core-disk paper

  • Електричество и електротехника
  • хартия за облепване листовете на магнитопровод
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.air-blown coreлеярско сърце, изработено в песъкодувна машина
политех.air-coreвъздушна сърцевина
политех.air-coreбезжелезен
политех.air-core cableкабел за хартиено-въздушна изолация
политех.air-core inductanceиндукционна бобина без желязна сърцевина
политех.air-core magnetмагнит без сърцевина
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
тлв.apertured diskдиск с отвори за разлагане на изображението
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
геол.arch coreядро на антиклинален свод
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
политех.atomic coreатомен скелет
муз.audio diskаудиодиск
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
azimuth diskъгломер
геод.azimuth diskазимутен кръг
политех.baked coreизсушено леярско сърце
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.bead coreръб, сърцевина в борта на гума
политех.bearing diskопорен диск
политех.betatron coreсърцевина на бетатрони
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.brake diskспирачен диск
леяр.breaker coreсърце на лесноотделима мъртва глава
политех.buffer diskдиск на буфер
политех.building coreработно сърце
кауч.building coreработно сърце за вулканизиране на гуми
политех.building kay coreработно сърце
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
политех.burst diskпредпазна мембрана
политех.bursting diskпредпазна мембрана
политех.cam diskгърбичен диск
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.carborundum diskкарборундов шлифовъчен диск
политех.cellular coreпореста сърцевина
политех.central coreсърдечник
политех.central coreсърцевина, централно ядро на язовирна стена, централно жило
политех.central impervious-core earth damземнонасипна язовирна стена с водонепропускливо ядро
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
ядр.clean coreнеотровена зона
политех.closed-core transformerтрансформатор със затворен магнитопровод
политех.clutch diskдиск на съединител
политех.compact diskкомпакт диск
хард.compact diskкомпактдиск
политех.composite core wallмногослойна диафрагма на язовирна стена
политех.compressed-iron-coreбобина с пресована сърцевина
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
физ.coreактивна зона (на реактор)
елн.coreжило на кабел
геол.coreполучавам ядка
геол.coreядков
текст.coreшпулна цев
мет.coreлеярско сърце
ел.coreсърцевина
ел.coreсърдечник
мин.coreклинов подкоп
политех.coreядро, вътрешен магнитопровод
политех.coreскална клонка
политех.coreвътрешност, леярско сърце, жило, атомен скелет
coreсърцевина (и прен.), ядро (и на земята), вътрещност, център, среда, прен. същина, ядка
политех.core arborарматура на леярско сърце
мет.core assembly mouldingформоване със сърца
мет.core assembly mouldingформоване
леяр.core barrelsарматура на леярско сърце
политех.core binderсвързващо вещество за леярски сърцеви смеси
мин.core bitкорана за ядково сондиране
леяр.core blowerпесъкодувна машина за изработване на леярски сърца
мет.core boxкутия за леярски сърца
мет.core boxсърцева кутия
мет.core boxсърцева кутия, кутия за леярски сърца
геол.core breakerустройство за отчупване на ядка в сондаж
леяр.core breakerмашина за разбиване на леярски сърца
мин.core catchersядкохващачка
политех.core diameterвътрешен диаметър
леяр.core dressобмазка за леярски сърца
политех.core drierсушилня за леярски сърца
политех.core drillсвредло за разширяване на отвор
политех.core drillтръбно свредло
политех.core drillingколонково сондиране
политех.core gridарматура на леярско сърце
леяр.core grindingзачистване
политех.core holeотлят отвор за избиване на сърце
политех.core inductionиндукция в сърцевина
ядр.core internalsвътрешнокорпусен
политех.core ironарматура на леярско сърце
леяр.core knock-outизбиване на сърце
политех.core knock-out machineмашина за избиване на леярски сърца
ядр.core latticeрешетка в активната зона
политех.core lifeпродължителност на кампания на активна зона
ядр.core materialматериал за активната зона
политех.core materialматериал на сърцевината
мет.core mixсърцева смес
леяр.core mouldingформоване на леярски сърца
леяр.core ovenпещ за сушене на сърца
биол.core particleсърцевинна частица
политех.core pinщифт, оформящ отвор в отливка
ел.core plateщанцован лист за пакетен магнитопровод
политех.core plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
мет.core printмарка на леярско сърце
леяр.core pullerустройство за изтегляне на сърце
политех.core regionактивна зона
политех.core rodукрепващ прът на леярско сърце
леяр.core roomотделение за изработване на леярски сърца
политех.core roomотделение за изработване на сърца
мин.core sampleпроба от ядково сондиране
мет.core sandсърцева смес
ел.core screwвинт за регулиране положението на сърцевината
политех.core sheetмеждинен лист
политех.core sheetсърцевина
мет.core shiftизместване на сърцето
core subjectзадължително избираем предмет
ядр.core tankрезервоар на активната зона
политех.core transformerядрен трансформатор
политех.core tubeвътрешен елемент на конструкция, състояща се от две съосни тръби
политех.core tubeвътрешна тръба
политех.core wallдиафрагма на земнонасипна язовирна стена
политех.core wallдиафрагма на язовирна стена
политех.core withdrawingизтегляне на сърце
политех.core woodдървесина от сърцевината на дърво
леяр.core-baking ovenпещ за сушене на сърца
мет.core-blowing machineпесъкодувна машина
мет.core-blowing machineпесъкодувна сърцева машина
политех.core-blowing machineпесъкодувна машина за леярски сърца
леяр.core-drawустройство за изтегляне на сърце
политех.core-drying plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
политех.core-drying stoveсушилня за леярски сърца
политех.core-lamination stackпакет пластини на магнитопровод
мет.core-making machineсърцева машина
политех.core-making machineмашина за изработване на леярски сърца
мин.core-orienting apparatusуред за ориентиране на сондажна ядка
мет.core-shooting machineпесъкострелна сърцева машина
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover coreвъншно сърце
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
кауч.curing coreвулканизационен дорн
политех.cushion diskдискова пружина
политех.cushion-disk couplingсъединител с пружиниращи дискове
политех.cutting diskотрезен абразивен диск
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.dialing diskномероизбирателна шайба
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.digital diskкомпакт диск
diskdisc
с. с.diskдисковам
политех.disk anodeдисков анод
политех.disk antennaдискова антена
политех.disk barkerдискова коробелачка
политех.disk brakeдискова спирачка
политех.disk cableвисокочестотен кабел с дискова изолация
политех.disk camдискова гърбица
политех.disk chuckплан-шайба
политех.disk clutchдисков съединител
политех.disk coalcutterдискова подкопна машина
политех.disk coilдискова бобина
политех.disk couplingдисков съединител
политех.disk cultivatorдисков култиватор
политех.disk cutterдискова фреза
политех.disk cutterдисков нож
политех.disk dischargerдисков разрядник
политех.disk drierетажна сушилня
политех.disk feederдисков питател
политех.disk filterдисков филтър
политех.disk flywheelмаховик-диск
политех.disk grinderдискова шлифовъчна машина
с. с.disk harrowдискова брана
политех.disk hinge valveдроселна клапа
политех.disk impellerдискова бъркалка
политех.disk millдискова мелница
политех.disk millмашина за валцоване на колела
изч.disk operating systemдискова операционна система
изч.disk packдисков пакет
изч.disk pack initialization programmeпрограма за инициализиране на дискови пакети
политех.disk photoelectric cellдисков фотоелемент
добави значение или превод тук