low-pitched roof

  • Обща политехника
  • покрив с полегати скатове
200 допълнителни резултата:
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
разг.cheap low-quality commodityевтинджос
политех.closely pitchedс малка стъпка
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
стр.double-pitchedдвускатен
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
ел.extra lowсвръхнисък
ел.extra-lowсвръхнисък
политех.extra-low carbon steelстомана с особено ниско въглеродно съдържание
политех.extra-low-voltageосветление на безопасно напрежение
политех.extra-low-voltage lightingsосветление на безопасно напрежение
ел.extremely lowсвръхнисък
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-low chartконтролна карта за екстремни стойности
политех.high-pitched roofстръмен покрив
политех.high-pitched soundвисок звук
мин.high-roofвисок
политех.highf-pitched noteвисок тон
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
lowнеблагоприятен, пренебрежителен
lowунил, потиснат
lowнисък
lowниско
lowгруб, вулгарен, прост, невъзпитан, непристоен, неприличен
lowсмирено
lowниско равнище
lowниско, тихо, слабо
lowподъл, низък, долен
lowслаб (и за пулc, здраве, храна), без сили, отпаднал, мъртъв
lowоскъдно, бедно, евтино, на ниска цена
lowнецивилизован, некултурен, необразован
lowнизко, подло, неприлично
геогр.lowблизо до екватора
авто.lowниска предавка
метео.lowобласт с ниско атмосферно налягане
метео.lowоблаcт с ниско атмосферно налягане
политех.lowнедостатъчен, незначителен
политех.lowциклон
lowнедостатъчен, оскъден, ограничен (за запас), нисък (за доход и пр.)
lowнисък, тих (за глас, звук), муз. нисък (за тон, нота)
lowнисш (и биол.), обикновен, прост
авто.low beamкъса светлина
политех.low binderyслаба връзка
политех.low brassмесинг, съдържащ под 20% цинк
тех.low caloric valueнискокалоричен
политех.low definitionслаба контрастност
ел.low dielectricнискодиелектричен
политех.low efficiencyнисък коефициент на полезно действие
политех.low fireслаб огън
low flammableтруднозапалим
тех.low flammableтрудногорим
политех.low flowниски води
политех.low flowниско ниво на река
политех.low forestнискостеблена гора
политех.low frequencyниска честота
политех.low frequencyнискочестотен
политех.low gearниска предавка
политех.low grade oilтежък нефт
политех.low gradientмалък наклон
политех.low gradientмалък градиент
политех.low insulationлоша изолация
тлв.low keyтъмно тоново изображение
политех.low levelниско ниво
политех.low levelс ниско ниво
ел.low lineлиния с голямо спадане на напрежението
политех.low lying areaрайон с ниска надморска височина
хим.low molecular weightнискомолекулен
елн.low noiseнискошумов
политех.low noteнисък тон
изч.low outputниско ниво на изходното напрежение
low populationслабонаселен
тех.low productiveнископродуктивен
low ratingнискорейтингов
low resistantслабоустойчив
хим.low solubleслаборазтворим
политех.low speedsмалка скорост
политех.low spotвдлъбнатина
политех.low strengthниска якост
политех.low tideотлив
политех.low trajectoryтраектория, успоредна на земята
политех.low vacuumнисъквакуум
политех.low veinтънка жила
политех.low waterс ниско водно ниво
политех.low waterниски води
политех.low-abundanceмалко разпространен
хим.low-acidслабокисел
ядр.low-activityнискоактивен
хим.low-alkaliслабоалкален
политех.low-alkali glassбезалкално стъкло
мет.low-alloyedнисколегиран
политех.low-alloyed steelнисколегирана стомана
политех.low-angle trajectoryтраектория, успоредна на земята
рлк.low-atmospheric bendingогъване на радиолъчи в долните слоеве на атмосферата
политех.low-atomic-numberс малък атомен номер
политех.low-atomic-weightс малко атомно тегло
тех.low-bit-rateнискоскоростен
политех.low-boilingкипящ при ниска температура
политех.low-boiling liquidтечност с ниска точка на кипене
прен.low-browнискочел
low-browedнискочел
ик.low-budgetнискобюджетен
тех.low-calorieнискокалоричен
тех.low-calorificнискокалоричен
ядр.low-captureслабо поглъщащ
ядр.low-capture materialвещество, което слабо поглъща неутрони
ам.low-carbнисковъглехидратен
мет.low-carbonнисковъглероден
мет.low-carbon steelнисковъглеродна стомана
политех.low-carbon steelнисковъглерод на стомана
политех.low-coercivity materialмагнитномек материал
политех.low-compressionс малка степен на сгъстяваме
политех.low-compression engineдвигател с ниска степен на сгъстяване
политех.low-costевтин
тех.low-cycleмалоциклов
политех.low-definition televisionтелевизия с малка детайлност
тех.low-densityнископлътностен
политех.low-density polyethyleneполиетилен с ниска плътност
ав.low-drag cowlобтекател с ниско челно съпротивление
политех.low-dutyлек режим на работа
политех.low-dutyпредназначен за работа при леки условия
политех.low-dutyмаломощен, с малка производителност
политех.low-duty fanнисконапорен вентилатор
low-emissionнискотоксичен
тех.low-emissionнискоемисионен
физ.low-energyнискоенергиен
ядр.low-energyс ниска енергия
политех.low-energyбавен
политех.low-energy neutronбавен неутрон
политех.low-energy relayреле с малък разход на енергия
политех.low-energy scatteringразсейване при малка енергия
политех.low-expansionс малък коефициент на разширение
политех.low-expansion materialматериал с малък коефициент на разширение
тех.low-flammability-pointтрудногорим
политех.low-freezingс ниска точка на замръзване
политех.low-freezing liquidтечност с ниска точка на замръзване
елн.low-frequencyнискочестотен
политех.low-frequency amplifierнискочестотен усилвател
политех.low-frequency channelнискочестотен канал
политех.low-frequency distortionнискочестотно изкривяване
рад.low-frequency filterнискочестотен филтър
мет.low-frequency furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.low-frequency furnaceнискочестотна пещ
политех.low-frequency generatorнискочестотен генератор
политех.low-frequency resistanceсъпротивление при ниски честоти
политех.low-frequency stageнискочестотно стъпало
политех.low-frictionс малко триене
политех.low-frictionнисковискозен
политех.low-gainс малко усилване
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeниско качество
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
добави значение или превод тук