cooling tank

  • Обща политехника
  • охладителен резервоар
199 допълнителни резултата:
политех.active cooling surfaceефективна охлаждаща повърхнина
политех.adiabatic coolingадиабатно охлаждане
политех.aerator tankаерационен резервоар
политех.air coolingвъздушно охлаждане
политех.air tankрезервоар за въздух
тех.air-coolingвъздухоохладителен
политех.air-cooling fanвентилатор за въздушно охлаждане
тех.air-separating tankобезвъздушител
воен.airborne tankвъздушнодесантен танк'
воен.amphibian tankтанк-амфибия
воен.antiaircraft tankзенитен танк
политех.atmospheric-cooling towerоткрита охладителна кула
политех.balance tankизравнителен резервоар
тех.bath tankелектролизер
тех.bath tankелектролизьор
ел.-хим.bath tankелектролизерен
политех.blast coolingвъздушно охлаждане
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blow-off tankпродухвателен съд
тех.boiling tankводогрейка
воен.bridge-laying tankмостов танк
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
кораб.cargo tankрезервоар на танкер
политех.catch tankпреливник
политех.catch tankуловител
политех.charging tankсъд за зареждане
политех.clarifying tankутаителен резервоар
обог.classifier tankкорито на класификатор
политех.closed cooling systemохладителна система със затворена циркулация
политех.closed-top surge tankпневматичен изравнителен съд
политех.collecting tankколектор
ен.combined coolingтригенерация
ен.combined coolingтригенерационен
политех.compartimented tankцистерна с отсеци
политех.compound surge tankдвукамерен изравнителен съд
политех.compressed-air surge tankпневматичен изравнителен съд
тех.condensate gathering tankкондензатосборник
тех.condensate tankкондензатосборник
политех.condensate tankкондензов резервоар
обог.conditioning tankсъд за подготовка на пулп
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
политех.convective coolingконвекционно охлаждане
воен.convertible tankколесно-гъсеничен танк
coolingразхлаждане
ядр.coolingпониженив на радиоактивността
политех.coolingохлаждане
политех.coolingизстудяване
политех.coolingохлаждащ охладителна уредба
политех.cooling actionохлаждащо действие
политех.cooling airохлаждащ въздух
политех.cooling bedохладително устройство
политех.cooling blastвдухване на студен въздух
политех.cooling by radiationпонижение на радиоактивността
политех.cooling capacityохлаждаща способност
политех.cooling circuitохлаждащ кръг
политех.cooling circuitконтур
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.cooling crackстудена пукнатина
политех.cooling deviceохлаждащо устройство
cooling downразхлаждане
политех.cooling draughtохлаждащ поток
политех.cooling fanохладителен вентилатор
политех.cooling installationохладителна инсталация
политех.cooling jacketохладителна риза
политех.cooling liquidохлаждаща течност
политех.cooling mediumохлаждаща среда
политех.cooling mediumхладилен агент, баня за закаляване
политех.cooling mixerсмесител за получаване на охладени смеси
политех.cooling mixtureохлаждаща смес
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cooling pipeохладителна тръба
политех.cooling plantхладилна уредба
политех.cooling plateохладителна пластинка
политех.cooling pondохлаждащ басейн
политех.cooling powerохлаждаща способност
политех.cooling ribохладително ребро
политех.cooling sectionсекция на радиатор
политех.cooling sectionохлаждаща секция
политех.cooling sprayразпръскване на вода за охлаждане
политех.cooling stackохладителна кула
политех.cooling strainдеформация при охлаждане
политех.cooling stressнапрежение, възникнало при охлаждане
политех.cooling surfaceохлаждаща повърхнина
политех.cooling systemохладителна система
политех.cooling temperatureтемпература на охлаждане
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.cooling towerохладителна кула
политех.cooling trapуловител за пари
политех.cooling tubeтръба на охладител
политех.cooling tubeохлаждаща тръба
политех.cooling unitохладителен агрегат
политех.cooling waterохлаждаща вода
политех.cooling wingохлаждащо ребро
политех.cooling wormхладилна серпентина
мет.cooling zoneохладителен тунел
политех.cooling zoneзона на охаждане
политех.cooling-air jacketрадиатор
политех.cooling-air jacketкожух за въздушно охлаждане
политех.cooling-air turbineтурбина за въздушно охлаждане
политех.cooling-water jacketводна риза
