paper over

  • Техника
  • заглаждам покривам, замазвам неравности/грапавини на повърхност
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arc-overелектрически пробив
политех.arc-overдъгов разряд
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.bend-over testизпитване на сгъване
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blowing-overпроветряване на забой със сгъстен въздух
политех.blowing-overпиксирал заряд
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.boil overизкипявам
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
тех.build overнадграждам
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.carry-overпренос
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.change overпревключвам
политех.change overпренастройвам
политех.change overпренастройване
политех.change-over gearпредавателна кутия
политех.change-over leverлост за превключване
политех.change-over mechanismпревключващ механизъм
политех.change-over speed gearпредавателна кутия
политех.change-over switchдвупътен превключвател
политех.change-over switch controllerконтролер, състоящ се преключвател с няколко контакта
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.change-over valveпревключващ вентил
политех.cigarette paperцигарена хартия
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-overпресичане
жп.cross-over bendкрива за преминаване от един релсов път на друг
ел.cross-over blockизолационен блок
ак.cross-over frequencyразделителна честота
политех.cross-over roadпресечка на жп линия
политех.cross-over roadпресечка над жп линия
политех.cross-over trackсвръзка между два успоредни коловоза
политех.cross-over valveпревключващ вентил
политех.cross-over windingцилиндрична намотка
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
биол.crossing-overкросинговър
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.distil overдестилирам над
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.double-over testизпитване на прегъване на 180°
политех.drag-over millвалцовъчна машина с обратно подаване над горния валец
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.dry flash-over voltageсухоразрядно напрежение
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emergency throw-over equipmentсъоръжение за аварийно превключване към друг захранващ източник
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.facing paperлицева хартия
тлв.fade-overплавно изчезване на изображение
политех.fade-overсмесване на сигналите на две изображения, плавно преминаване от един кадър
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
мин.flash-overподкопаване на един заряд от друг
политех.flash-overпредаване на
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
рад.flop-overмултивибратор
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.fly-over crossingнадлез
политех.foil paperметализирана хартия
политех.fold-overдвойно изображение
политех.folded-over jointсъединение чрез подгъване
политех.four-over-four arrayантенна решетка от два реда вибратори
политех.garnet paperшкурка
getting overпреодоляване
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
handing-overсдатъчен
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
леяр.hinged roll-over machineформовъчна машина с обръщаща се маса
icing-overобледяване
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lead-over grooveразделителна бразда
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
make overдарявам
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.meter change-over clockчасовник с превключвател за електромери
политех.mica paperслюдена хартия
пол.non-paperнонпейпър
ав.nosing-overкапотиране
политех.novelty over the artновост в сравнение със съществуващото ниво на техниката
политех.oil-paperвосъчна хартия
overоттатък, отвъд, от/на другата страна
overпо, на, из
overдопълнителен, извънреден, в повече
overот край до край, изцяло, навсякъде
overнад, повече от
overизвънредно, необичайно, особено
overоттатък, отвъд, през
overпрекомерен
overзавършване, край
overгорец, по-висш, по-висок
overпадане, прекатурване пре-
overoт (ръба на нещо)
overвърху
overоще веднъж, отново, пак (и OVER again)
overнад
overза, относно, във връзка с
overвъншен
overпрез, през (цялото) време, в течение на
overдопълнително, отгоре, в остатък
overнасам, у/при мен, нас и пр.
overпо (радио, телефон и пр.)
overпредаване, преотстъпване и пр. пре-
политех.over allowanceгорно опклонение на размер
политех.over cutгорна насечка
политех.over cutпърва насечка
политех.over heaterпрегревател
политех.over irrigationsпренапояване
политех.over irrigationsпреовлажняване на почвата
политех.over lengthприбавка по дължина
политех.over-and-under relayмаксимално и минимално реле
ел.over-currentмаксималнотоков
ел.over-currentсвръхтоков
политех.over-current factorкратност на термична устойчивост
ел.over-current protectionмаксималнотокова защита
тех.over-fireнадгоривен
тех.over-fire airнадгоривен въздух
политех.over-flow binбункер за излишен материал
ел.over-frequency protectionмаксимална честотна защита
изк.over-galzeнадглазурен
политех.over-power protectionмаксимална мощностна защита
политех.over-regulationпререгулиране
стр.over-sanded mixсмес с излишък на пясък
over-securityпреобезпеченост
политех.over-speedфорсиране на машина
политех.over-speedпревишена скорост
фин.over-the-counterизвънборсов
фарм.over-the-counterбез рецепта
фарм.over-the-counter drugлекарство без рецепта
политех.over-tightenпрезатягам
ел.over-voltageмаксималнонапреженов
политех.over-voltage protectionзащита от пренапрежения
политех.over-year storageводохранилище за многогодишно регулиране на оттока
политех.packing paperамбалажна хартия
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
добави значение или превод тук