар на активната зона
обог.counter-gravity airflowвъздушна струя, насочена в направление против силата на тежестта
политех.cracked fuelкрекингобо гориво
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
политех.derived fuelсинтетично гориво
политех.detonating fuelдетониращо гориво
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.diesel fuelдизелово гориво
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
политех.doped fuelгориво с антидетонационни прибавки
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dump tankсборен резервоар
политех.earth gravityземно притегляне
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine fuelгориво за двигатели с вътрешно горене
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched fuelобогатено гориво
политех.ethylized fuelетилирано гориво
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.field of gravityполе на силата на тежестта
политех.finished fuelсмес на бензин с високооктанови компоненти
политех.fissionable fuelядрено гориво
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.force of gravityсила на тежестта
политех.force of gravityсила на земното привличане
политех.fossil fuelизкопаемо гориво
fuelгориво, топливо
fuelхрана
fuelснабдявам (се) с/набавям (си) топливо/гориво, зареждам (мотор) с гориво
физ.fuelтоплоотделящ
ен.fuelенергоносител
политех.fuel atomizerразпрасквач на гориво
политех.fuel blendтоплинна смес
политех.fuel blendсмесено гориво
политех.fuel brickбрикет от въглищен прах
политех.fuel calorific powerтоплина на изгаряне на гориво
политех.fuel capacityвместимост на резервоар за гориво
политех.fuel cellгоривен елемент
политех.fuel cellгоривна клетка
политех.fuel chargeколичество на зарежданото гориво
политех.fuel consumptionразход на гориво
политех.fuel containerсъд за гориво
политех.fuel cut-offспиране на подаването на гориво
политех.fuel cut-off speedскорост към момента на спиране работата на двигателя
политех.fuel deliveryподаване на гориво
политех.fuel depotсклад за гориво
политех.fuel dischargeизточване на гориво
политех.fuel dopeантидетонатор
политех.fuel efficiencyкоефициент на използуване на гориво
ядр.fuel elementтоплоотделящ елемент
политех.fuel energyенергия на гориво
политех.fuel engineeringтехнология на горивата
политех.fuel exhaustionизчерпване на горивото
политех.fuel feederустройство за подаване на гориво
политех.fuel feedingподаване на гориво
политех.fuel fillingзареждане с гориво
политех.fuel filterфилтър за течно гориво
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.fuel gaugeразходомер за гориво
политех.fuel hopperбункер за гориво
политех.fuel injectionвпръскване на гориво
политех.fuel injectorдюза
политех.fuel jetгоривен жигльор
политех.fuel jetгоривна струя
политех.fuel lineтръбопровод за гориво
политех.fuel manifoldколектор за гориво
политех.fuel meteringизмерване на разхода на гориво
политех.fuel mileageразстояние в мили, което може да се измине с един галон гориво
политех.fuel mixtureгоривна смес
тех.fuel nozzleфорсунка
политех.fuel nozzleдюза за гориво
fuel oilмазутен
политех.fuel oilмазут
политех.fuel oilтечно тежко гориво
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
политех.fuel pipeтръбопровод за гориво
политех.fuel piping systemтръбопроводна система за гориво
политех.fuel preparationподготовка на гориво
политех.fuel preparationобогатяване на гориво
политех.fuel pumpгоривна помпа
политех.fuel ratingхарактеризиране на гориво
политех.fuel regulatorрегулатор за подаване на гориво
политех.fuel resinасфалтова смола, която се съдържа в горивото
ядр.fuel rodгоривен прът
политех.fuel savingикономия на гориво
политех.fuel savingспестяващ гориво
ядр.fuel slugгоривен блок
политех.fuel stationбензиностанция
политех.fuel storageбункер за гориво
политех.fuel storageсклад за гориво, запас на гориво
политех.fuel strainerфилтър за гориво
fuel supplyгоривоснабдителен
политех.fuel supplyподаване на гориво
политех.fuel swirlerцентробежна дюза за гориво
политех.fuel systemсистема за подаване на гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
политех.fuel tapкран за регулиране на гориво
политех.fuel throttleдросел за гориво
ядр.fuel unitтоплоотделящ елемент
политех.fuel upзареждам с гориво
политех.fuel uraniumураново гориво
политех.fuel valveшибър за подаване на въглища
политех.fuel valveвентил за подаване на гориво
политех.fuel woodдърва за горене
авто.fuel-airгоривовъздушен
политех.fuel-air mixtureгоривна смес
авто.fuel-air mixture distributionгазоразпределение
политех.fuel-carrying moderatorгоривосъдържащ забавител
политех.fuel-consumption indicatorразходомер за гориво
политех.fuel-consumption rateразход на гориво
политех.fuel-consumption rateспецифичен разход на гориво
политех.fuel-control systemуредба за дозиране на гориво
политех.fuel-control unitрегулатор за подаване на гориво
политех.fuel-conveying systemсистема за подаване на гориво
политех.fuel-evaporation rateизпарителност на гориво
политех.fuel-feed systemсистема за подаване на гориво
политех.fuel-flow controlрегулиране дебита на гориво
авто.fuel-injectionгоривонагнетателен
двиг.fuel-injection advance angleъгъл на изпреварване на впръскването на гориво
добави значение или превод тук