политех.cooling-water tubeтръби за подаване на охлаждаща вода
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.crystallizer tankкристализатор
хран.culture tankзаквасочник
политех.depositing tankутаителен резервоар
кино.developing tankсъд за проявяване
политех.dewatering tankутаителен резервоар
политех.dewatering tankрезервоар за пречистване чрез утаяване
политех.differential surge tankдиференциален изравнителен съд
политех.digestion tankсептична яма
политех.dip tankсъд за потапяване
политех.dipping tankсъд за потапяване
леяр.directional coolingнасочено охлаждане
политех.dosing tankдозиращ съд (резервоар)
политех.drip tankсъд за събиране ма изтичащо масло
политех.dripping cooling plantоросителен охладител
воен.drone tankрадиоуправляем танк
политех.dry coolingохлаждане със сух лед
политех.dry coolingсухо гасене на кокс
политех.dump tankсборен резервоар
тех.electrolytic tankелектролизер
тех.electrolytic tankелектролизьор
политех.electrolytic tankелектролитна вана
ел.-хим.electrolytic tankелектролизерен
политех.elevated tankводнонапорна кула
политех.emergency supply tankрезервен резервоар за аварийно
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.evaporative coolingизпарително охлаждане
ел.expansion tankразширител
политех.expansion tankразширителен съд
политех.fan-type air coolingвъздушно охлаждане с вентилатор
политех.feed tankзахранващ резервоар
политех.feedwater tankрезервоар за питателна вода
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flash coolingмигновено охлаждане
политех.flash tankразширителен съд
политех.float tankсъд с поплавков регулатор на нивото
авто.flour transport tankбрашновоз
политех.flowing water tankоттичащ се боден басейн
политех.forced coolingпринудително охлаждане
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel tankрезервоар за течно гориво
тех.further cooling downдоохлаждане
политех.gathering tankколектор
политех.gauging tankизмервателен съд
политех.gill coolingохладане с помощта на ребрести тръби
политех.gravity feed tankрезервоар за гравитационно подаване
политех.gravity-system water coolingтермосифонно охлаждане
grease removal tankмазниноуловител
grease skimming tankмазниноуловител
grease-removal tankмазниноуловител
grease-skimming tankмазниноуловител
хидр.head tankнапорен съд
политех.heating-and-cooling chartкриви на нагряване и охлаждане
воен.heavy tankтежък танк
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.holding tankсъбирателен резервоар
политех.jacket coolingохлаждане с водна риза
воен.light tankлек танк
политех.liquid coolingохлаждане с течност
политех.liquid tankрезервоар за течности
политех.main tankглавен резервоар
политех.measuring tankизмервателен съд
политех.mechanical cooling towerохладителна кула с изкуствена въздушна тяга
воен.medium tankсреден танк
хран.milk-coolingмлекоохладителен
политех.mist coolingохлаждане с мъгла
политех.mixing tankсмесителен съд
авто.mobile tankавтоцистерна
политех.natural coolingестествено охлаждане
политех.oil coolingмаслено охлаждане
политех.oil sump tankсъд за събиране на масло
политех.oil supply tankрезервоар за подаване на масло
политех.oil tankсъд за масло
политех.oil tankрезервоар за нефт
политех.oil-tank carавтомобил-цистерна за течни горива
политех.oil-tank truckавтомобил-цистерна за течни горива
политех.orifice tankизмервателен съд
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.petrol tankбензинов резервоар
политех.petroleum tankцистерна за нефт
политех.precipitation tankутаителен резервоар
политех.pressure tankсъд за подаване под налягане
pressurized tankсъд, който е под налягане
политех.pump coolingпринудително охлаждане с помпа
политех.quenching tankвана за закаляване
политех.radiation coolingизстудяване за сметка на излъчване
политех.radiation coolingрадиационно изстудяване
политех.radiator tankрадиаторно казанче
политех.radioactive coolingпонижение на радиоактивността
политех.rate of coolingскорост на охлаждане
политех.receiver tankсъбирателен резервоар
политех.receiving tankсъбирателен резервоар
воен.recovery tankремонтно-евакуационен танк
политех.regenerative coolingрегенеративно охлаждане
политех.regulating tankразпределителен съд
авто.road tank carавтоцистерна
политех.sand tankбункер за пясък
политех.sediment tankутаителен резервоар
добави значение или превод тук