end paper

  • Полиграфия
  • форзац
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.abutting endчелна повърхнина
политех.after endзаден край
мин.air endустие на вентилационна шахта
мин.air-end wayвентилационна галерия
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
мин.back endнеиззета част от целик
политех.back endдъно
политех.back endзадна част
политех.ball endсферична шийка, сферичен край
политех.ball endсферична пета
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.big endколянова глава на мотовилка
политех.blind-end cylinderцилиндър, изработен изцяло с главата
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.box endзакрит отвор, глава на мотовилка
политех.box endскрита глава
политех.box-end wrenchзатворен гаечен ключ
текст.broken endлипсваща нишка
стр.build to the endдострояване
политех.building paperстроителен картон
политех.built-in endзазидан край
политех.built-in endнеподвижно запънат край
политех.burnt paperпресушена хартия
политех.butt endчелна повърхнина, удебелен край
политех.butt endчело
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.capped endзазидан край
политех.capped endнеподвижно запънат край
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.centre-cut end millпалцова фреза с прави странични и радиални челни зъби
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
cigarette-endугарка от цигара, фас
с. с.closed-end harrowбрана със свързани в краищата напречници
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.connecting-rod big endколянова глава на мотовилка
политех.connecting-rod endглава на мотовилка
политех.connecting-rod small endглава за бутален болт на мотовилка
политех.connecting-rod small endмалка глава на мотовилка
стр.construct to the endдострояване
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.crop endоткъм мъртвата глава
политех.cross-cut endчелна повърхнина
политех.cross-cut endчело
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
crush to the endдораздробявам
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.cutting endрежещ край
политех.cylinder endдъно на цилиндър
мин.dead endглух забой
рад.dead endбезтокови навивки в бобина
тлг.dead endзасукване на проводник около краен изолатор
политех.dead endплътно прикрепен
политех.dead endзадънен, глух
жп.dead-end bayглуха гара
политех.dead-end chamberзвукопоглъщаща камера
рад.dead-end effectвлияние на мъртвите навивки
политех.dead-end mainглух тръбопровод
политех.dead-end sidingглуха странична железопътна линия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.delivery endизходен край
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.discharge endстрана, от която става разтоварването
политех.discharge endот която се нагнетява
политех.dished end-plate boilerкотел с изпъкнали дъна
политех.double-end boltшпилка
политех.double-end wrenchдвоен гаечен ключ
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.driven endзадвижван край
политех.driving endзадвижващ край
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.egg endсферично дъно
политех.electrode endфас на заваръчен електрод
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
endприключване
endрезултат
endубивам, довършвам
endостатък, угарка, фас
endконец
endкраен, последен
endкрай
endкрай, смърт, кончина
endсвършвам, слагам край на, приключвам, преустановявам, спирам
endцел
endумирам, свършвам
endкрай, завършък, привършване, изчерпване
тех.endторцев
политех.end bayкраен панел
политех.end bearingкраен лагер
политех.end bellкрайна муфа
политех.end blockеталонна плочка
политех.end bondвръзка при атом
политех.end capкапачка
политех.end capзапушалка, тапа
тлф.end capacityграничен капацитет
геол.end cleatвторостепенен кливаж
политех.end conditionsгранични условия
мин.end cutстраничен подкоп
политех.end cutting edgeспомагателен режещ ръб
арх.end damгардбаластова стена
политех.end distortionизкривяване в края на импулси
политех.end dookзадна врата
политех.end effectкрайщен ефект
политех.end effectorкрайно изпълнително устройство
политех.end elevationизглед отстрани
политех.end faceчелна повърхнина
тех.end formingзаерване
end gameендшпил шах
шах.end gameендшпил
шах.end gameендшпилен
политех.end girderкрайна греда
политех.end instrumentчувствителен елемент
политех.end journalкрайна шийка
политех.end latheструг за работа с патронник
кораб.end launchingнадлъжно спускане на вода
политех.end millпалцова цилиндрична фреза
политех.end millingчелно фрезоване
политех.end milling cutterчелна фреза
политех.end motionизместване в осово направление
политех.end movementдвижение в осово направление
политех.end of chainкрай на верига
политех.end of threadкрай на резба
политех.end pinсъединителен болт
политех.end planeчелна повърхнина
политех.end planeчело
политех.end plateдъно
политех.end plateчелен капак
политех.end playосова хлабина
политех.end pointеквивалентна точка
политех.end pointеквивалентен пункт
политех.end positionкрайно положение
политех.end postпортална опора на мост
политех.end pressureподпорен натиск
политех.end pressureосово налягане
политех.end productкраен продукт
политех.end pulleyконзолна ролка
политех.end ratchetхрапово колело с челни зъби
политех.end reactionреакция на краен лагер, опорна реакция
политех.end reactionкрайна реакция
политех.end ribчелно ребро
ел.end ringкафезен пръстен
политех.end ringзатварящ пръстен
политех.end rollerкрайна ролка
политех.end sealingспояване на края
политех.end shearsкрайна отрязна ножица
политех.end shieldекран на лагер
хидр.end sillкраен праг
политех.end slotпрорез в чело
рад.end stageкрайно стъпало
жп.end stationкрайна гара
мин.end stopeотрезно пространство
политех.end thrustосово нглягане
политех.end viewизглед отстрани, страничен изглед
политех.end viewпрофилна проекция
политех.end wallкалканна стена
политех.end-anchored reinforcementзакрепена по краищата арматура
политех.end-around carryцикличен пренос
политех.end-bearing pileпилот-стойка
хром.end-cappedс пълно десиланолизиране
политех.end-centredорторомбичен
политех.end-connection reactanceреактивно съпротивление на разсейването в челните части на намотка
ик.end-customerкрайноклиентски
политех.end-cutting nippersклещи за рязане на тел
политех.end-cutting reamerрайбер за обработване на глухи отвори
политех.end-discharge tipplerчелен разтоварвач
политех.end-discharge typeсъс задно разтоварване
политех.end-fed antennaантена с несиметрично захранване
политех.end-fire arrayантенна уредба излъчваща по оста си
добави значение или превод тук