drawing paper

  • Обща политехника
  • чертожна хартия
  • цветна хартия, хартия за тапети
198 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
approval drawingекзекутив
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
елн.artwork layout drawingграфичен оригинал
политех.artwork layout drawingизображение на проводниците на печатна платка
as is drawingекзекутив
as-built drawingекзекутив
as-completed drawingекзекутив
as-constructed drawingекзекутив
as-fitted drawingекзекутив
as-installed drawingекзекутив
as-made drawingекзекутив
политех.asphalt paperпокривна мушама
политех.assembly drawingмонтажен чертеж
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.back-elevation drawingизглед отзад
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint drawingхелиографно копие на чертеж
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.clearance drawingчертеж, посочващ хлабините във всички съединения
политех.cold drawingстудено изтегляне
политех.compound blanking-and-drawing dieкомбинирана отрезна и изтегляща матрица
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.contour drawingизчертаване на хоризонтали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.cross-sectional drawingнапречен разрез
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.curve-drawing instrumentинструмент за чертане на криви
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.deep drawingдълбоко изтегляне
политех.deep-drawing brassмесинг с висока пластичност
политех.deep-drawing steelстомана за дълбоко изтегляне
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.detail drawingдетайлен чертеж
политех.diagrammatic drawingсхематичен чертеж
политех.diagrammatical drawingсхематичен чертеж
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.dimensioned drawingчертеж, с нанесени размери
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
drawingрисуване
drawingзакаляване на метал
drawingрисунка, чертеж, скица, графична рисунка/композиция
drawingизчертаване
drawingтеглене (на лотария), тираж, изтеглена сума
тех.drawingизтеглячен
мет.drawingобразуване на всмукнатини
политех.drawingпретегляне
политех.drawingизтегляне (на ламарина)
drawingдърпане, теглене, изтегляне (на жица и пр.)
политех.drawing benchмашина за изтегляне
политех.drawing blockизтеглячна плоча
текст.drawing boardизтеглителна машина
политех.drawing boardчертожна дъска
политех.drawing brassмесинг, поддаващ се на обработка чрез пластична деформация
мин.drawing chuteизпускателен люк
политех.drawing curveкривка
политех.drawing deskчертожна маса
политех.drawing dieматрица за дълбоко изтегляне
политех.drawing drumизтеглящ барабан
политех.drawing fileмасив от чертежи
политех.drawing gridчертожна мрежа
политех.drawing headизтегляща глава
тех.drawing inзасмукване
политех.drawing inkтуш за чертане
политех.drawing instrumentчертожен инструмент
политех.drawing liftсмукателна тръба
политех.drawing machineмашина за изтегляне
политех.drawing machineчертожна машина
политех.drawing numberномер на чертеж
политех.drawing officeчертожно бюро
политех.drawing penперо за чертане
политех.drawing pinкабарче за чертежи
политех.drawing plateдъска за изтегляне
политех.drawing pressпреса дълбоко изтегляне
политех.drawing punchпоансон за изтегляне
политех.drawing qualityпригодност за изтегляне
политех.drawing roomконструкторско бюро
политех.drawing roomчертожна зала, гостна стая
политех.drawing scaleчертожна мащабна линия
политех.drawing slideсупорт на щампа за изтегляне
политех.drawing tableчертожна маса
политех.drawing tableчертожна дъска
политех.drawing temperatureтемпература на отвръщане
политех.drawing testопределяне на пригодността за изтегляне
политех.drawing the arcзахващане запалване на дъга
мет.drawing the patternизваждане на модела от формата
drawing upизчертаване
политех.drawing ventilationсмукателна вентилация
мет.drawing-backотвръщане
политех.drawing-downизтегляне
политех.drawing-downпретегляне
политех.drawing-in rollerприемна ролка
мин.drawing-offизвличане на крепежни елементи
политех.drawing-offпълно източване на руда
политех.drawing-off rollerотвеждаща ролка
политех.dry drawingсухо изтегляне
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.elevation drawingизглед във вертикална равнина
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.engineering drawingтехническо чертане
политех.enlarged drawingчертеж в увеличен мащаб
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.erection drawingмонтажен чертеж на конструкция
execution drawingекзекутив
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.facing paperлицева хартия
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fine drawingпоследен преход при изтегляне
политех.fine drawingфино изтегляне
finish drawing outдоизтеглям
finishing drawing outдоизтегляне
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
текст.flax-and-hemp tow drawing frameизтеглителна изресваща машина
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.free-hand drawingскица
политех.front-elevation drawingизглед отпред
политех.front-elevation drawingчертеж на фасада
политех.full-size drawingчертеж в естествена големина
политех.garnet paperшкурка
политех.general arrangement drawingобщ изглед
политех.general arrangement drawingмонтажен чертеж
политех.general drawingобщ изглед
политех.general drawingмонтажен чертеж
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
текст.hackle drawing frameгребенна изтеглителна машина
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.hollow drawingизтегляне на тръби
политех.hot drawingгорещо изтегляне
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.intermediate drawing dieмеждинна изтеглячна щампа
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.liquid-finish drawingмокро изтегляне
политех.liquid-finish drawingизтегляне с полиране
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
политех.machine drawingмашинно чертане
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
measured drawingекзекутив
политех.mechanical drawingмашинно чертане
политех.medium drawingмеждинно изтегляне
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
политех.natural-size drawingчертеж в естествена големина
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.outline drawingконтурен чертеж
политех.packing paperамбалажна хартия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
добави значение или превод тук