paper feeder

  • Обща политехника
  • устройство за подаване на хартия в печатарска машина
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.air feederустройство за подаване на въздух
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
съобщ.antenna feederантенно-фидерен
политех.antenna feederантенен фидер
съобщ.antenna-feederантенно-фидерен
политех.antenna-feeder systemантенно-фидерно устройство
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.apron feederпластинчат лентов питател
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.automatic feederавтоматичен питател
политех.balanced feederбалансиран фидер
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.bar feederмеханизъм за подаване на прътов материал
политех.belt feederлентов транспортер
политех.bin feederбункерен питател
политех.bleed feederгравитационен питател
мет.blind feederзакрита мъртва глава
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.boiler feederпитателна помпа към котел
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl feederчашковидно захранващо устройство
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.bunker feederбункерен питател
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
мин.chain feederверижен пробутвач
политех.chain feederверижен питател
политех.chain feederгреблов претоварач
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
обог.chop feederсандъчен дозиращ питател
политех.chute feederулеен питател
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.coaxial feederкоаксиален фидер
политех.concentric feederконцентричен фидер
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.cradle feederулеен питател
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
биол.detritus feederдетритофаг
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.direct feederдиректен фидер
политех.disk feederдисков питател
политех.distribution feederразпределителен фидер
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drum feederбарабанен питател
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
feederприток (на река), снабдителен канал на ВЕЦ
feederчовек, който яде/се храни
feederдетско лигавче
feederподслой
feederбиберон, чаша с чучурче (за болни)
feederстраничен път (към главнa артерия)
сп.feederподавач
елн.feederфидер, захранваща линия
геол.feederмалко разклонение на основната жила
геол.feederподхранващ канал
жп.feederразклонение на линия
тех.feederпитател
тех.feederфидер, захранващ механизъм
ел.feederизводен
ел.feederфидер
ел.feederфидерен
леяр.feederмъртва захранваща глава
политех.feederзахранваща линия
политех.feederзахранващо устройство
feederчовек, който храни/угоява добитък, работник, който слага гориво/материал в машина и пр., театр. актьор, който подава реплика на комик
политех.feeder boxразпределителен шкаф
политех.feeder clipфидерна скоба
политех.feeder earфидерна клема
политех.feeder endстрана, откъм която става захранването
с. с.feeder grainфуражно зърно
мет.feeder headмъртва глава
политех.feeder headзахранваща глава
рад.feeder lineфидерна линия
политех.feeder reactorзахранващ реактор
политех.feeder reactorзахранващ дросел
политех.feeder switchboardглавно табло
рад.feeder transformerфидерен трансформатор
политех.feeder vesselзахранващ съд
ел.feeder voltage regulatorфидерен регулатор на напрежение
политех.feeder-conveyorтранспортьор-питател
политех.feeder-conveyorзахранващ транспортьор
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
зоол.filter feederфилтратор
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.fuel feederустройство за подаване на гориво
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperкартон бристол
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.linear feederлинейно захранващо устройство
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
политех.loop feederпръстеновиден фидер
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.mechanical feederмеханичен питател
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
мет.necked-down feederлесноотделяща се мъртва глава
политех.network feederмрежов фидер
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil feederмасльонка
политех.oil-paperвосъчна хартия
мет.open top feederоткрита мъртва глава
политех.overshot rotary feederдозаторен барабанен питател
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.paddle feederлопатъчен питател
политех.pan feederулеен питател
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper drumруло хартия
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
добави значение или превод тук