channel roof slab

  • Обща политехника
  • вълниста плоча за покривно покритие
199 допълнителни резултата:
политех.accepted by channelзахващан тракт
политех.adjacent-channelсъседен канал
политех.adjacent-channelпо съседен канал
съобщ.adjacent-channel crosstalk attenuationпреходно затихване между съседни канали
политех.adjacent-channel interferenceсмущения от съседен канал
рад.adjacent-channel selectivityизбирателност по съседен канал
политех.air channelвъздушен канал
политех.air channelвентилационна тръба
политех.analogue channelаналогов канал
политех.anchor slabанкерна плоча
хидр.apron slabрисберма
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.artificial channelизкуствено корито на река
политех.artificial channelдеривация
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.back slabконзолна плоча
политех.balcony slabбалконска плоча
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
геол.base channelкорито на река, покрито с наноси
политех.beam-and-slab structureплочо-гредова конструкция
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.broadband channelствол
политех.broadband channel capacitanceкапацитет на радиорелеен ствол
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.carrier channelканал на носеща честота
channelлиста на магнетофонна лента
channelканалче
channelпроток, пролив, канал
channelправя/издълбавам жлеб/улей/канелюра
channelолук, жлеб, улей
channelпускам по канал
channelсредство за сьобщение, връзка, канален път
channelруслов
channelканал
channelлегло/корито на река
channelпрокарвам канал (и) през
арх.channelканелюра
channelотправям, насочвам (сили. средства и пр.)
стр.channelшвелер
изч.channel adapterканален адаптер
изч.channel adaptorканален адаптер
политех.channel allocationразпределение на канали
политех.channel barп-образен прът
стр.channel barшвелер
политех.channel bedкорито на река
политех.channel bedлегло на канал
политех.channel blackканални газови сажди
нар.channel by channelпоканално
политех.channel columnколона с канелюри
изч.channel commandкоманда за изпълнение на операции
политех.channel command wordдума за управление на канал
изч.channel control unitуправляващо устройство на канал
политех.channel depositръкавообразно находище
политех.channel dredgingизкопни работи по издълбаване дъното на канал
политех.channel erosionерозия на речно корито
политех.channel frameрамка от п-образна профилна стомана
рад.channel groupканална група
стр.channel ironшвелер
политех.channel liningутаечна покривка по дъното на канал
стр.channel memberшвелер
политех.channel ovenтунелна пещ
политех.channel processканален метод
изч.channel programmeканална програма
политех.channel railрелса с широк пета
политех.channel schedulerпрограма за подреждане на канали
стр.channel sectionшвелер
политех.channel selectorканален комутатор
политех.channel spinканален спин
изч.channel statusсъстояние на канал
изч.channel throughputпропускателна способност на канал
политех.channel tileулейообразна керемида
политех.channel translating equipmentмодулиращо и демодулиращо устройство
трансп.Channel TunnelЕвротунел
политех.channel wiringелектрическа инсталация в канали
политех.channel-bar waveguideвълновод тип п
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
политех.co-channel interferenceсмущения от предавател, работещ на същия канал
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.collecting channelколектор
политех.collecting channelсъбирателен канал
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.concrete pavement slabбетонна плоча за пътно покритие
политех.concrete slabбетонна плоча
политех.conical roofконичен покрив
ядр.coolant channelканал за топлоносител
политех.coolant channelохлаждащ канал
политех.corbel back slabконзолна плоча
политех.cored slabплоча с кухини
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dam spillway channelотвеждащ канал на преливник
политех.data transmission channelканал за предаване на данни
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck slabподова плоча
политех.discharge channel gutterолук
политех.discrete channelдискретен канал
политех.dissemination channelканал за разпределение на информация
политех.distributing channelразпределителен канал
политех.diversion channelотводнителен канал
политех.diversion channelдеривация
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.drainage channelдренажен канал
политех.dual-channel amplifierдвуканален усилвател
елн.duel-channelдвуканален
политех.duplex channelдуплексен канал
политех.elastic channelеластичен канал
политех.elastic scattering channelеластичен канал
политех.engineering channelслужебен канал за връзка
политех.face slabнапорна плоча
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.feedback channelканал за обратна връзка
политех.fence roofнавес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.flat-slab constructionбезгредова конструкция
политех.floating slabплаваща плоча
политех.floor slabетажна плоча
политех.folding roofсгъващ се покрив
тех.four-channelчетириканален
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.grass-lined channelобрасло речно корито
политех.group channelствол
политех.gunite slabбетонна плоча, изпълнена чрез торкретиране
политех.half-duplex channelполудуплексен канал
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-frequency channelвисокочестотен канал
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
in-channelруслов
политех.induction channel furnaceиндукционна канална пещ
information channelинформаиионен канал
политех.inlet channelканал за водовземане
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
изч.interrupt channelканал за прекъсване
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.leaching channelканал за излужване
политех.lean-to roofедноскатен покрив
стр.lift-slabпакетно повдигани плочи
политех.lift-slab constructionстроеж по метода на повдигани плочи
стр.lift-slab methodметод на пакетно-повдигани плочи
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-frequency channelнискочестотен канал
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
тлв.monochrome channelедноцветен канал
политех.multi-channel amplifierмногоканален усилвател
политех.multi-channel loudspeakerмногоканален високоговорител
политех.multi-channel recorderмногоканален самопишещещ уред
политех.multi-channel systemмногоканална система
политех.multi-channel telegraphyмногоканалш телеграфиране
изч.multiplex channelмултиплексен канал
политех.multiplexed channelуплътнен канал
политех.natural channelестествено карито на река
политех.natural drainage channelестествен отточен канал
политех.north-light roofшедов покрив
политех.oil channelканал за мазане
политех.oil channelсмазочна канавка
политех.one-way slabеднопосочно армирана плоча
политех.open channelоткрит канал
политех.open channelречно карито
политех.open-channel hydraulicsхидравлика на безнапорно течение
политех.outlet channelотвеждащ канал
политех.output channelизходен канал
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
изч.papertape channelперфолентов канал
политех.parabolic channelканал с параболично напречно сечение
политех.pavement slabплоча за пътно покритие
добави значение или превод тук