paper roof

  • Обща политехника
  • покрив с мушамена покривка
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphalt paperпокривна мушама
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.building paperстроителен картон
политех.built-up roofсложен покрив
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.conical roofконичен покрив
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.fence roofнавес
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък свод
политех.flat roofплосък покрив
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.garnet paperшкурка
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofвълнообразен покрив
политех.hip roofчетирискатен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperкартон бристол
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
полигр.mackle paperмакулатура
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
пол.non-paperнонпейпър
политех.north-light roofшедов покрив
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper drumруло хартия
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
paper streamerсерпентина
политех.paper stuffхартиена маса
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
политех.paper tape puncherперфоратор на хартиена лента
политех.paper workоформяне на документация
ел.paper-based laminateгетинакс
политех.paper-cored cableкабел с хартиена изолация
полигр.paper-cutting machineмашина за рязане на хартия
полигр.paper-folding machineфалцмашина
политех.paper-hangingтапет
добави значение или превод тук